Kurs: Håndtering av overvann

Elv som renner gjennom tettbygd område

Kurset er under gjennomføring - benytt knappen under for å få informasjon om fremtidige gjennomføringer

Hvert år forårsaker overvann skader og andre ulemper som påfører samfunnet betydelige kostnader og naturen store miljømessige konsekvenser. Som følge av klimaendringer, stadig fortetting og et aldrende avløpsanlegg forventer vi en eskalering av de utfordringer vi allerede ser i dag.

Påmeldingsfrist

31. desember 2023

Avmelding

Oppstartsdato

22. april 2024

Mer informasjon

Studiepoeng

5

Pris

25 000,-

Tid og sted

Tid: 22. - 24 april 2024 Sted: Campus Ås
Tid: 23. - 24. mai 2024 Sted: Campus Ås

For å imøtekomme utfordringene skal behovet for naturbaserte tiltak for overvann og blågrønn infrastruktur vurderes ved planlegging og transformasjon av nye og eksisterende områder. Naturbaserte tiltak skiller seg fra tradisjonelle avløpsanlegg ved at de i større grad håndterer overvannet på overflaten og gjennom naturens egne prinsipper, og gir dermed mange tilleggsverdier utover å håndtere overvann. Løsningen for å tilpasse oss fremtiden er å få naturbaserte systemer til å samvirke med de tradisjonelle anleggene våre. Dette krever en tverrfaglig tilnærming og kompetanse innen planlegging, utforming, utførelse og forvaltning av overvannstiltak.

Formål

Hovedformålet med kurset er å gi deltakerne bred kunnskap og kompetanse, samt praktisk erfaring om overvannshåndtering i utbygde områder, deriblant regelverk, risikovurderinger, planlegging, klimaendringer, økonomi, metoder for design, dimensjonering og vurdering samt utførelse og forvaltning av tiltak og systemer for håndtering av overvann. I kurset vektlegges faglig kompetanse, tverrfaglighet og kommunikasjon.

Målgruppe 

Kurset retter seg mot kommunale saksbehandlere, arealplanleggere, landskapsarkitekter, konsulenter, ingeniører og andre som berører eller berøres av overvann.

Nødvendig forkunnskap

Utenom en interesse for overvann kreves det ingen spesifikke forkunnskaper. De mer teoritunge delene av overvannsfaget og urbanhydrologi vil kun gjennomgås på et overordnet nivå. Noe kjennskap til Excel eller tilsvarende vil imidlertid være en fordel ved enkelte regne-oppgaver. I kurset vil det videre benyttes ulike analyseverktøy og deltakere må derfor stille med egen datamaskin.

Kursformat

Kurset gjennomføres i to samlinger (på henholdsvis 3 og 2 dager) i løpet av våren 2024. Hver enkelt dag har ulik tematikk som angitt under læringsmål. Kurset benytter prinsipper etter omvendt undervisning. Det vil si at deler av forelesningsmateriale presenteres gjennom tematiske korte videoer som ligger åpent på nett. Det forventes at deltakere gjennomgår og gjør seg kjent med undervisningsmateriale i forkant av samlingene. I samlingene vil undervisningen hovedsakelig foregå gjennom gruppe-baserte diskusjonsoppgaver og problembasert læring, arbeid med oppgaver, forsøk i felt og på laboratoriet samt befaringer.

Samlinger og konkrete læringsmål

Samlingene vil foregå 22. - 24. april, 2024 og 23. - 24. mai, 2024. Samlingene foregår i NMBUs lokaler.

Hver enkelt dag har ulik tematikk med læringsmål som skissert nedenfor.

Samling 1 - 22. april: INTRODUKSJON TIL OVERVANN OG URBANHYDROLOGI

 • Forståelse av de overvanns-relaterte utfordringene vi erfarer i dag og forventer fremover, samt kjenne til tre-trinnsstrategien for håndtering av overvann og naturbaserte løsninger.
 • Ha kjennskap til overvanns-relaterte lovreguleringer i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift og forurensningsforskriften, samt forstå hvordan de virker inn i plan- og byggesaker
 • Økt forståelse av urbanhydrologi deriblant kunnskap om terrenganalyser, nedbør, klimaendringer, feltprosesser, overvannsmodeller og usikkerhet samt kunne gjennomføre egne analyser og beregninger.

Samling 1 - 23. april: TILTAK FOR HÅNDTERING AV OVERVANN

 • Ha forståelse av hvordan ulike tiltak for overvann svarer ut spesifikke utfordringer samt formål med trinn 1, 2 og 3 i tre-trinnsstrategien for overvann
 • Ha kjennskap til utfordringer og muligheter ved infiltrasjon av overvann.
 • Kunne gjennomføre infiltrasjonsforsøk i felt og analysere resultater og vurdere usikkerhet.
 • Kjennskap til ulike beregningsmetoder for å dimensjonere tiltak etter trinn i tre-trinnsstrategien enkeltvis og sammensatte systemer.
 • Ha et bevisst forhold til risikoakseptkriterier for overvannsskader og kjenne til metoder for å beregne årlig forventet skadekostnader og utføre samfunnsøkonomiske analyser.

Samling 1 - 24. april: PLAN FOR OVERVANNET

 • Økt kjennskap til metoder for hvordan overvannsvurderinger kan implementeres i kommunale arealplaner, og videre følges opp i reguleringsplaner (kart og bestemmelser) og byggesak.
 • Ha teoretisk og praktisk forståelse av hvordan område-programmering påvirker overvannshåndtering, og hvordan blågrønn infrastruktur samvirker med tradisjonelle anlegg.

Samling 2 - 23. mai: TVERRFAGLIGHET OG KOMMUNIKASJON

 • Ha en forståelse av overvannets tverrfaglige dimensjoner (økonomi, biologisk mangfold, vannkvalitet, CO2-fotavtrykk etc.) og kjenne til muligheter og begrensninger ved ulike vurderings-verktøy i denne sammenheng (blågrønn faktor, multiobjektive optimaliseringsmetoder etc.).
 • Øke bevisstheten om formidling og kunne anvende teori knyttet til formidling i praksis.

Samling 2 - 24. mai: UTFØRELSE OG FORVALTNING

 • En forståelse av suksess-kriterier ved utforming og utførelse av naturbaserte overvannstiltak, og kan anvende kompetansen til å vurdere eksisterende anlegg.
 • Gjennom befaringer få kjennskap til typiske rutiner knyttet til drift og vedlikehold av ulike overvannstiltak, og oppnå en forståelse av hvordan utforming og design påvirker slike behov.

Sted og overnatting

Samlingene vil foregå på NMBUs campus. Deltakerne må selv besørge transport og overnatting. Det nærmeste hotellet til campus er Thon Hotel Ski. Det er også mulig å overnatte i Oslo og ta toget til Ås. Her følger ulike transportmuligheter til Ås.

Påmelding og studiekompetanse

For å ta eksamen kreves det generell studiekompetanse, hvis du ikke har generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse, for mer informasjon om studiekompetanse og realkompetanse se vår hovedside. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden. 

Kursavgiften er på 25 000 kr. Vi praktiserer "førstemann til mølla" ved påmelding.

Eksamen

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen består av en 2-timers skriftlig hjemmeeksamen rett etter 2. samling i kurset. Bestått eksamen gir 5 studiepoeng. Hvis man velger å ikke avlegge eksamen, men gjennomfører kurset, vil man få utstedt et kursbevis. Det er krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene for å avlegge eksamen eller få kursbevis.

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen: 31. desember 2023 belastes med en avgift på kr 5000,-. Ved avmelding seinere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldt til at kurset kan gjennomføres.

Kontaktpersoner: