Informasjon for MINAs masterstudenter

Her finner du informasjon fra fakultetet til deg som er masterstudent og skal skrivemasteroppgave.


 • Vedtatt av fakultetets studieutvalg den 18.01.2017. Revidert den 08.12.2021.

 • Det er viktig å starte arbeidet med å finne en masteroppgave i god tid før fristen. Dess tidligere du starter arbeidet, dess større er sannsynligheten for at du finner en oppgave du vil trives med - og ha glede av!


  1. masterår:

  Melding 

  1. februar: Melding om mastergradsoppgave. Følgende nettskjema skal fylles ut (link). 

  Dette er en melding til fakultetet om veileder og foreløpig tittel på masterarbeidet. Selv om du skal ha veileder på et annet fakultet skal du sende informasjon om veileder og tema til MINA-fakultetet.

  Meldingene blir registrert på fakultetet, men ikke besvart.

  Kontrakt 

  15. mai: "Kontrakt - gradsoppgave". Følgende nettskjema skal fylles ut

  I nettskjemaet skal også underskrevet kontrakt legges inn. Kontrakt som skal fylles ut finner du her (link). 

  Godkjente kontrakter godkjennes og arkiveres av fakultetet.


  2. masterår:

  Oppmelding 45 og 60 sp masteroppgaver 

  15. september: oppmelding til masteroppgaven på StudWeb. Fakultetet sjekker at du har en gyldig kontrakt før du blir vurderingsmeldt.

  Emnekoder for 60 sp masteroppgaver:

  • M60-ECOL
  • M60-MILJØ
  • M60-NF 

  Emnekoder for 45 sp masteroppgaver:

  • M45-MILJØ
  • M45-NF 

  Oppmelding 30 sp masteroppgaver

  1. februar: oppmelding til masteroppgaven på StudWeb. Fakultetet sjekker at du har en gyldig kontrakt før du blir vurderingsmeldt.

  Emnekoder for 30 sp masteroppgaver: 

  • M30-ECOL
  • M30-FORNY
  • M30-MILJØ
  • M30-NF
  • M30-REIS
  • M30-SF

  Utsettelse 

  15. april: Skjemaet "Søknad om utsatt innlevering av gradsoppgave" fylles ut. Det er kun sykdom, hendelser utenfor studentens og veilederens kontroll, eller andre tungtveiende grunner som gir grunnlag for utsettelser. Godkjente søknader returneres med signatur fra Undervisningsdekan. 

  Innlevering 

  15. mai: Frist for innlevering av masteroppgaven.

  Her finner du huskeliste ved innlevering av gradsoppgaver (link).

  Forsvar 

  Masteroppgaven skal forsvares og sensureres innen 6 uker etter innlevering.

  Hva skjer dersom jeg ikke leverer masteroppgaven innen fristen?

  Fra NMBUs forskrifter, kapittel 44 (§44-7): "Gradsoppgave som ikke er levert innen fastsatt frist kan ikke senere leveres i revidert eller supplert form. I slike tilfeller kan studenten miste studieretten jf. § 17-6 tredje ledd. Hvis studenten senere får nytt opptak ved NMBU, må ny oppgave utarbeides innenfor et nytt tema".

 • Datasal: 

  Datasalen i Sørhellinga (S120) er åpen for alle utenom oppsatt undervisning. For utskrift og kopiering må studentkortet benyttes.

  Lesesaler: 

  Jordfagbygningen: Lesesalsplasser for masterstudenter på miljøvitenskap. 

  Sørhellinga: Frie lesesalsplasser finnes i utgangsetasjen og 1. etasje. 

  Lesesalsplassene i 1. etasje er forbeholdt av MINA og NORAGRIC-studenter. Andre studenter er henvist til lesesalen ved biblioteket i underetasjen.

  Tildelingen av de nummererte plassene 1-120 og de tilhørende bokskapene, administreres av Studentrådet ved MINA. Oversikt over lesesalsplasser. 

  De øvrige plassene tilhører hendoldsvis LUR- og Noragric-studenter (kontakt disses studieveiledere for spørsmål). 

  Alle sisteårs masterstudenter på MINA får e-post fra masterplass-mina@nmbu.no vedrørende pult og et bokskap.

  Søknadsperiodene er fra 15. august - 15. september. I denne perioden kan du søke om plass via et skjema som kommer på mail fra studieveileder. Det er da førstemann-til-mølla prinsippet. Du får en mail tilbake med kontrakt. Du har da TO UKER på å signere og montere kontrakten til lesesalplassen. Om dette ikke blir gjort vil du automatisk miste plassen.

  NB! For å få plass må du ha en masteroppgavekontrakt og en hovedveileder fra MINA. Det er for få lesesalsplasser i forhold til antall studenter ved NMBU. Derfor ønsker vi en praksis der andre studenter kan benytte plassen når du selv ikke skal bruke den. Heng gjerne opp navn og timeplan på plassen. Sett også navn og klasse på bokskapet du får tildelt. Sistnevnte kan låses med hengelås.

 • Miljøringens studentstipend

  Til masterstudenter og veiledere innen fagområdet forurenset grunn eller forurensede sedimenter.  Formålet med stipendet er å inspirere studenter til å øke sine miljøfaglige kvalifikasjoner. Det kan søkes om støtte til faglig påfyll, som seminarer, konferanser og studiereiser  innen fagområdet forurenset grunn og sedimenter. Stipendet kan også brukes til å finansiere egenstudier, presentere resultater eller øke utbyttet i eget arbeid med masteroppgave. 


  NordGEn/SNS forest scholarship

  Stipendet skal legge til rette for utdanning og kunnskapsutveksling innen skoggenetikk, frø- og planteproduksjon og skogforyngelse. Kan brukes til reiseutgifter, men også til å dekke kostnader tilknyttet til semesteroppgaver på bachelor- eller masterlevel, utstyr, laboratorie- og trykkekostnader. Må være relevant i en nordisk sammenheng. 


  Statens Vegvesen

  Statens vegvesen gir en økonomisk støtte på kr. 15 000 til studenter som skriver masteroppgave om et fagtema som er relevant for vegsektoren. 

  For å få støtte til oppgaven din må du først inngå en avtale med både NMBU og Statens vegvesen. Tema for oppgaven må defineres, gjerne innenfor ditt interessefelt og den må ha relevans for Statens vegvesen. Det må også avtales hvem som skal være din veileder – både i Statens vegvesen og ved NMBU. 


  UMBs forskningsfond

  Det lyses ut inntil 200 000 kroner som stipendmidler til reiser og forskning for masterstudenter og doktorgradsstudenter ved NMBU. Det deles ut midler til fagområdene skogfag og landbruksvitenskapelig forskning og undervisning. 


  TOWARDS masterstipend

  Funds are awarded to master projects relating to “transformation towards sustainable local communities”. More specifically to the topics; green technologies, social justice and health, and lived environments.