Skryt til NMBUs Entreprenørskap og Innovasjonsstudie

Av Kristine Løwe

Master i Entreprenørskap og Innovasjon ved NMBU får skryt bla. for tilbakemelding og veiledning i nye evalueringsrapporter fra NOKUT.
Master i Entreprenørskap og Innovasjon ved NMBU får skryt bla. for tilbakemelding og veiledning i nye evalueringsrapporter fra NOKUT.Foto: Shutterstock

Master i Entreprenørskap og Innovasjon ved NMBU trekkes frem som en av de beste i klassen på tilbakemelding, veiledning og praksis i høyere utdanningen i to nye evalueringsrapporter.

En ny rapport fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) trekker frem eksempler fra "de som har knekt koden for praksis i høyere utdanning", deriblant Entreprenørskap og Innovasjonsstudiet ved NMBU.

Nylig fikk det samme studiet også ros i en NOKUT-rapport om tilbakemelding og veiledning.

–  Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse av det systematiske arbeidet vi har langt ned over mange år, og at NOKUT går i dybden på dette på denne måten er veldig bra for å få mer fokus på det som ligger bak god utdanningskvalitet innen høyere utdanning. Vi er veldig stolt av resultatene og det vi har oppnådd, sier Førsteamanuensis Elin Kubberød som er programleder for masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon.

Programgruppen består i tillegg til Kubberød av Universitetslektor Nils Sanne, Professor Siw Fosstenløkken og Professor Joachim Scholderer.

–  At NOKUT har valgt å bruke masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen NMBU som et eksempel til inspirasjon for andre for hvordan man kan organisere, gjennomføre og videreutvikle praksis på, er en stor fjær i hatten for de som har jobbet målrettet over lang tid med dette programmet. Det viser også viktigheten av å ha en forskende tilnærming til egen undervisning. Det skaper motiverte og tilfredse studenter, sier Solve Sæbø, prorektor for utdanning ved NMBU. [Saken fortsetter under bildet]

Studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon
Studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon Foto: Privat

Mange kan lære av innovasjonsstudiet ved NMBU

Gjennom dybdeintervjuer og fokusgruppe med fagansatte og studenter på NMBU har NOKUT funnet frem til flere unike aspekter ved Entreprenørskap og Innovasjonsstudiet og gjengitt hovedfunn i to ferske rapporter: Faktorer bak god tilbakemelding og veiledning av studenter, rapport nr. 4 2019 og Praksis i høyere utdanning – gode eksempler, rapport nr. 10.

I innledningen til rapporten om tilbakemelding og veiledning heter det at resultatene fra Studiebarometeret, den nasjonale studentundersøkelse om studiekvalitet NOKUT gjennomfører hvert år, viser at tilbakemelding og veiledning er blant de kvalitetsaspektene studentene er minst fornøyde med.

"Variasjonen mellom studieprogrammene er imidlertid stor, og det er grunn til å tro at mange studieprogram kan lære noe av de studieprogrammene som lykkes best med tilbakemelding og veiledning. Derfor har vi valgt ut tre studieprogram der studentene er spesielt tilfredse med tilbakemelding og veiledning for en mer inngående analyse. Intervjuer med studenter og ansatte er gjennomført for å utdype resultatene fra Studiebarometeret," skriver NOKUT.

De tre studieprogrammene er Master i Entreprenørskap og Innovasjon ved NMBU, Bachelor ved Høgskolen i Innlandet (HINN) og Bachelor i Bioingeniørfag ved Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT).

Lykkes med tilbakemelding og veiledning

"Masterprogrammet i Entreprenørskap og innovasjon ved NMBU utmerker seg med høy tilfredshet på alle spørsmålene om tilbakemelding og veiledning.

"Svarene til studentene på programmet ligger mellom 0,5 og 0,8 høyere enn landssnittet for utdanningstypen. Forskjellen er særlig stor når det gjelder tilfredshet med tilbakemeldinger etter endelig innlevering og hvordan tilbakemeldingene og veiledningen fra vitenskapelig ansatte har bidratt til læringsutbyttet.

"Studentene på Entreprenørskap og innovasjon svarer også klart mer positivt enn sine medstudenter innenfor utdanningstypen på andre spørsmål. Det gjelder både for spørsmålene om medvirkning, yrkesrelevans, undervisning, forventninger og enkeltspørsmålet om overordnet tilfredshet," heter det i NOKUT-rapporten.

I 2018 fikk den samme faggruppen Master i Entreprenørskap og innovasjon NMBUs Undervisningspris for programmet "Advancing learning through peer mentoring". Denne mentorordningen ble også trukket frem spesielt i denne rapporten. [Saken fortsetter under bildet]

Studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon
Studenter på masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon Foto: Elin Kubberød

Lykkes også med praksisordningen sin

Nylig presenterte NOKUT også en ny rapport med eksempler på studieprogrammer som har "knekt koden" for hvordan lykkes med praksis i høyere utdanning - et annet område Studiebarometeret viser at en del studenter er lite fornøyde med.

Også her trekkes masterprogrammet for Entreprenørskap og Innovasjon frem som et godt eksempel som kan inspirere andre siden det kan være "nyttig å se til noen av dem som lykkes med praksisordningene sine."

– I rapporten viser vi frem noen eksempler på organisering og gjennomføring av praksis som vi håper kan være til inspirasjon for andre, forklarte Ingvild Andersen Helseth, medforfatter av rapporten og prosjektleder for "Operasjon praksis".

– Vi har blant annet sett at god kommunikasjon er avgjørende for studenters læringsutbytte og opplevelse i praksis. Gjennomgående for fagmiljøene vi har snakket med er at de fremhever god dialog med praksisstedene som en sentral grunn til at de lykkes. Det er også viktig at kommunikasjonen og samarbeidet fungerer internt i fagmiljøene, sa Helseth da rapporten ble lagt frem.

Forskningsbasert utdannelse i praksis

Kubberød påpeker at man ikke klarer ikke å oppnå slike resultater om man ikke har et godt fellesskap som står bak som brenner for utdanningen - og spesielt for studentene.

– Jeg har lyst til å berømme gruppas kreativitet når det gjelder pedagogisk utvikling. Vi er uredde og har lav terskel for å prøve ut nye ting.  Vi inkluderer alltid studentene i planlegging og utprøving av nye tiltak, slik at vi felles står sammen om programutviklingen. De fleste av de gode tiltakene, er sprunget ut av ideer fra studentene selv som vi setter ut i live. Vi som leder et program i entreprenørskap og innovasjon må jo selv vise at vi i praksis er innovative, påpeker hun.

–  Vi forsker også på vår egen undervisning og dokumenterer læringseffekter og læringsutbytte av det vi holder på med. Det er virkelig forskningsbasert utdanning i praksis, avslutter Kubberød.

NMBU har et godt apparat å støtte seg på for de som går rundt med en gründer i magen.
NMBU har et godt apparat å støtte seg på for de som går rundt med en gründer i magen. Foto: Shutterstock

Publisert - Oppdatert

Del på