Økonomi, ledelse og it

Økonomi, ledelse og IT

Bachelor 3 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Informasjonsmengden i samfunnet øker raskt. Å kunne analysere og tolke data, er avgjørende for å utvikle konkurransedyktige tjenester. Studiet kombinerer ettertraktet kompetanse med økonomi og ledelse, og åpner for spennende jobber og videre studier.

Opptakskrav

GSK. Anbefalt matematikkbakgrunn: R1 / S1 + S2

Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: +47 67230111

Studiekvalitet:
Student- og kandidatundersøkelser

Dette bachelorprogrammet gir deg en solid økonomisk og administrativ utdanning, som kvalifiserer til opptak til siviløkonomutdanningen (master i økonomi og administrasjon) ved NMBU og andre studiesteder i Norge. Samtidig får du en grunnleggende kompetanse i informatikk. Du får en bred forståelse for de utfordringer privat næringsliv og offentlig forvaltning har med å håndtere store datamengder, og deres behov for verktøy som danner grunnlag for gode beslutninger. Dette er en etterspurt kompetanse, og kanskje blir du en fremtidig brobygger mellom spesialister fra ulike fagområder?

Våre studenter er ifølge de årlige studiebarometerundersøkelsene blant landets mest fornøyde studenter. Ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet, et aktivt studentmiljø og verdifullt nettverk på tvers av studier. Som en moderne handelshøyskole er vi ledende på å koble økonomisk tenkning med bærekraft, og bærekraft inngår i alle våre fag og utdanninger. Velger du en bachelor i økonomi, ledelse og IT ved NMBU får du en samfunns- og næringslivsnær utdannelse som ruster deg for det moderne arbeidslivet. 

Les mer om hva du blir og hva du lærer, litt lenger ned på siden!

Oppbygging
Bachelorprogrammet består av 160 obligatoriske og 20 valgfrie studiepoeng.

Den obligatoriske delen består av emner i bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, ledelse/administrative fag, informatikk, matematikk, metodefag og etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Studiet legger stor vekt på helhetsforståelse, praktisk anvendelse, tverrfaglighet og integrering av bærekraft i alle fag.  

Du kan videre velge mellom tre spesialiseringsretninger, som kvalifiserer for masterstudier i henholdsvis business analytics, datavitenskap eller samfunnsøkonomi ved NMBU. Disse masterprogrammene baserer seg på fag som bygger på matematikk. Viderekommende matematikkfag er derfor en del av studiet. Vi anbefaler at du har forkunnskaper i matematikk tilsvarende S1 og S2 eller R1 fra videregående skole.  

Du kan også velge emner fra alle fagområdene ved NMBU, eller reise på utveksling ett semester på våren i det andre eller tredje studieåret.  

Full oversikt over studiets oppbygning og de ulike profileringene finner du her.

Her kan du lese mer om studentlivet ved Handelshøyskolen.

Hva blir du?

Dette bachelorprogrammet utgjør de tre første årene av en femårig siviløkonomutdanning. Med fullført bachelorgrad er du kvalifisert for opptak på masterprogram i økonomi og administrasjon ved norske universiteter og høyskoler, og som fører fram til siviløkonomgraden. Hvilke andre masterprogram du er kvalifisert for etter fullført bachelorgrad,  avhenger av hvilke fag du velger inn i bachelorgraden din.  Du kan, om du ønsker, velge spesialiseringsretninger som kvalifiserer for henholdsvis datavitenskap, business analytics og samfunnsøkonomi.   

Enten du tenker å studere videre til en mastergrad, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet, er det fint å vite at du kvalifiserer til mange spennende stillinger i næringslivet eller offentlig sektor. Dette kan eksempelvis være innenfor finans, tjenesteutvikling, salg og markedsføring, regnskap eller økonomistyring. 

Hva lærer du?

I bachelorprogrammet i økonomi, ledelse og IT får du grunnleggende ferdigheter i både informatikk og økonomisk-administrative fag. Du lærer om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte, og hvordan disse har innvirkning på samfunnet. Studiet gir deg en innføring i metoder og datavitenskapelige verktøy til å analysere både teoretiske og praktiske bedriftsøkonomiske problemstillinger. For å utføre analyser vil du lære å kode i programmeringsspråkene Python og R. Du vil ta i bruk digitale verktøy for å presentere egne analyser i forskjellige formater, tilpasset ulike målgrupper.

Ved Handelshøyskolen legger vi vekt på kritisk tenkning og utvikling av kreativitet og samarbeids- og kommunikasjonsevner. Dette er egenskaper som blir stadig viktigere i arbeidsmarkedet.  

Ved Handelshøyskolen NMBU er du som student tett på foreleserne og på dine medstudenter. I løpet av studiet vil du lære ny kunnskap på ulike måter; gjennom tradisjonelle forelesningstimer, deltakelse i seminarer, kollokvium med lærer til stede, gruppearbeid, selvstudier, oppgaver, presentasjoner og ekskursjoner.  

Handelshøyskolen er en del av NMBU. Du har rike muligheter for å ta valgfrie emner i din bachelorgrad fra andre fagområder ved universitetet. Dette kan gjøre at du skiller deg positivt ut fra andre økonomistudenter, og gi deg et nettverk også utenfor ditt eget fagfelt.  

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

I bachelorprogrammet legges det opp til at du kan reise på utveksling i et helt semester, våren i det andre eller tredje studieåret. Som økonomistudent ved Handelshøyskolen kan du velge mellom 40 utvekslingsavtaler, og av disse er 18 utvekslingsavtaler ERASMUS+.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse (GSK). Gode kunnskaper i matematikk, tilsvarende S1+S2 eller R1 fra videregående skole, anbefales.

Oppbygging

Det treårige bachelorprogrammet utgjør til sammen 180 studiepoeng. Studieplanen legger opp til at du skal ta 60 studiepoeng hvert år. 160 studiepoeng er obligatoriske, mens 20 studiepoeng er valgfrie emner.

Les mer om programmets oppbygging og gjennomføring

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2022.

Studieår : 1

Semester: høst

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft 5 Obligatorisk emne
Brukerkurs i matematikk 10 Obligatorisk emne
Bedriftsøkonomiske sammenhenger 5 Obligatorisk emne
Excel for økonomer 5 Obligatorisk emne
Prinsipper i informasjonsbehandling 5 Obligatorisk emne
Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 0 Valgfritt

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Innføring i organisasjonsteori 5 Obligatorisk emne
Markedsføring 5 Obligatorisk emne
Finansregnskap og regnskapsanalyse 10 Obligatorisk emne
Statistikk 10 Obligatorisk emne
Studieår : 2

Semester: høst

Studieretning: Fordypning i matematikk og informatikk. 2. og 3. år
Emne Sp
Organisasjons- og ledelsespsykologi 5
Kalkulus 1 10
Programmering og databehandling 10
Finansiering og investering 10
Studieretning: Profilering i Business Analytics. 2. og 3 år
Emne Sp
Organisasjons- og ledelsespsykologi 5 Obligatorisk emne
Samfunnsvitenskapelig metode 5 Obligatorisk emne
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer 5 Obligatorisk emne
Finansiering og investering 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Fordypning i samfunnsøkonomi 2. og 3. år
Emne Sp
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Finansiering og investering 10 Obligatorisk emne
Organisasjons- og ledelsespsykologi 5 Obligatorisk emne
Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Valgfri profilering. År 2 og 3. 20 valgfrie studiepoeng
Emne Sp
Programmering og databehandling 10 Obligatorisk emne
Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer 5 Obligatorisk emne
Finansiering og investering 10 Obligatorisk emne
Organisasjons- og ledelsespsykologi 5 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Fordypning i matematikk og informatikk. 2. og 3. år
Emne Sp
Økonomi- og virksomhetsstyring 10
Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling 10
Kalkulus 2 10
Studieretning: Profilering i Business Analytics. 2. og 3 år
Emne Sp
Økonomi- og virksomhetsstyring 10 Obligatorisk emne
Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling 10 Obligatorisk emne
Datahåndtering og analyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Valgfri profilering. År 2 og 3. 20 valgfrie studiepoeng
Emne Sp
Økonomi- og virksomhetsstyring 10 Obligatorisk emne
Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling 10 Obligatorisk emne
Datahåndtering og analyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Fordypning i samfunnsøkonomi 2. og 3. år
Emne Sp
Mikroøkonomi II - Konsument, produsent, marked og velferd 10 Obligatorisk emne
Makroøkonomi I - Virkemidler for økonomisk vekst, velferd og krisehåndtering 5 Obligatorisk emne
Økonomi- og virksomhetsstyring 10 Obligatorisk emne
Praktisk endringsledelse 5 Obligatorisk emne
Studieår : 3

Semester: høst

Studieretning: Fordypning i matematikk og informatikk. 2. og 3. år
Emne Sp
Foretaksstrategi 10
Samfunnsvitenskapelig metode 5
Makroøkonomi I - Markeder, økonomisk utvikling, velferd og konjunkturer 5
Lineær algebra og lineære differensiallikninger 10
Studieretning: Profilering i Business Analytics. 2. og 3 år
Emne Sp
Foretaksstrategi 10 Obligatorisk emne
Vareproduksjon og logistikk 10 Obligatorisk emne
Introduksjon til data analytics 5 Obligatorisk emne
Analyse av forretningsprosesser 5 Obligatorisk emne
Studieretning: Valgfri profilering. År 2 og 3. 20 valgfrie studiepoeng
Emne Sp
Praktisk endringsledelse 5 Obligatorisk emne
Foretaksstrategi 10 Obligatorisk emne
Samfunnsvitenskapelig metode 5 Obligatorisk emne
Examen philosophicum - seminarversjon 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Fordypning i samfunnsøkonomi 2. og 3. år
Emne Sp
Foretaksstrategi 10 Obligatorisk emne
Econometrics 10 Obligatorisk emne
Mikroøkonomi II - Institusjoner, spill og markedssvikt 10 Obligatorisk emne

Semester: vår

Studieretning: Fordypning i matematikk og informatikk. 2. og 3. år
Emne Sp
Praktisk endringsledelse 5
Operasjonsanalyse 10
Datahåndtering og analyse 10
Examen philosophicum - Engelsk versjon 10
Studieretning: Profilering i Business Analytics. 2. og 3 år
Emne Sp
Praktisk endringsledelse 5 Obligatorisk emne
Operasjonsanalyse 10 Obligatorisk emne
Examen philosophicum - Engelsk versjon 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Valgfri profilering. År 2 og 3. 20 valgfrie studiepoeng
Emne Sp
Operasjonsanalyse 10 Obligatorisk emne
Studieretning: Fordypning i samfunnsøkonomi 2. og 3. år
Emne Sp
Datahåndtering og analyse 10 Obligatorisk emne
Operasjonsanalyse 10 Obligatorisk emne
Examen philosophicum - Engelsk versjon 10 Obligatorisk emne