Videreutdanning i tverrfaglig undervisning med skolehage som læringsarena (VU-PPSK210)

Dette kurset er særlig relevant for deg som underviser i grunnskolen eller videregående skole, men er også relevant for deg som jobber med utdanning av lærere og for alle som arbeider med skolehagerelaterte aktiviteter. Her får du oppdatert, nyansert og anvendbar kunnskap om skolehager og bærekraftig matproduksjon. Du vil lære om uteundervisning og didaktikk knyttet til de tverrfaglige temaene i læreplanen LK20 med skolehage som læringsarena.

Påmeldingsfrist

21/05/2024

Påmelding

Oppstartsdato

Høsten 2024

Studiepoeng

15

Bærekraft
Bærekraft Foto: Elisabeth Iversen, NMBU

Om kurset

Emnet er lagt opp rundt praktisk arbeid og egen utvikling, og du vil få undervisning både i skolehagen, i klasserom og digital undervisning. Du vil gå gjennom didaktiske øvelser knyttet til undervisningsplanlegging og gjennomføring av undervisning. Gjennom praktiske øvelser vil du lære spesielt om våren i hagen. NMBU vil veilede deg med å vurdere de fysiske og pedagogiske mulighetene for skolehage ved din skole. Du vil fordype deg i relevant litteratur om dyrkning og bærekraft, samt didaktisk litteratur knyttet til uteundervisning og tverrfaglig undervisning. Vi vil også legge til rette for at du skal kunne utveksle erfaringer med de andre deltakerne.

  • bærekraftig utvikling og småskala dyrkning av mat
  • uteundervisingsdidaktikk og skolehagepedagogikk
  • didaktikk knyttet til tverrfaglige metoder
  • skolehagens rolle som en del av en hel-skole tilnærming
  • drift av skolehage med vekt på våren som årstid
  • planlegging og gjennomføring av undervisning knyttet til skolehage, og didaktisk refleksjon

 • Emnet overlapper med VU-PPSK200 (Økologiske skolehager og bærekraftig læring), der deltakerne utvikler et konkret hageprosjekt ved hjelp av praktiske eksempler og veiledning. Videre fokuseres det på hvordan kursdeltakerne kan legge til rette for læring og utvikling for relevante brukergrupper gjennom aktiviteter i hagen. Kurset gir innføring i skolehagepedagogikk og -didaktikk. Dette emnet (VU-PPSK210) vektlegger hvordan skolehage kan være utgangspunkt for tverrfaglige prosjekter i skolen og bidra til at skolehagen kan bli en varig læringsarena ved bruk av prinsipper fra hel-skole tilnærming (Wals og Mathie, 2022), gjennom empirisk og fagfellevurdert litteratur om skolehagedidaktikk og uteundervisning. Samlingene i VU-PPSK200 gjennomføres i gartneriet på Bygdøy Kongsgård, og samlingene i VU-PPSK210 gjennomføres digitalt samt i Vitenenga på NMBU.

 • Kurset inneholder en kombinasjon av fysiske samlinger på NMBU og nettbaserte samlinger. Hovedvekten vil være på fysiske samlinger med praktiske øvelser i Vitenenga, skolehagen på NMBU.

 • To digitale halvdagssamlinger høst 2024:

  • Onsdag 18.9. 8.30-12
  • Onsdag 13.11. 8.30-12

  To todagerssamlinger på NMBU våren 2025:

  • 29.-30.4. 9-15.30
  • 13.-14.6. 9-15.30

 • En skriftlig didaktisk oppgave basert på eget utviklingsarbeid, og minimum 80 % deltakelse på samlinger.

 • Emnet har muntlig eksamen og vurderes med karakter bestått/ikke bestått. Oppmøtekravet må tilfredsstilles for å kunne gå opp til eksamen. Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs eksamensreglement. Hvis du deltar på samlinger uten å avlegge eksamen, vil du få utstedt et kursbevis.

  Eksamen avholdes 17.-20. juni 2025 (kan også gjennomføres digitalt)

 • Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfrist belastes med en avgift på kr 10 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

  Det er 30 plasser på kurset. De første 15 plassene tildeles de første 15 kvalifiserte søkerne. De 15 resterende plassene er forbeholdt studenter som har søkt og fått støtte om videreutdanning for lærere gjennom UDIR, og blant disse kan søkere fra skoler som NMBUs lærerutdanning har et relevant samarbeid med prioriteres.

  Frist for å søke stipend- eller vikarordning hos Udir er 1. mars. http://www.udir.no/videreutdanning 

 • Pris: Kr 22 500

  Kostnader til reise, opphold, mat og kurslitteratur inngår ikke i avgiften og må påregnes i tillegg.

  Hvis du jobber som lærer i skolen kan du søke Udir om midler til å dekke kursavgiften gjennom KfK-ordningen.