Kurs: Lokalt miljøretta helsevern

Kurset er fulltegnet - bruk knappen under for å få informasjon om fremtidige kurs.

Trenger din kommune økt kompetanse når det det gjelder oppgavene i miljørettet helsevern? Eller ønsker du å kvalifisere deg for slike oppgaver? Dette kurset gir kunnskap om metoder og tilnærminger for arbeidet innen miljørettet helsevern.

Søknadsfrist

15. august 2024

Oppstartsdato

16. september 2024

Studiepoeng

5

Pris

Tid og sted

Tid: 16. - 18. september 2024. Sted: Mysen, Indre Østfold

Nærmere om tid og sted

Innhold

Emnet skal dekke kunnskap om utøvelse av lokalt arbeid innen miljøretta helsevern. Dette dreier seg blant annet om biologiske, kjemiske og fysiske miljøfaktorer. Miljøretta helsevern omfatter de faktorene i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på innbyggernes helse og beskrives i kapittel 3 i Folkehelseloven. Dette innebærer kunnskap om perspektiver innen feltet, om aktører og prosesser og en integrering av miljørettet helsevern i lokalt folkehelsearbeid. Videre dekker emnet kunnskap om metoder og tilnærming for en systematisk arbeid med miljøretta helsevern. Emnet skal gi trening i tverrfaglig samarbeid og vektlegge bidraget fra miljøretta helsevern i samfunnsutviklingen.

Målgruppe

Ansatte som ikke nødvendigvis jobber i miljøretta helsevern, men som trenger noe av grunnkunnskapen som planleggere, helsepersonell og lignende. I tillegg er det aktuelt for de som vurderer miljøretta helsevern som arbeidsområde eller de innenfor fagområdet som ønsker faglig påfyll.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal deltageren:

  • Ha inngående kunnskap om begreper, temaområder og oppgaver for miljøretta helsevern
  • Ha inngående kunnskap om lovverk, aktører, planlegging og forvaltning i miljøretta helsevern inkludert tilsyn og beredskap
  • Kunne utarbeide konsekvensutredninger om helsebelastninger
  • Forstå og kunne anvende registerdata og statistikk som viser status og utvikling i miljøfaktorer og helsetilstand
  • Kunne identifisere og vurdere etiske problemstillinger og dilemmaer i et innen miljøretta helsevern.
  • Kunne ta utgangspunkt i en lokal utfordring innen miljøretta helsevern og redegjøre for hvordan en utreder, planlegger, gjennomfører og evaluerer denne i samarbeid med relevante sektorer, offentlig og privat

Tid og sted

DatoTidspunktTemaer for dagen
16. september 202410:00 - 16:00Miljørettet helsevern:
- Lover og forskrifter
- Tilsyn
- Godkjenning
- Veiledning
- Saksbehandling
- Beredskap
17. september 202409:00 - 15:00 Plan- og bygningsloven (PBL) i et miljørettet helseperspektiv
18. september 202409:00 - 14:00- Registerdata og statistikk
Fysiske faktorer i miljørettet helsevern:
- Radon
- Luftforurensing
- Støyforurensing

Programmet kan endres noe, deltakere som har meldt seg på vil få beskjed om endringer.

Alle dagene vil foregå i Festiviten kino og kulturhus i Mysen. Adresse: Storgata 28, 1850, Mysen. Kurset er utviklet i samarbeid med Indre Østfold Campus

Det vil etter samlingen 17. september arrangeres en felles middag med deltakerne fra kurset.

Deltakere må selv arrangere overnatting, vi anbefaler: Scandic Brennemoen

Undervisning og eksamen

Kurset vil ta utgangspunkt i deltakernes arbeidshverdag, og man oppfordres til å ta med egne caser/problemstillinger innen temaet miljørettet helsevern. En del av undervisningen vil bli gjort tilgjengelig før samlingen som opptak av forelesninger, disse bør ses før samlingen for å få et godt læringsutbytte.

Eksamen vil være en muntlig gruppeoppgave som vurderes til bestått/ikke bestått. Det er et krav om minimum 80 % oppmøte for å kunne ta eksamen. De som ikke tar eksamen vil få utstedt et kursbevis fra NMBU.

Kursavgift

Kurset er utviklet med støtte fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og deltakelse vil være gratis. Dette inkluderer pensumlitteratur, lunsj under samlingene, samt felles middag 17. september.

Deltakere må selv stå for utgifter til reise og opphold i forbindelse med kurset.

Påmelding

Kurset er åpent for deltakere fra hele landet, men deltakere fra Østfold og omegn vil kunne bli prioritert hvis kurset blir fulltegnet.

Kontaktpersoner: