Hva er Landskapslaboratoriet?

Foto: Håkon Sparre, NMBU

På Landskapslaboratoriet forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte. Landskapslaben brer seg utover hele Campus Ås.

Vår visjon:

Landskapslaboratoriet skal bli et anerkjent og ettertraktet nasjonalt senter for tverrfaglig forskning med fokus på bærekraft og naturbaserte løsninger for å møte ulike samfunnsutfordringer.

Hvorfor landskapslab?

Det skjer mye som påvirker byene våre om dagen. Det er stadig flere som vil bo i byene. Befolkningstallene øker og folk må finne seg i å bo tettere og høyere. Økt utbygging skaper press på arealene og gjør det vanskeligere å sikre naturopplevelser og biologisk mangfold. I tillegg kommer klimaendringene, mer med ustabilt vær, tørkeperioder og ekstremnedbør.

Dette gjør at samfunnet har stort behov grønne og blå strukturer. Disse må ha høy kvalitet, være tilgjengelig for alle og ha flere funksjoner.

Landskapslaboratoriet skal gi oss kunnskap om hvordan disse områdene skal planlegges, etableres og driftes på en helhetlig og bærkraftig måte som tar hensyn til økosystemtjenestene.

Hva skjer på laben?

På Landskapslaboratoriet skal det forskes og læres gjennom tverrfaglig innovativ forskning, formidling og studentaktiv læring. Landskapslaboratoriet strekker seg utover store områder, så vi kan derfor kjøre forsøk i fullskala 1:1. Da kan vi studere naturvitenskapelige, tekniske og estetisk-romlige kvaliteter i sammenheng og systematisk over tid.

Vi vil prøve å øke forståelsen av naturens dynamikk og selvregulerende muligheter ved uttesting av ulike biologiske, romlige og teknologiske problemstillinger. Det kan også forskes på geotekniske spørsmål knyttet til undergrunn og jordforhold, tekniske ingeniørspørsmål knyttet til materialbruk og konstruksjoner. Biologiske spørsmål knyttet til artsmangfold og spørsmål omkring landskapsopplevelse og estetikk knyttes til alle disse elementene.

Hvem kan bruke den?

Flere fakulteter ved NMBU er aktuelle brukere, slik som LANDSAM, REALTEK, MINA og BIOVIT. Det vil være naturlig med samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner (slik som Nibio, Niva, Nina), offentlige aktører slik som Statens vegvesen, Bane NOR, kommuner og fylker, men også med det private næringsliv som vil ha mulighet til å teste ut naturbaserte løsninger i fullskalaforsøk.

Hvor er Landskapslaboratoriet?

Landskapslaboratoriet skal i første omgang samle all forskningen som skjer utendørs på Campus Ås, og vil i starten konsentreres i området ved Planteskolen ved og tilgrensende områder med allerede etablerte eller planlagte blågrønne strukturer basert på ulike naturbaserte løsninger

Landskapslaboratoriet starter altså med områdene der staten/NMBU er grunneier. På lengre sikt kan prosjekter også settes i gang på andre arealer gjennom avtaler med grunneiere.

På denne illustasjonen kan se hvilke aktiviteter som er planlagt:

Fig.2 Landskapslaboratoriet som en forskningsplattform for tverrfaglig fullskalaforskning på campus NMBU.

Planteskolen vil være Landskapslaboratoriet sitt testfelt for planteutvalg og utvikling av innovative løsninger for etablering og skjøtsel av planter beregnet på urbant miljø i et klima i endring. Den første satsingen til Landskapslaboratoriet etableres her. Det vil bli en omfattende biologisk blågrønn overvannshåndtering og renseløsning i form av regnbed og grønn elv eller «Bioswale» som er den internasjonale betegnelsen, se eget punkt under.

VR-laben vil være Landskapslaboratoriet sitt miljø for utvikling og bruk av virtuelle teknologier.

Den vil fungere som et medium for dokumentasjon, tolkning og intervensjon, bistå i forskning og utdanning, og bidra til økt forståelse av landskapets verdi i folks bevissthet.

Nordskogen vil være Landskapslaboratoriet sitt testfelt for skogsbiotoper og opplevelse, og har potensiale for uttesting av ulike driftsformer, ulike skogsinteriør og randsonetyper mm.

Parken inkludert utvidelsen med veterinærutbyggingen, vil være Landskapslaboratoriet sitt testfelt for stedets klimaforandringer ved å styrke allerede etablerte åpne overvannsløsninger til helhetlig overordnet blå-grønn infrastruktur. Jamfør NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs. Parken vil også være arnested for opplevelse, romlighet og estetikk, miljøpsykologi og folkehelse.

Søråsjordet vil være Landskapslaboratoriet sitt flerfunksjonelle testfelt, hvor sosiale og integrerte prosesser i møtepunktet mellom jordbruksdrift og samfunn kan utprøves i relasjon til landskapsutvikling; urban dyrking, fysisk aktivitet / folkehelse, driftsmetoder, opplevelse, stedsidentitet osv. Der ligger en av Norges best etablerte og lengst brukte målestasjoner for nedbør som gir viktige bidrag til klimaforskning.

 Andre arealer kan brukes ved behov..

Høye ambisjoner for veien videre

Frem til 2030 har vi 9 ambisjoner for områder vi skal jobbe for:

  • Utnytter og bygger videre på eksisterende vegetasjonsstrukturer og vannhåndtering på campus.
  • Er arnested for innovative og tverrfaglige løsninger på klimautfordringer med økt nedbør og temperaturforandringer.
  • Møter samfunnsutfordringene for håndtering av vann over og under bakkenivå. Fra grå infrastruktur, til åpne naturbaserte overvannløsninger på bakkenivå, i samarbeid med nytt Vannsenter på campus.
  • Har spydspissprosjekter for innovativ bruk av norske stedegene planter.
  • Er nasjonalt ledende på kunnskapsutvikling for etablering og drift av grønne strukturer, både på bakken, på tak og på vegger.
  • Forsker på kreativ og effektiv skjøtsel som fremmer romlige, estetiske opplevelseskvaliteter og som positivt påvirker folkehelsen.
  • Forsker på løsninger for økt biologisk mangfold og økosystemtjenester.
  • Tilrettelegger for studentaktiv læring ved flere fakulteter på NMBU.
  • Forskning omkring formidlingsarbeid for bærekraftig samfunnsutvikling.

Publisert - Oppdatert

Del på