Nytt forskningsprosjekt ser på Norges rolle i Europas energiomstilling

Av Cathrine Glosli

Vannkraftverk
VannkraftverkFoto: Tyler Olson/Shutterstock

Et nytt NMBU-ledet forskningsprosjekt skal hjelpe norske energiaktører med å finne best mulige strategier for fremtidens energisystem preget av store endringer internasjonalt. 

Europas energisystem er i rask endring, med utfasing av fossile kraftverk og en kraftig vekst i vind- og solkraft. Hvilke konsekvenser har dette for det norske kraftsystemet og norske energiprodusenter? Og hvordan kan Norge dra nytte av, og bidra til, den europeiske energirevolusjonen?

Norge i særstilling
Et nytt NMBU-ledet forskningsprosjekt skal hjelpe norske energiaktører med å finne best mulige strategier for fremtidens energisystem preget av store endringer internasjonalt.
Omleggingen av det europeiske energisystemet er i full gang og dette vil få økende betydning for planlegging og investeringsbeslutninger i Norge.
– Det norske energisystemet står i en særstilling med store mengder regulerbar vannkraft og store u-utnyttede vindressurser og den norske fornybarsektoren har derfor en unik mulighet til å dra nytte av, og bidra til, den europeiske energirevolusjonen, sier NMBUs professor Torjus Bolkesjø.
– Samtidig må vi ta hensyn til utfordringer knyttet store variasjoner kraftproduksjonen i våre naboland, legger han til.

Stor usikkerhet
Det hersker stor usikkerhet knyttet til den teknologiske og regulatoriske utviklingen av det europeiske energisystemet, og denne usikkerheten er noe av utgangspunktet for det nye prosjektet. På teknologisiden er fortsatt svært uvisst hvilke løsninger som vil velges for balansering av kraftsystemet (såkalte fleksibilitetsløsninger) i en framtid med mye uforutsigbar vind- og solkraft. Utviklingen i energipolitikk er minst like viktig. Ved siden av EUs karbonmarked har de fleste land etablert nasjonale ordninger for å støtte utviklingen av klimavennlig energiproduksjon.
- Mange studier kvantifiserer effektene av ulike scenarier for kvotemarkedet, men det er mindre forskning på sannsynlige "second best" nasjonale virkemidler og deres innvirkning på energisektoren, sier Bolkesjø.

Skal bistå bransjen med å utforme strategier
Bolkesjø er leder for det nye forskningsprosjektet på fornybar energi - «Developing the Norwegian Energy System in the European Energy Transition (NorENS)». NORENS-prosjektet skal bistå norske aktører med å lage robuste strategier for å oppnå potensielle fordeler og unngå negative virkninger av fremtidige utviklinger av elektrisitetsmarkeder og energipolitikk i Europa.
Nye modeller for energisektoren
– I NorENS-prosjektet skal vi videreutvikle fremtidsrettede analysemodeller som kobler alle fleksibilitetsteknologier innenfor kraft-, varme-, gass- og transportsektorene, sier Bolkesjø.
Målet er at prosjektet skal utvikle et bedre og bredere kunnskapsgrunnlag for planlegging av et effektivt, bærekraftig og robust norsk energisystem i lys av den europeiske energirevolusjonen.

Samarbeidsprosjekt
I tillegg til Bolkesjø, deltar professor Erik Trømborg (MINA) og professor Knut Einar Rosendahl (Handelshøyskolen) fra NMBU. Andre forskningspartnere i prosjektet inkluderer Cicero og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). På brukersiden medvirker Statnett, NVE og Østfold Energi.

Fakta

OM PROSJEKTET: 
Tittel: Developing the Norwegian Energy System in the European Energy Transition (NorENS)

Finansiering: Norges forskningsråd gjennom ENERGIX-programmet

Ramme:
10 millioner kroner

Varighet:
2018-2022

Prosjektleder:
NMBU

Forskningspartnere:
NMBU, Cicero, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 

Brukerpartnere:
Statnett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Østfold Energi 

Publisert - Oppdatert

Del på