Kurs: Landbrukspolitikk og verdikjeden for mat

Bilde av et gjennomsiktig smartbrett foran en kornåker

Nasjonal landbrukspolitikk, politikk på tilgrensende områder og politiske virkemidler har stor betydning for rammebetingelsene til bønder og deres samvirker. Samtidig påvirkes politikkutviklingen i Norge både direkte og indirekte av internasjonale politiske prosesser, spesielt politikkutformingen i resten av Europa. Dette har betydning for norsk landbruks konkurransekraft.​

Påmeldingsfrist

25. november 2024

* Avmelding

Oppstartsdato

9. januar 2025

Studiepoeng

5

Pris

Tid og sted

Tid: Sted:
Samling 1: 9.-10. januar 2025Øvre Sem gård i Asker
Samling 2: 23. januar 2025Digitalt
Samling 3: 6. februar 2025Digitalt
Samling 4: 20. februar 2025Digitalt
Samling 5: 5.-6. mars 2025Øvre Sem gård i Asker
Eksamen: 12. mars 2025Digital hjemmeksamen (3,5 time)

Formålet med kurset er å styrke kompetansen til medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke og faglagene om politikkutvikling og verdikjede mat. Dette inkluderer å forstå gjeldende politikk på sentrale områder nasjonalt og internasjonalt, samt å identifisere politiske trender.

Målgruppe

Tillitsvalgte på alle nivå og ansatte i landbrukssamvirker, faglag og organisasjoner knyttet til verdikjede mat og landbrukspolitikk.

Innhold

Deltakerne skal kunne forstå, analysere og formidle landbrukspolitikkens rolle i den norske verdikjeden for mat, med hovedvekt på samspillet mellom politisk regulering og markedets funksjon i verdikjeden. 

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om følgende tema:

 1. Landbrukspolitikkens innhold og funksjon i den norske verdikjeden for mat.
 2. Oppbygningen av verdikjeden: Primærproduksjon, matindustri og dagligvarehandel, horisontal og vertikal integrasjon, og makt- og konkurranseforhold.
 3. Grunnleggende forståelse av landbruksmarkeder: Tilbud og etterspørsel av matvarer, prisdannelse og elastisitet, effekter av teknologiutvikling og velstandsøkning.
 4. Internasjonale rammebetingelser: Importvern, handel og handelsavtaler.
 5. Nasjonale rammebetingelser: Markedsregulering, jordbruksavtale og strukturpolitikk.
 6. Resultater og måloppnåelse: Produksjon og matsikkerhet, struktur og rekruttering, effektivitet og inntekt, miljø og bærekraft.

Læringsmål

Kunnskap om:

 • Landbrukspolitikkens rolle i verdikjeden for mat.
 • Strukturer, prosesser og aktører i verdikjeden for mat.
 • Effekten av marked, teknologisk utvikling og økonomisk vekst.
 • Internasjonale og nasjonale rammebetingelser for landbrukspolitikken og landbruket.
 • Måloppnåelse og resultater av landbrukspolitikken.

Ferdigheter:

 • Kunne analysere og formidle samspillet mellom politikk og marked i den norske verdikjeden for mat.

Generell kompetanse:

 • Innsikt i aktørenes atferd og handlingsrom i verdikjeden for mat, og evne til å reflektere over konsekvensene av ulike typer atferd.

Læringsaktiviteter

Kurset består av to fysiske samlinger i tillegg til tre webinarer. Canvas vil bli brukt som digital læringsplattform i kurset.  

Arbeidskrav og eksamen

Normert total arbeidsmengde for kurset er 125 timer. Det er obligatorisk deltakelse på alle samlinger inkludert webinarene (det er mulig å se webinarene i opptak). Eksamen er frivillig. Innlevering av gruppeoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Kurset avsluttes med en 3,5 timers skriftlig digital hjemmeeksamen som bedømmes med bokstavkarakter. 

Kursansvarlig

Faglig ansvarlig for kurset er universitetslektor Eystein Ystad fra Handelshøyskolen ved NMBU. I tillegg deltar også førsteamanuensis Sigurd Rysstad, også han fra Handelshøyskolen ved NMBU.

Opptakskrav

 • Det kreves minimum to års arbeidslivserfaring
 • Opptakskravet er generell studiekompetanse

eller

 • Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om å få godkjent din Realkompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du skal søke om opptak. For å dokumentere realkompetansen din må du legge ved kopier av relevante vitnemål for utdannelse og attester for praksis/yrkeserfaring. Dokumentasjonen skal lastes opp sammen med søknaden din. Du må dokumentere yrkespraksis og utdanning for at det skal telle med i vår vurdering av din søknad.

Kursavgift og oppholdsutgifter

Kursavgiften er kr 10 000,-

I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter.
Følgende oppholdsutgifter gjelder per kurssamling:

 • Totalsum for 2 dagers samling er ca. kr 3 800,- Det inkluderer kaffepauser, overnatting, frokost, lunsj to dager, tre retters middag på kvelden.

eller:

 • Kun dagdeltager, ca. kr 1 500,- det inkluderer kaffepauser og lunsj begge dager.

Har du behov for å komme kvelden før, så kan det reserveres overnatting m/frokost for ca. kr 1 600,-

Oppholdsutgiftene på Øver Sem Gård gjøres opp av den enkelte i forbindelse med hver samling. Vi må ta forbehold om eventuelle pris- eller avgiftsendringer.

Avmelding

Påmelding er bindene. Avmelding etter påmeldingsfrist belastes med en avgift på kr 5 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

Kontaktpersoner: