Inga Salvesvold - sommertrainee i OBOS Nye hjem og OBOS Fornebu

Sesongen for sommerferie er over, men du hadde ikke tid for ferie i år. Du jobbet som sommertrainee i OBOS. Hva slags stilling er dette?

OBOS er et stort konsern og ansetter sommertraineer i ulike avdelinger. Jeg har jobbet i OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu – datterselskaper som utvikler nye boligprosjekter.

Sommerjobben var et godt eksempel på teori satt ut i praksis. Jeg jobbet hovedsakelig med gjennomføring, det vil si prosessen fra det foreligger en vedtatt reguleringsplan til prosjektet er nøkkelferdig.

Arbeidsdagene i OBOS har vært veldig varierte! Jeg har deltatt på diverse møter, vært på befaringer og jobbet med egne oppgaver tilknyttet ulike boligprosjekter. Prosjektene har vært på ulike stadier, noe som har gitt meg bedre forståelse av eiendomsutvikling som prosess. Jeg har jobbet med flere spennende oppgaver, og har blant annet gjort analyser av kundetilfredshet (KTI) og vært med på å utarbeide og kvalitetssikre tilbudsgrunnlag for totalentreprise. I tillegg har jeg og de andre sommertraineene jobbet parallelt med et tverrfaglig prosjekt, «Fremtidens arbeidsplass», som resulterte i en presentasjon med egenprodusert film. Dette prosjektet bidro til at jeg ble bedre kjent med de andre traineene, samtidig som jeg fikk mer erfaring med tverrfaglig samarbeid.  

 

 Hvordan fikk du vite om stillingen?

Jeg fikk vite om sommertrainee-ordningen gjennom flere kanaler. Først så jeg det på OBOS sine karrieresider. Deretter fikk jeg mer informasjon om ordningen på karrieredagen på NMBU og i forbindelse med en ekskursjon til OBOS Fornebu i regi av et kurs jeg hadde forrige høst.

Vårsemester for master i eiendomsutvikling starter ikke før februar, så jeg brukte januar til å orientere meg om relevante sommerjobber og skrive søknader. Siden det er mange søkere på traineeordninger og internship var jeg opptatt av å bruke god tid på å skrive en søknad som skilte seg ut i bunken. Jeg søkte tre jobber totalt – og fikk tilbud på to av dem.

 

Hvorfor valgte du å sommertrainee stilling hos OBOS?

Den viktigste motivasjonen var å få relevant arbeidserfaring. OBOS er også ett av stedene jeg kan tenke meg å jobbe etter endte studier, og ordningen var derfor en unik mulighet til å bli bedre kjent med OBOS som konsern og potensiell arbeidsgiver.

 

Hvordan foregikk søkeprosess? Var det vanskelig på intervju?

Intervjuprosessen var todelt. Først ble rundt 100 stykker (av over 900 søkere) invitert til videointervju. Da skulle vi svare på fire spørsmål der vi blant annet skulle fortelle kort om oss selv og motivasjonen for å søke. Lengden på videoene varierte fra 30 sekunder til 1 minutt, så det bar nesten preg av å være en elevator pitch. Deretter ble i overkant av 30 stykker invitert på en assessmentdag på hovedkontoret. Dette var et heldagsopplegg med blant annet foredrag, case-oppgaver og mingling. På kvelden var det et sosialt program med middag, quiz og forestilling i operaen.

Utfordringen med videointervju er å få sagt mye med få ord. Det var en litt uvant intervjuform for meg, og jeg var opptatt av å ikke fremstå for stiv og formell. Jeg tror også det kan være en fordel å prøve å ha litt «glimt i øyet» slik at sjansen er større for at man blir husket i søkermassen. På assessmentdagen var det ikke intervju én til én. Det innebar at man måtte forsøke å vise seg frem på andre måter. Jeg synes mingling og case-oppgaver er morsomt, så for meg fungerte denne formen veldig greit, men jeg vet at det var andre som synes at dette var utfordrende.

 

Hvorfor tror du, du ble valgt til stillingen?

Jeg følte at jeg gjorde en god figur på assessmentdagen, og jeg tror det var hovedårsaken til at jeg ble valgt blant mange sterke kandidater. Gjennom hele assessmentdagen var jeg aktiv, blant annet ved å stille spørsmål etter foredragene og snakke med ansatte i OBOS Nye Hjem. Samtidig følte jeg at jeg fikk vist mine samarbeidsevner og faglig kompetanse gjennom case-oppgaven.

 

 Hvilke kunnskaper som du fikk på NMBU, bruker du på jobben?

Jeg føler at jeg har lært særlig mye i de kursene der vurderingsformen har vært en prosjektoppgave som strekker seg over hele semesteret, det vil si EIE310 og APL350 i mitt tilfelle. Prosjektoppgavene har gitt meg god forståelse av eiendomsutvikling som prosess. I tillegg har de gitt meg verdifull erfaring med tverrfaglig samarbeid, som er en forutsetning for å få til gode eiendomsprosjekter. Prosjektoppgavene fordrer også at man bruker det man har lært i andre kurs, blant annet eiendomsøkonomi og eiendoms- og planleggingsjuss.

 

Hvor relevant er masterstudie i eiendomsutvikling for denne type oppgaver som du utfører?

Jeg opplevde at jeg kunne delta i de faglige diskusjonene og at jeg i all hovedsak hadde de nødvendige kunnskapene for å sette meg inn i og utføre oppgavene jeg ble gitt. Så jeg vil absolutt si at masterstudiet i eiendomsutvikling er relevant for en stilling som sommertrainee i OBOS.

 

 Hva har du lært i løpet av sommertrainee-jobben?

Jeg har lært mye som er nyttig og relevant for det siste studieåret på eiendomsutvikling, så det blir for mye å ramse opp alt her. Likevel vil jeg si at det var særlig verdifullt å få innblikk i hvordan OBOS jobber i ulike faser av et prosjekt for å få best mulig sluttresultat – fra konseptutvikling til bygging og ferdigstillelse/overtakelse. Jeg fikk bedre forståelse av boligutvikling som fag. I tillegg fikk jeg erfare at fagbakgrunnen min gjorde meg godt rustet til å jobbe selvstendig med oppgavene jeg fikk.

 

Kunne du tenke deg å fortsette i OBOS etter at du er ferdig med sommertrainee-perioden og etter at du er ferdig med master i eiendomsfag (eiendom/eiendomsutvikling) på NMBU?

Absolutt! Det positive inntrykket jeg hadde av OBOS har blitt forsterket gjennom sommeren. OBOS har mange spennende boligprosjekter med betydelig fokus på samfunnsansvar, noe som jeg ser på som en viktig verdi hos en fremtidig arbeidsgiver. I tillegg opplevde jeg arbeidsmiljøet som veldig godt, og det har vært morsomt og inspirerende å få jobbe med så mange dyktige og hyggelige mennesker.

 

Hvilke ferdigheter og kunnskaper er etterspurt hos OBOS?

OBOS er et stort konsern med mange ulike divisjoner, så hvilke type kunnskap og ferdigheter som etterspørres vil naturligvis avhenge av hvor i konsernet man jobber. Men mitt inntrykk er at en typisk OBOS-ansatt er løsningsorientert, har gode samarbeidsevner og viser engasjement og stå-på-vilje.

 

Har synet ditt på din framtidig karriere og utdanning ved NMBU endret seg etter praksis hos OBOS?

Jeg er en av dem som har brukt litt tid på å finne ut hva jeg vil studere, og jeg har valgt å avbryte påbegynte studier to ganger. Jeg er derfor veldig glad for at jeg endelig har funnet et utdanningsløp som jeg synes er spennende og relevant for senere yrkesliv. Masteren i eiendomsutvikling har fokus på praktiske oppgaver som ligger nært faktiske prosjekter i eiendomsbransjen. Studiet har også betydelig fokus på tverrfaglig samarbeid, noe som er helt nødvendig for å skape gode prosjekter. Sommeren i OBOS har gjort meg enda sikrere på at jeg har valgt riktig utdanning. Kursene jeg har hatt første året har gitt meg god forståelse for eiendomsutvikling som tverrfaglig prosess, og jeg følte at jeg kunne bidra aktivt i de faglige diskusjonene i OBOS.

 

Etter å ha jobbet som trainee i OBOS fikk du kanskje se eiendomsbransjen fra en annen side. Hvordan ville du beskrive de største utfordringene innenfor eiendomsforhold og marked i Norge?

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen står overfor en rekke utfordringer knyttet til alle tre dimensjoner av bærekraft. Miljømessig bærekraft – bygg står for ca. 40 % av verdens utslipp. Sosial bærekraft – eiendomsmarkedet kan i mange tilfeller forsterke økonomiske forskjeller (særlig i de store byene). Økonomisk bærekraft – lave marginer på produsentsiden og høye (bolig)priser på konsumentsiden. Dette er store utfordringer som de enkelte aktørene ikke kan løse på egenhånd. Samtidig er BAE-næringen kjent for å være en bransje med lite samarbeid og kunnskapsoverføring mellom aktørene.

Imidlertid finnes det løsninger. Jeg opplever at OBOS har betydelig fokus på nettopp hvordan disse utfordringene kan møtes. Det beste eksemplet på dette er Construction City - den første næringsklyngen for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen - hvor OBOS er én av initiativtakerne. I 2025 vil over 5 000 arbeidsplasser samles i ett felles bygg på Ulven i Oslo. Ambisjonen er at Construction City skal bidra til å fremme samarbeid, innovasjon og grønn omstilling i BAE-næringen på en raskere og mer kostnadseffektiv måte.

 

 

Hvilket råd kunne du gi andre studenter i eiendomsfag når det gjelder valg av emner, kurs og konferanser slik at de også kunne få sommerjobb hos OBOS?

Jeg har fulgt det anbefalte løpet på den toårige masteren i eiendomsutvikling, og er godt fornøyd med det. Jeg synes foreleserne på NMBU er dyktige og jeg opplever kursinnholdet som relevant. Hvis jeg skal komme med et generelt tips vil jeg anbefale andre studenter å søke faglig input utenfor skolebenken. Det er for eksempel mange spennende foredrag, seminarer og konferanser som tar for seg ulike problemstillinger i eiendomsbransjen, slik som Oslo Urban Arena og OBOS Boligkonferanse.

Til syvende og sist anbefaler jeg andre studenter i eiendomsfag å søke sommertrainee-stilling på det sterkeste!

Published 18. september 2020 - 10:49 - Updated 18. september 2020 - 11:02