Veileder om vold mot dyr og vold i nære relasjoner

Veilederen tar for seg mishandling av dyr og sammenhengene med vold i nære relasjoner. Selv om tegnene på påført skade blir oppfattet av veterinæren og det foreligger andre hint (røde varselflagg) som styrker mistanken, kan man noen ganger nøle med å varsle fordi man er usikker på hvordan saken skal håndteres. Veilederen skal bidra til å forberede dyrehelsepersonell på disse situasjonene.

Det blir stadig mer anerkjent at vold mot dyr kan være en del av et familievoldsproblem. Det er viktig å ha bevissthet om disse sammenhengene og kunnskap om hvordan en mistanke om (eller kunnskap om) vold nære relasjoner kan håndteres. Denne veilederen beskriver sammenhengene og gir noen råd om handlingsalternativer i slike situasjoner.

Gjennom et tettere samarbeid og kommunikasjon med andre etater, vil veterinærer kunne bidra til å hjelpe og beskytte ofre for vold i nære relasjoner. Helsepersonell, politiet og ansatte i barnevern og på krisesentre kan også trenge råd fra veterinærer når de kommer over utsatte dyr i forbindelse med vold i nære relasjoner. Med kunnskap og bevissthet om sammenhengene og gode varslingsrutiner til Mattilsynet (når taushetsplikten åpner for det) vil disse yrkesgruppene på sin side kunne bidra til å hjelpe voldsutsatte dyr. Nettsiden vil etter hvert oppdateres med mer informasjon spesielt rettet mot disse yrkesgruppene, men mye av informasjonen er relevant for alle.

 

Last ned veilederen som PDF eller gå direkte til informasjon om ulike temaer:

 

Vold og mishandling av dyr og mennesker: Hva er det?

Røde varselflagg for dyremishandling

Fysiske tegn på vold mot dyr

Seksuell mishandling av dyr

Sammenhengene mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner

Varslingsplikt, taushetsplikt og andre juridiske hensyn

Hvordan gå frem når mishandling mistenkes?

Viktig kontaktinformasjon

 

Veiledningeren er utarbeidet som del av prosjektet Se sammenhengen, som er et samarbeid mellom NMBU veterinærhøgskolen, Krisesentersekretariatet og Dyrebeskyttelsen Norge.

Arbeidet er finanisert med tilskuddsmidler fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

 

 

Published 2. desember 2020 - 11:36 - Updated 3. desember 2020 - 14:13