Doktorgrad (Ph.d.)
Heltid
Husdyr- og akvakulturvitenskap

Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT).

Programmet er nedlagt og erstattet av ph.d.-programmet i Biovitenskap.

Studiestart:

Løpende

Opptakskrav:

 • Fullført mastergrad
 • Sterk faglig bakgrunn
 • Se Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) §§ 5 og 6.

  For å bli tatt opp som ph.d.-student, må søkeren ha faglig relevant utdanning tilsvarende en femårig norsk grunnutdanning, hvorav 120 studiepoeng er på masternivå. Søkeren skal i grunnutdanningen ha oppnådd et læringsutbytte tilsvarende beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium.

  Opptak skjer fortløpende. Instituttet er formell opptaksmyndighet.

  Søknad om opptak sendes til instituttet, på fastsatt søknadsskjema, og skal være innvilget senest 3 måneder etter oppstart.

  Søknad om opptak skal inneholde:

  • Dokumentasjon av den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket.
  • Dokumentasjon av engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
  • Forenklet beskrivelse av prosjektet (som vedlegg).
  • Redegjørelse for nødvendig infrastruktur.
  • Eventuelt ønske om bruk av et annet språk enn engelsk eller norsk i avhandlingen.
  • Forslag til hovedveileder.
  • Oversikt over finansieringskilder.

  Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. En forutsetning for opptak er at søkerens faglige bakgrunn tilfredsstiller kravene i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)§5.1. I opptaksvedtaket skal veiledere oppnevnes og avtaleperioden fastsettes med startdato og sluttdato.

  Opptak kan vedtas med forbehold om:

  • Finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og at behov for infrastruktur løses
  • Enighet om eventuelle immateriellrettslige forhold ved avtaleinngåelse (se §6.1).

  Forskriftens §5 om opptak til doktorgradsstudiet gjelder. Søkeren må ha en relevant mastergradsutdanning eller tilsvarende, med karakterer blant den beste halvdelen fra sin studentpopulasjon. Utenlandske søkere må dokumentere godkjent kompetanse i engelsk (se §5.2). For å kunne bli tatt opp som ph.d.-student må det dokumenteres full finansiering av lønn for minst tre år, samt nødvendige midler til drift av prosjektet i henhold til prosjektbudsjettet og til opplæringsdelen.

Bente Aspeholen Åby på IHA gjorde sin doktorgrad på ulike egenskaper hos ammekyr.
The PhD candidate will assess the impact of novel feeds in monogastric animals like pigs.

Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA).

Karrieremuligheter

Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på internasjonalt nivå og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

 • KUNNSKAPER

  Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren:

  • Har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet innen ph.d.-studiet i husdyr- og akvakulturvitenskap, og er i kunnskapsfronten i sitt spesialfelt innen dette fagområdet.
  • Har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.
  • Kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter, også i et internasjonalt perspektiv.
  • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet.

  FERDIGHETER

  • Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren
  • Kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde.
  • Kjenner til vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialområde, og behersker utstyr forskeren selv normalt bruker.
  • Behersker relevante statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike statistiske metoder.
  • Har bidratt gjennom original forskning til ny kunnskap som kan publiseres i form av minst tre vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med ordning for fagfellevurdering.
  • Kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon.
  • Kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.

  GENERELL KOMPETANSE

  • Ved fullført ph.d.-program i Husdyr- og akvakulturvitenskap forventes det at den nye doktoren:
  • Kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, vurdere hensynet til dyrevelferd og miljøspørsmål, og kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger.
  • Kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora.
  • Kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til husdyr- eller akvakulturnæringen, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media.
  • Kan undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialområde.
  • Kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger.
  • Kan vurdere behovet for og eventuelt ta initiativet til innovasjon innen sitt fag.
 • NMBU legger til rette for utveksling, nasjonalt og internasjonalt. Deler av doktorgradsarbeidet eller doktorgradskurs kan gjennomføres ved andre norske eller utenlandske akademiske institusjoner, der dette kan innpasses i planene og finansiering er sikret.
  • Ph.d.-studenten gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning. Ph.d.-studenten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid.
  • Graden philosophiae doctor tildeles på grunnlag av:

   • Godkjent opplæringsdel
   • Godkjent vitenskapelig avhandling
   • Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
   • Godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas
   • Se Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) §12.

   KUNNSKAPENE OPPNÅS GJENNOM

   • Opplæringsdelen på minimum 35 studiepoeng som gir utvidet fagkompetanse både i dybde og bredde. Opplæringsdelen inkluderer minimum 5 studiepoeng i forskningsetikk.
   • Lese og holde seg oppdatert på litteratur innen sitt spesialfelt/ fagområde.
   • Utføring av selve forskningsarbeidet.
   • Arbeidet med avhandlingens innledende sammenfatning, der kandidaten selvstendig har skrevet en introduksjon som gir teoretisk og praktisk bakgrunn for forskningsarbeidet, diskuterer og begrunner valg og bruk av metoder og setter resultatene som en helhet i et internasjonalt fagperspektiv.

   FERDIGHETENE OPPNÅS GJENNOM

   • Å delta i planlegging og detaljutforming av eget ph.d.-prosjekt, og evt. I planlegging av nye prosjektsøknader.
   • Veiledning og egen forskning, der ph.d.-studenten aktivt drar nytte av veiledningsgruppens kompetanse.
   • Å utvikle et eget internasjonalt faglig nettverk utover veiledningsgruppen.
   • Deltakelse på metodekurs og skrivekurs der det er relevant.
   • Arbeid med publikasjoner, innsendelse til tidsskrift og håndtering av kommentarer fra referee.
   • Arbeid med avhandlingen.
   • Å delta i fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter og gi tilbakemelding på kollegers manuskripter.
   • Å delta i seminarer der andre ph.d.-studenters og forskeres ideer og resultater diskuteres.

   GENERELL KOMPETANSE OPPNÅS GJENNOM

   • Å delta på et kurs i forskningsetikk av et omfang på minst 5 studiepoeng.
   • Veiledning og egen forskning.
   • Arbeid med publikasjoner og avhandlingen.
   • Prøveforelesningen, ved å sette seg inn i et oppgitt tema på kort tid, tidsplanlegging, søke/velge/vurdere/bearbeide informasjon og gi en muntlig presentasjon av dette temaet.
   • Å presentere egne forskningsresultater på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser.
   • Å holde 4 timer studentforelesninger pr. år innen sitt kompetanseområde.
   • Foredrag på husdyrforsøksmøtet, havbruksmøtet og andre faglige møter.
   • Intervjuer i radio, tv, aviser, andre tidsskrifter eller nettsider.
  • Opplæringsdelen evalueres via ulike evalueringsformer som muntlig eller skriftlig eksamen, oppgaveinnlevering eller semesteroppgave. Innhold i doktorgradsarbeidet og opplæringsdelen godkjennes av Forskerutdanningsutvalget, og framdriften følges opp av utvalget via årlige Framdriftsrapporter og de obligatoriske seminarene (startseminar, midtveisevaluering og sluttseminar). Øvrige læringsutbyttemomenter trenger ingen egen evaluering, men det er hovedveileders ansvar å bidra til at målene nås via relevante tiltak, via faglige diskusjoner og initiativ til formidlingsarbeid innen tidsrammen for doktorgradsarbeidet.

Studieveileder(e):

Anna Mazzarella

Anna Mazzarella

Seniorrådgiver