Sivilombudsmannen følger NMBU-ansattes lovtolkning i viktig strandsonesak

Sivilombudsmannen er enig med ILPs Fredrik Holth og Nikolai Winge om at byggeforbud i strandsonen også skal gjelde eldre reguleringsplaner.

Sivilombudsmannen gav 9. mars en uttalelse i en sak om byggeforbudet i strandsonen. Det prinsipielle spørsmålet var om byggeforbudet langs sjøen i plan- og bygningsloven av 2008 § 1-8 annet ledd har virkning for en eldre reguleringsplan fra 1985, som ikke hadde byggegrense mot sjøen.

Dette er ikke en ukjent problemstilling for Fredrik Holth og Nikolai K. Winge ved NMBUs Institutt for landskapsplanlegging. For om lag to år siden utarbeidet de på oppdrag fra Miljødirektoratet en ny veileder for juss i strandsonen. Et halvt år, og mange arbeidstimer, senere overleverte de veilederen til direktoratet. 

Daværende miljøverndepartement var stort sett enig i vår lovtolkning, forteller de to juristene, men på ett punkt var det uenighet. Departementet mente nemlig, i motsetning til Holth og Winge, at byggeforbudet i strandsonen ikke har virkning for eldre reguleringsplaner som åpner for utbygging. 

Veilederen er ennå ikke publisert. Om dette skyldes denne uenigheten er vanskelig å si.

Holth og Winge publiserte imidlertid en artikkel i Kart & Plan (pdf) hvor de diskuterte forholdet mellom byggeforbudet i pbl. § 1-8 og eldre planer.

Nå har altså også Sivilombudsmannen konkludert i tråd med NMBU-juristene. Byggeforbudet gjelder også for eldre planer.

Ifølge Holth og Winge er Sivilombudsmannens uttalelse svært prinsipiell og den får store, praktiske konsekvenser. Den innebærer nemlig at alle kommuner som har eldre reguleringsplaner i strandsonen må utarbeide nye eller endre disse planene. De eldre planene gir nemlig ikke hjemmel til å tillate utbygging.

Holth og Winge mener at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå må få dette budskapet ut til kommunene. Den praksis departementet en periode har åpnet for er i strid med en lovbestemmelse vedtatt av Stortinget.

Dette tilsier ifølge de to juristene at departementet raskt bør komme på banen. Hvis ikke blir det svært viktig at miljø- og friluftsorganisasjoner kjenner til Sivilombudsmannens uttalelse, slik at de kan klage på vedtak som bygger på feil lovforståelse.

Publisert - Oppdatert

Del på