Utenlandsopphold

Av Håkan Vik

Et opphold i utlandet krever god planlegging og en rekke praktiske forberedelser, særlig hvis oppholdet skal vare over lengre tid og du skal ha med deg familie. Her får du en huskeliste, NMBU spesifikk informasjon, samt pekere til utdypende nettsider. 

Huskeliste

1. Arbeidsgiver

Er det administrative spørsmål som må drøftes eller avklares med NMBU?
Kontakt din nærmeste leder.

2. Pass, visum og tillatelser

 • Sjekk at ditt pass er gyldig i minst tre måneder utover det planlagte oppholdet i utlandet. Det må være nok plass for nye stempler/oppholdstillatelser. Noen land krever at du har et elektronisk pass når du skal jobbe der. Medfølgende barn må ha egne pass. Dersom du trenger et nytt pass, søk i god tid.
 • Trenger du visum, arbeids- og oppholdstillatelse eller å ordne andre offisielle saker? Mottakende institusjon og landets ambassade i Norge (regjeringen.no) vil kunne gi informasjon. Et godt sted å starte er UDs land- og reiseinformasjon (landsider.no). Hvis reisen går til et europeisk land, vil du finne nyttig informasjon på landets nasjonale EURAXESS-portal (ec.europa.eu). Husk at det i mange tilfeller kan være krav til oversettelse, legeundersøkelse, helseattest, vaksinasjoner m.m.

3. Trygd og pensjon

 • Både helseforsikring, pensjonsopptjening i folketrygden, forsikring i Statens Pensjonskasse og stønadsordninger for foreldre er knyttet til medlemskap i folketrygden. Før du reiser bør du derfor finne ut om medlemskapet ditt i folketrygden vil gjelde under utenlandsoppholdet eller ikke, evt. om du kan søke om frivillig medlemskap.
 • Det kan også være aktuelt å ha med skjemaer fra NAV til utlandet.
 • Dersom du beholder medlemskapet i norsk folketrygd under utenlandsoppholdet, vil du tjene opp pensjonspoeng også mens du er i utlandet. Er du ikke er medlem i folketrygden under opphold i utlandet, opparbeider du deg ikke trygdetid eller pensjonspoeng. Dette kan få konsekvenser blant annet i forbindelse med søknad om alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Undersøk om du får pensjonsopptjening i landet du skal reise til og se på mulighetene for privat sparing.
 • Les deg opp på Arbeid og opphold i utlandet (nav.no), Helserettigheter ved opphold i utlandet (helfo.no) og Trygd og helseforsikring (euraxess.no).
 • For en nærmere avklaring kontakt NAV Internasjonalt (nav.no).

Les mer om trygd ved utenlandsopphold

4. Forsikringer

 • Reiseforsikring i arbeidsforhold dekker normalt bare tjenestereiser på reiseregning.
 • Kontakt eget forsikringsselskap for å sikre dine interesser under oppholdet.
 • Innhent nødvendig dokumentasjon.

Les mer om forsikringer ved utenlandsopphold

5. Skatt

 • Kontakt skattekontoret der du bor for å avklare hvordan utenlandsoppholdet vil påvirke din skattesituasjon.
 • Norge har skatteavtaler (regjeringen.no) med en rekke land for å forhindre dobbelbeskatning.
 • Påse at skattekontoret er informert om tidspunktene for utreise og hjemkomst.
 • Ved eventuell endring av skatt må nytt skattekort sendes arbeidsgiver.
 • Hvis du leier ut boligen din i Norge så vil stipend for, eller refusjon av, boligutgifter i utlandet være skattepliktige.

Les mer om skatt ved utenlandsopphold

6. Familie

 • Partner
  Hvis din partner følger med til utlandet, kan det være aktuelt å undersøke mulighetene for jobb, utdanning, oppstart av egen virksomhet eller hjemmearbeid. Dual careers (euraxess.no) er et godt utgangspunkt for denne avklaringen.
 • Barn
  Skal du ha med barn, må det muligens avklares rett til stønadsordninger, forholdet til norsk barnehage/skole, plassering i utenlandsk barnehage/skole, behov for dokumentasjon (vitnemål, nivå/karakterer) og adgang til norske trygdeytelser under utenlandsoppholdet. Les mer om stønadsordninger for foreldre og barn og skole.

7. Bolig

 • Bosted i utlandet
  • Undersøk bostedsalternativer og -standard ved ditt oppholdssted i utlandet i god tid. Mottakende institusjon kan evt. være behjelpelig.
  • Skal du leie bolig, bør dette alltid skje på grunnlag av en skriftlig kontrakt. Mottakende institusjon eller den nasjonale leietakerforeningen kan evt. være behjelpelig med rådgivning.
  • Sjekk om du trenger adapter til stikkontakter for elektriske apparater du har med deg fra Norge.
 • Utleie av bolig i Norge
  • Boligannonser kan legges ut på www.finn.no, www.hybel.no og www.sabbaticalhomes.com (et nettsted for boligbytte eller boligleie blant akademikere på utenlandsopphold).
  • Ønsker du å leie ut din norske bolig til en internasjonal forsker ved NMBU, kan du sende en kortfattet annonsetekst. Annonsen vil bli sendt til ansatte ved NMBU som bistår internasjonale forskere med å finne bolig under oppholdet her.
  • Du er også en god idé å forhøre deg direkte med eget eller andre institutter om det ventes utenlandske forskere som kan være interessert i å leie boligen din.
  • Utleie av bolig bør alltid kontraktfestes. Standard leiekontrakt for bolig og relaterte dokumenter (forbrukerradet.no) kan lastes ned gratis fra Forbrukerrådets nettsider.
  • Kontroller forsikringene knyttet til din bolig i utleieperioden.
  • Inntekt av boligutleie er skattefritt for utleie inntil seks måneder av et kalenderår. Overskrides dette, er det skatteplikt på hele beløpet.

8. Flytting

 • Flyttemelding
  Folkeregisteret skal ha melding om flytting fra Norge (skatteetaten.no) hvis du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder og ingen i familien blir boende i boligen.
 • Adresseendring
  Informer dine private, offisielle og forretningsmessige kontakter om din nye adresse i utlandet og dens gyldighetsperiode, f.eks. skattekontoret, lokalt NAV-kontor, forsvaret, bank, forsikringsselskap, borettslag/sameiet.
 • Oppsigelse av abonnementer og medlemskap
  Husk å si opp abonnementer som ikke skal videreføres mens du oppholder deg i utlandet, f.eks. telefon, strøm, aviser og tidsskrifter, medlemskap i foreninger og organisasjoner.
 • Post
  Posten har en tjeneste for midlertidig ettersending av post til privatpersoner (posten.no). Ettersending til utlandet kan ta tid og er ikke gratis. Vurdér om posten heller kan ettersendes til familie, nabo, eller kanskje eget institutt, og om disse kan sende viktig post videre til deg.
 • Bank
  • Fortsetter du å benytte lønnskonto i Norge, bør du vurdere å få et internasjonalt kredittkort. Ta kontakt med din bank.
  • Vurder om noen skal få fullmakt til bankoverføringer, bankboks m.m.
 • Førerkort
  Hvis du skal kjøre bil i utlandet, undersøk om ditt norske førerkort er gyldig eller om du trenger et internasjonalt førerkort (vegvesen.no).
 • Flyttegods
  Dersom du oppgir din norske bolig, må du ta stilling til hvilke eiendeler skal tas med og hvilke skal settes på lager. Undersøk om arbeidsgiver dekker flytte-/lagringsutgifter og evt. under hvilke vilkår. Skaff deg oversikt over transporttiden for flyttegodset og evt. import-/eksportrestriksjoner (toll.no). Det anbefales alltid å tegne en transportforsikring.

9. Hva venter deg?

 • Du bør alltid sjekke UDs land- og reiseinformasjon (landsider.no) når du planlegger et utenlandsopphold.
 • Aktuell bakgrunnsinformasjon om land som Norge mottar asylsøkere og flyktninger fra, finner du på LandInfo (landinfo.no), Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon.
 • Utover det er nok den beste måten å få informasjon på å snakke med noen som har vært i landet, byen eller universitetet du skal reise til. Forhør deg i dine faglige og private nettverk.

10. Hjemkomst

Undersøkelser viser at mange personer som har bodd i en lengre periode i utlandet opplever hjemkomsten som en større utfordring enn selve oppholdet i utlandet. Én av årsakene til dette kan ligge i at hjemkomsten antas å være uproblematisk og derfor planlegges i liten grad, Hjemkomsten bør imidlertid forberedes med samme omhu som utenlandsoppholdet, så vel juridisk som økonomisk og praktisk.

De fleste punktene ovenfor vil også være aktuelle for planlegging av returen til Norge. I tillegg bør du tenke på følgende:

 • Arbeidsgiver
  • Før hjemkomst: Avstem dine forventninger til hjemkomsten med din nærmeste leder ved NMBU. Forhør deg om det har skjedd/planlegges endringer på arbeidsplassen din.
  • Etter hjemkomst: Del dine erfaringer og evaluer utenlandsoppholdet og organiseringen av den før, under og etter oppholdet med din nærmeste leder.
 • Bolig i Norge
  Det er selvfølgelig viktig at bolig og innbo er til disposisjon til rett tid.
 • Barn
  Har du barn, bør du i god tid før hjemreisen undersøke og forsikre deg om at alt er i orden med eventuell barnehage, skole osv. Forhør deg også hva som evt. kreves av dokumentasjon på skolegangen i utlandet.
 • Flyttemelding
  Meld flytting til Norge (skatteetaten.no) for deg og din familie innen åtte dager etter ankomst i Norge. Dette krever personlig oppmøte på et skattekontor som utfører ID-kontroll (skatteetaten.no).
 • Skattekort
  Bestill skattekort (skatteetaten.no) dersom du ikke har et fra før. Send skattekortet omgående til Lønningsseksjonen ved NMBU.
 • Trygd
  • Som arbeidstaker i Norge er du pliktig medlem i folketrygden fra første arbeidsdag. Les mer om ditt forhold til folketrygden ved hjemkomst på Arbeid og opphold i Norge (nav.no).
  • Gi beskjed til ditt lokale NAV-kontor (nav.no), når du er tilbake i Norge

Publisert - Oppdatert

Del på