Kurs: Bærekraftige matsystemer

Sauer på beite på høyfjellet i Nord-Østerdalen
Foto: Bjørn Gussgard

13.12.2023 - Kurset er fulltegnet, men det kan fortsatt bli noen ledige plasser. Ved å fylle ut påmeldingskjemaet plasserer du deg på venteliste.

Fremtidens matproduksjon er under sterkt press og det å ivareta matsikkerheten vil bli viktigere i årene som kommer. Matsikkerhet betyr ikke nødvendigvis at vi skal produsere all mat selv, men det innebærer at vi må sørge for å utnytte ressursene våre på en smart måte slik at vi har mulighet til å forsyne befolkningen med egenprodusert mat, både ut fra nåværende behov og kommende behov. Det vil innebære å redusere matsvinn i alle ledd og tilpasse produksjonen til fremtidige klimaendringer og internasjonale endringer.

Påmeldingsfrist

15. desember 2023

Oppstartsdato

12. februar 2024

Studiepoeng

5

Pris

Tid og sted

Tid: 12. - 14. februar 2024 Sted: Tynset Høgskole og Studiesenter (TSH)
Tid: 11. - 13. mars 2024 Sted: Tynset rådhus

Nærmere om tid og sted

Matproduksjon er en del av et komplekst matsystem med mange involverte aktører som ivaretar ulike roller og funksjoner. Det betyr at endringer ett sted i matsystemet kan få utilsiktede konsekvenser andre steder, som kanskje ikke er ønskelige eller til beste for målet: å produsere mat. For å skape framtidas matproduksjon må vi derfor se på helheten og være i stand til å vurdere hva som skal til for å få til gode og bærekraftige matsystemer med bedre utnyttelse av lokale og nasjonale ressurser til matproduksjon for å styrke matsikkerheten.

Kursinnhold

Dette kurset vil gi deg en generell innføring i hvordan matsystemer fungerer, og vil benytte matsystemene i Nord-Østerdalen og Gudbrandsdal-regionen som et konkret eksempel i undervisningen. Lokale matsystemer er del av en større helhet, både nasjonalt og internasjonalt, og endringer i det lokale systemet kan få store ringvirkninger utover i de større systemene, samtidig vil internasjonale og nasjonale endringer påvirke de lokale systemene. Fremtidige klimaendringer vil sette større press på matsystemene og kan føre til uante ringvirkninger. For å få til endringer nasjonalt og internasjonalt, må vi starte lokalt. Kurset vil gi innsikt i hvordan endringer i et ledd vil føre til ringvirkninger i de andre leddene og utforske hvilke konsekvenser en endring i et ledd vil påvirke resten av systemet. Kurset vil være relevant for alle som jobber i et lokalt/regionalt eller nasjonalt matsystem, herunder: bønder, foredlere og videreforedlere, rådgivere, landbruksorganisasjoner, offentlig sektor (institusjoner/kantiner/forvaltning/ledelse/etc), samvirker, grossister, distributører og studenter. Ved å studere matsystemene i Nord-Østerdalen og Gudbrandsdal-regionen vil deltakerne bli i stand til å besvare følgende: 

 • Hva er et matsystem? Og hvordan er matsystemene i fjellandbruket satt sammen?
 • Hva er bærekraftige matsystemer? Og hvilke indikatorer har vi for bærekraft i matsystemer? 
 • Hvordan kan vi dokumentere bærekraft i matsystemer? 
 • Hvilke samspill og motsetninger finner vi i matsystemene? 
 • Hvordan kan fremtidens matproduksjon i fjellandbruket bli mer bærekraftig? 

For å besvare disse spørsmålene vil deltagerne jobbe i tverrfaglige team med deltagere fra flere ledd i matproduksjonsystemene hvor de sammen studerer og redesigner et lokalt matsystem for å gjøre det mer bærekraftig. Teamene vil jobbe med ulike caser fra det lokale matsystemene i Nord-Østerdalen og Gudbrandsdal-regionen og området rundt med mål om å skape robuste matsystemer. Dette vil gi innblikk i fjellandbruket som en case og vil gjøre deltagerne i stand til å vurdere andre matsystemer i andre regioner. Å se helhetlig på matsystemene vil kunne bidra til å redusere matsvinnet som forekommer i alle ledd og lar oss utnytte de ressursene vi allerede har på en bedre måte. Kurset er utviklet med støtte fra direktoratet for høyere utdanning (HK-dir) i samarbeid med statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Rørosmat og Folldal kommune.

Illustrasjon av matsvinn i verdikjeden fra Jordbrukssektoren til husholdningene.

Læringsmål

Etter avsluttet kurs vil deltagerne ha utviklet følgende: 

Kunnskaper

Det forventes at deltagerne skal, etter å ha deltatt på kurset: 

 • Ha inngående kunnskap om bærekraftige matsystemer og kunne anvende kunnskapen når utfordret med komplekse problemstillinger
 • Kunne vurdere bærekraft i et matsystem i ulike dimensjoner
 • Kan vurdere interaksjoner mellom bærekraftsmål og gjøre kvalifiserte prioriteringer

Ferdigheter

Det forventes at deltagerne skal, etter å ha deltatt på kurset:

 • Kunne yte relevante bidrag i et tverrfaglig team og kjenne egne styrker og svakheter
 • Kunne analysere bærekraftige løsninger basert på tilgjengelig litteratur på et avansert nivå 
 • Kunne reflektere og kommunisere løsninger for bærekraftig matproduksjon og hvordan disse relateres til bærekraftsmålene

Generell kompetanse

Det forventes at deltagerne skal, etter å ha deltatt på kurset: 

 • Kunne bruke egen kunnskap og ferdigheter til å belyse komplekse problemstillinger rundt bærekraft og matproduksjon 
 • Evne til å kommunisere på et høyt faglig nivå 
 • Kunne gjennomføre en vitenskapelig gjennomgang av problemstillinger knyttet til bærekraftige matproduksjonsystemer

Målgruppe

Det finnes mange ulike matsystemer, alt fra mindre lokale systemer til støre regionale og nasjonale systemer, som fyller ulike formål. Kurset er relevant for alle som jobber i eller med et matproduksjonsystem.  Eksempler kan være: bønder, foredlere og videreforedlere, rådgivere, landbruksorganisasjoner, samvirker, grossister, distributører, avfallshåndtering og studenter. Kurset vil basere seg på tverrfaglige arbeidsgrupper med deltagere fra alle ledd i matsystemene og vi oppfordrer alle som jobber i et matsystem til å søke. 

Kurset er utviklet med støtte fra direktoratet for høyere utdanning (HK-dir) og deltagelse i kurset vil være gratis for deltakerne. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter dekkes ikke. 

Poteteter som prosesseres på fabrikk
Foto: Rørosmat SA

Tid, sted og gjennomføring

Kurset vil gjennomføres våren 2024 med fysiske samlinger i Nord-Østerdalen, med driftsbesøk til aktuelle produsenter og andre aktører i det lokale matsystemet. Kurset vil deles i en teoretisk del som gir en innføring i teorier rundt matsystemer, og en praktisk del som utforsker matsystemet i og rundt Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen. Datoene for samlingene og eksamen er:

 • 1. Samling: 12. – 14. februar 2024. Lokale: Tynset Høgskole og Studiesenter (TSH)
 • 2. Samling: 11. – 13. mars 2024. Lokale: Tynset rådhus
 • Frist for innlevering av eksamen: 8. mai 2024

I tillegg til de fysiske samlingene legges det opp til selvstudium mellom samlingene på NMBU sin læringsplattform. Kurset vil bruke case-arbeid og tverrfaglige team som sammen skal studere og jobbe med endringer og forbedringer i lokale matsystemer for å gjøre det mer bærekraftig og fremtidsrettet. Totalt sett beregnes det 125 arbeidstimer på å gjennomføre kurset. Det vil være mulig å levere eksamen før fristen. Det stilles krav om minimum 80% deltakelse i forelesninger og organisert teamarbeid.

Kurset vil benytte et nyutviklet digitalt læringsverktøy som gjør det mulig å visualisere sammenhenger og motsetninger i et utvalgt matsystem. 

Kuer på utmarksbeite i Folldal med bonde i bakgrunnen
Foto: Bjørn Gussgard

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig for kurset er postdoktor Hanne Fjerdingby Olsen ved fakultetet for biovitenskap (BIOVIT). Hun er leder for NMBUs bærekraftsarena for bærekraftige matsystemer sammen med førsteamanuensis Ola Westengen (LANDSAM). Hun har utviklet og underviser siden 2018 i to eksisterende kurs om bærekraftige matsystemer ved NMBU. Hun er også prosjekteleder for forskningsprosjektet LIVESTOCK - bærekraftig husdyrproduksjon med støtte fra forskningsrådet, i tillegg til å være involvert som arbeidspakkeleder i fem andre forskningsprosjekter med relevans innen tematikken. 

Eksamen

Eksamen vil være en gruppeoppgave hvor man jobber med et eksisterende lokalt matsystem og får dette til å bli mer bærekraftig. Eksamen vil ha leveringsfrist ca 1 måned etter siste fysiske samling. Gruppeoppgaven vurderes til bestått/ikke bestått.

Gruppene vil settes sammen i starten av kurset utfra bakgrunn, og det vil bli brukt tid i første samling til å etablere gruppesamarbeidet.

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse (du må være 25 år eller eldre og ha arbeidserfaring innen fagfeltet). NMBU vurderer slike søknader fortløpende. Søknadskjema for realkompetanse finner du her, eller du kan kontakte Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på tlf: 67 23 03 00 eller på epost: sevu@nmbu.no

Kursavgiften dekker

Kurset er utviklet med støtte fra direktoratet for høyere utdanning (HK-dir) og deltagelse i kurset vil være gratis for deltakerne. Eventuelle reise- og oppholdsutgifter dekkes ikke. 

Avmelding

Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres. Vi følger "først til mølla"-prinsippet ved påmelding. Vi ber om at man melder seg av kurset så fort man vet at man ikke skal delta så plassen kan gå videre til noen andre.

Kontaktpersoner: