Bachelor
Heltid
Økonomi, ledelse og IT

Informasjonsmengden i samfunnet øker raskt. For å kunne utvikle konkurransedyktige tjenester er det avgjørende at du kan analysere og tolke data. Studiet kombinerer ettertraktet kompetanse med økonomi og ledelse, og åpner for spennende jobber og videre studier.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

55

Opptakskrav:

Studiekompetanse. Anbefalt: R1 / S2

 • Opptakskravet til programmet er generell studiekompetanse. Gode kunnskaper i matematikk, tilsvarende S2 eller R1 fra videregående skole, anbefales.

Dette bachelorprogrammet gir deg en solid økonomisk og administrativ utdanning, som kvalifiserer til opptak til siviløkonomutdanningen (master i økonomi og administrasjon) ved NMBU og andre studiesteder i Norge. Samtidig får du en grunnleggende kompetanse i informatikk. Du får en bred forståelse for de utfordringer privat næringsliv og offentlig forvaltning har med å håndtere store datamengder, og deres behov for verktøy som danner grunnlag for gode beslutninger. Dette er en etterspurt kompetanse, og kanskje blir du en fremtidig brobygger mellom spesialister fra ulike fagområder?

Våre studenter er ifølge de årlige studiebarometerundersøkelsene blant landets mest fornøyde studenter. Ved Handelshøyskolen NMBU får du et sterkt fagmiljø, stor valgfrihet, et aktivt studentmiljø og verdifullt nettverk på tvers av studier. Som en moderne handelshøyskole er vi ledende på å koble økonomisk tenkning med bærekraft, og bærekraft inngår i alle våre fag og utdanninger. Velger du en bachelor i økonomi, ledelse og IT ved NMBU får du en samfunns- og næringslivsnær utdannelse som ruster deg for det moderne arbeidslivet. 

Elias Vamnes Nyhagen, tidligere student på bachelor økonomi og administrasjon. Digital and Analytics Expert i Norsk Hydro etter fullført mastergrad i økonomi og administrasjon ved NMBU

 

- Jeg valgte studiet på grunn av bærekraftsfokuset og studiemiljøet. Utdanningen ga meg et solid akademisk grunnlag, men også forståelse for hvordan ta beslutninger i sammenheng med økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer.

 

 

 

Karrieremuligheter

Med fullført bachelorgrad er du kvalifisert for opptak på masterprogram i økonomi og administrasjon ved norske universiteter og høyskoler, og som fører fram til siviløkonomgraden. Hvilke andre masterprogram du er kvalifisert for etter fullført bachelorgrad, avhenger av hvilke fag du velger inn i bachelorgraden din. Du kan, om du ønsker, velge spesialiseringsretning i business analytics. Enten du tenker å studere videre til en mastergrad, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet, er det fint å vite at du kvalifiserer til mange spennende stillinger i næringslivet eller offentlig sektor. Dette kan eksempelvis være innenfor finans, tjenesteutvikling, salg og markedsføring, regnskap eller økonomistyring. 

 

Har du spørsmål til studierådgiver?

Hvis du lurer på noe angående studieprogrammet som du ikke finner svaret på her er du velkommen til å kontakte oss. Ta gjerne kontakt på e-post studieveileder-hh@nmbu.no eller på telefon direkte til studierådgiver. Du kan også booke tid til studieveiledning dersom du ønsker å avtale et møte.

 • Kandidatens læringsutbytte

  En kandidat som har fullført bachelorprogrammet i økonomi, ledelse og IT forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Beherske økonomisk-administrative begreper og tenkemåter

  • Har bred kunnskap om og evne til kritisk tenking rundt sentrale emner innen bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi i tråd med nasjonale og internasjonale standarder på fagfeltet.
  • Har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk, programmering, og samfunnsvitenskapelig metode, samt kunne bruke metodiske verktøy i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data.
  • Har kunnskap om fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt forsknings- og utviklingsarbeid.
  • Kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer.

  Kombinere økonomisk-administrativ tenkemåte med tverrfaglig kunnskap

  • Kjenner til hvordan informasjonsteknologi kan brukes i forretningsprosesser og forstår hvordan dette kan fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne.
  • Kan finne frem til, vurdere og henvise til relevant kunnskap fra ulike fagfelt og fremstille dette for å belyse økonomisk-administrative problemstillinger. 


  Kunne analysere komplekse økonomisk-administrative problemer med bærekraft som et styrende prinsipp

  • Kan med utgangspunkt i bærekraftmål anvende økonomiske modeller, metodeverktøy og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å forstå og løse økonomisk-administrative problemstillinger, og treffe begrunnede valg.
  • Kan integrere ansvarlighet og bærekrafthensyn i virksomheters forretningsmodeller, strategier og praksis.
  • Har innsikt i etiske problemstillinger og er bevisst egen integritet og egne verdier.


  Demonstrere sosiale ferdigheter og evne til å interagere og kommunisere med andre

  • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer, både selvstendig og i grupper.
  • Kan formidle og utveksle synspunkter om sentral teori, analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger, både skriftlig og muntlig.
 • I bachelorprogrammet legges det opp til at du kan reise på utveksling i et helt semester, våren i det andre eller tredje studieåret. Som økonomistudent ved Handelshøyskolen kan du velge mellom 40 utvekslingsavtaler.
 • Bachelorprogrammet består av 160 obligatoriske og 20 valgfrie studiepoeng. 

  Den obligatoriske delen består av emner i bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, ledelse/administrative fag, informatikk, matematikk, metodefag og etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Studiet legger stor vekt på helhetsforståelse, praktisk anvendelse, tverrfaglighet og integrering av bærekraft.

  Studieprogrammet er tilrettelagt for at du kan reise på utveksling ett semester på våren i det andre eller tredje studieåret. Du kan også velge emner fra andre fagområdene ved NMBU.


  Dette studiet tilfredsstiller kravene til opptak til masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonomutdanningen) ved NMBU og ved andre studiesteder i Norge.

  Link til studieplan

  • Samfunnet har behov for kandidater med økonomisk-administrativ utdanning som samtidig har gode ferdigheter i informatikk.

   Informasjonsmengden i samfunnet øker i hastighet og størrelse. Det å kunne analysere og tolke all denne informasjonen, er avgjørende for å utvikle tjenester og være konkurransedyktig. Dette bachelorprogrammet gir en bred innføring i økonomi- og ledelsesfag samtidig som man får en grunnleggende kompetanse i informatikk. Med denne kompetansen vil kandidatene være ettertraktet i både privat og offentlig sektor, og kombinasjonen av økonomi, ledelse og IT åpner for mange spennende jobber og videre studier.

   Kandidatene fra dette programmet vil få en bedre forståelse enn økonomer flest for de utfordringer privat næringsliv og offentlig forvaltning har med å håndtere store datamengder, og deres behov for verktøy som danner grunnlag for gode beslutninger. Dette er en etterspurt kompetanse, og kandidater med denne bakgrunn får gode forutsetninger for å være brobyggere mellom økonomi- og IT-spesialister.
  • I løpet av studieprogrammet møter studentene på en rekke ulike læringsaktiviteter: Forberedelse til og deltakelse i forelesningstimer, deltakelse i seminar/ kollokvium med lærer til stede, problemløsning, gruppearbeid, selvstudier, oppgaver, presentasjoner og ekskursjoner.
  • En rekke evalueringsmåter er implementert i studiet. Enkelte emner har tradisjonell, avsluttende eksamen, mens andre emner har langsgående evaluering i form av prosjekter, presentasjoner, større skriftlige arbeider og foredrag.
  • På studiet brukes datamaskin både i undervisningen og på eksamen. Det er derfor et krav om at alle studenter skal ha egen bærbar datamaskin, jf. Forskrift om studier ved NMBU § 17-4.

Studieveileder(e):

Lars Mørk

Lars Mørk

Seniorrådgiver