Skolehage - bærekraftig handlingskompetanse (etterutdanning)

Skolehage ved Gartneriet på Bygdøy
Skolehage ved Gartneriet på Bygdøy Foto: Mathias Lehrmann

Skolehager er gode verktøy for gi barn og unge handlingskompetanse med hensyn til bærekraftig utvikling. Skolehagen er en arena der alle kan oppleve mestring, og der sammenhengen mellom teori og praksis er tydelig. Skolehagen er en plass for utvikling av både faglig og sosial kompetanse, og gir en god ramme for tverrfaglig læring.

Sammen med Gartneriet på BygdøyVitenparken Campus Ås eller Lystgården - senter for mat og urbant landbruk tilbyr lærerutdanningen ved NMBU kompetanseutvikling innen praktisk og pedagogisk bruk av førskolehage og skolehage. Vi tilrettelegger kompetanseutvikling for alle ansatte på alle trinn i barnehager og skoler. Samarbeidsformen baseres på behov og tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Deltakere får kunnskap og ferdigheter som kreves gjennom årstidene for å drifte og etablere en dyrkningsarena. Vi legger spesiell vekt på bærekraftig utvikling gjennom forståelse av forutsetningene for livsprosesser, næringsstoffenes sykluser og betydning av kompostering, vær- og klimaprosesser knyttet til matproduksjon. Vi vektlegger også ernæring og hvordan du kan bruke, lagre og videreforedle produktene.

Når barn og unge dyrker mat, kommer de tettere på naturen og får gjøre seg virkelige erfaringer med den. Skolehagen gir dem en positiv og handlingsorientert tilnærming til bærekraftig utvikling. Vi tar utgangspunkt i konkrete aktiviteter for å knytte dem til rammeplanen for barnehagen og læreplanverket i skolen.

Vi fokuserer på:

 • Å kartlegge fysiske ressurser for etablering av egen skolehage eller førskolehage
 • Å velge omfanget av dyrkningsprosjektet i et spenn fra urter i en kasse eller minihage i en pallekarm, til en større grønnsaks- og blomsterhage, eller til samarbeid med andre i lokalmiljøet
 • Å bedømme passende oppgaver og didaktiske grep for forskjellige alderstrinn
 • Å arbeide fra konkrete læringsoppgaver til læringsmål («omvendt læreplanarbeid» og baklengsplanlegging)
 • Å organisere arbeidsøkter for ulike alderstrinn
 • Å sette arbeidet og produktene inn i en sosialt meningsfull kontekst
 • Å differensiere oppgavene i forhold til barnas mestringspotensial
 • Å forstå betydning av matproduksjon og ernæring for bærekraftig utvikling

På NMBU har vi over 30 års erfaring med skolehager. I dag består vår etter- og videreutdanningsportefølje av

 • Samarbeid med offentlige skoler og barnehager på hele Østlandsområdet, f.eks. Oslo, Hole, Vestby, Nordre Follo, Lillestrøm og Ås.
 • Samarbeid med private skoler og barnehager, f.eks. Steinerskoler og -barnehager og Montessoriskoler og -barnehager samt Læringsverkstedet sine barnehager.
 • Landsdekkende samarbeid med prosjekter i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestland og Finnmark.
 • To videreutdanningsemner: Økologiske skolehager og bærekraftig læring og Tverrfaglig undervisning med skolehage som læringsarena.

Kontakt

Faglig ansvar

Opplæringsvideoer

Videoene er laget i samarbeid med Økologisk Norge og Gartneriet på Bygdøy