Doktorgrad (Ph.d.)
Heltid
Biovitenskap

Ph.d.-programmet i Biovitenskap: Sjekk ut relevante stillinger her!

Søknadsfrist:

Vennligst se relevant jobbutlysningen

Studiestart:

Løpende

Opptakskrav:

Fullført mastergrad

Sterk faglig bakgrunn

 • Se Ph.d.-forskriften §5.

  For å bli tatt opp som ph.d.-student, må søkeren ha faglig relevant utdanning tilsvarende en femårig norsk grunnutdanning, hvorav 120 studiepoeng er på masternivå. Søkeren skal ha en sterk faglig bakgrunn fra sitt tidligere studium.

  Kravet til sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium skal dekkes slik:

  • Karakterene fra høyere grads eksamener (120 studiepoeng) skal normalt være i den beste halvdel av søkerens studentpopulasjon. Dette må dokumenteres i form av karakterfordeling, rangeringsnummer blant masterstudentene eller erklæring fra gradsgivende institusjon.

  • Søkere med karakter A eller B på realfaglig masteroppgave fra relevant mastergrad ved norsk universitet eller høgskole, eller med karakter på tilsvarende nivå fra andre land, er normalt kvalifisert for opptak til ph.d.-programmet ved fakultetet.

  • Søker må ha kurs i statistikk fra bachelor- og/eller mastergraden.

  Søkere som tilfredsstiller opptakskravene i forskriftens § 5-2 skal rangeres etter skjønn basert på en samlet vurdering av

  a) den dokumenterte utdanningsbakgrunnen; relevans og karakterer;

  b) jobbintervju og referanser; forskertalent, faglig modenhet, motivasjon og arbeidsevne.

  For søkere til stipendiatstillinger ved NMBU skjer opptak til ph.d.-programmet og ansettelse ved NMBU i samme prosess. Søkere med annen finansiering enn via stipendiatstilling ved NMBU skal sende søknad til fakultetet, i den form NMBU fastsetter, innen to måneder etter startdato for finansiering av ph.d.-utdanningen. Fakultetet er formell opptaksmyndighet og opptak skjer fortløpende. Søknad om opptak sendes til fakultetet på fastsatt søknadsskjema.

  Søknad om opptak skal inneholde:

  • dokumentasjon av den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket
  • dokumentasjon av engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
  • forenklet beskrivelse av prosjektet (som vedlegg)
  • redegjørelse for nødvendig infrastruktur
  • eventuelt ønske om bruk av et annet språk enn engelsk eller norsk i avhandlingen
  • forslag til hovedveileder og medveiledere
  • oversikt over finansieringskilder

  Det kreves dokumenterte kunnskaper i skriftlig og muntlig engelsk, kravet kan dekkes flere måter som beskrevet i forskriftens § 5.2.

  Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. En forutsetning for opptak er at søkerens faglige bakgrunn tilfredsstiller kravene i forskriftens § 5.2. I opptaksvedtaket skal veiledere oppnevnes og avtaleperioden fastsettes med startdato og sluttdato. For å kunne bli tatt opp som ph.d.-student må søker og/eller veileder dokumentere full finansiering av lønn for minst tre år, samt nødvendige midler til drift av prosjektet iht. prosjektbudsjett og opplæringsdel.

  Ph.d.-kandidater med a) ekstern arbeidsgiver utenfor NMBU Campus eller b) feltarbeid utenfor NMBU Campus eller i andre land skal normalt ha opphold i hovedveileders fagmiljø, eller annet relevant fagmiljø ved NMBU, på til sammen minst ett år av ph.d.-utdanningen. FU kan godkjenne unntak fra bestemmelsene om residensplikt.

  Opptak kan vedtas med forbehold om:

  - finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og at behov for infrastruktur løses

  - enighet om eventuelle immateriellrettslige forhold ved avtaleinngåelse (forskriftens § 6.1).

Studenter i uteundervisning ved NMBU
Bildet viser
Bildet viser Bildet er fra tresking av kornforsøk på NMBU Vollebekk i Ås
Bildet er fra et forskningsprosjekt med uttak av fisk fra fiskelaben på UMB. Isotoplaboratoriet ved IPM undersøker fisk på Norderås.

Ph.d.-programmet i biovitenskap gir deg muligheten til å delta i spennende forskningsprosjekter ledet av fremstående forskere innenfor husdyrvitenskap, plantevitenskap, akvakultur, og mer.

Fakultetet for biovitenskap har som mål å bidra til å forme fremtiden for matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning. Dette omfatter et bredt spekter av fagdisipliner og nyskapende teknologier. Vi har tilgang til viktig forskningsinfrastruktur, blant annet Mikroskoplab, Plantecellelaben, og Senter for fiskeforsøk.

Karrieremuligheter

Ph.d.-programmet i biovitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner.

 • Kunnskaper

  Ved fullført ph.d.-program i biovitenskap forventes det at den uteksaminerte kandidaten:

  • Har inngående kunnskaper innen sitt fagområde, og er i kunnskapsfronten i sitt spesialfelt innen dette fagområdet.
  • Har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.
  • Kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter, også i et internasjonalt perspektiv.
  • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet.

  Ferdigheter

  Ved fullført ph.d.-program i biovitenskap forventes det at den uteksaminerte kandidaten:

  • Kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på internasjonalt høyt nivå innen sitt fagområde.
  • Kjenner til vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialområde, og behersker utstyr forskeren selv normalt bruker.
  • Behersker relevante statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike statistiske metoder.
  • Har bidratt gjennom original forskning til ny kunnskap som kan publiseres i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter.
  • Kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon.
  • Kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.
  • Kan formidle forskningsresultater både skriftlig og muntlig, i vitenskapelige så vel som populærvitenskapelige fora.

  GENERELL kompetanse

  Ved fullført ph.d.-program i biovitenskap forventes det at den uteksaminerte kandidaten:

  • Kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, og kan identifisere og vurdere relevante miljømessige og etiske hensyn.
  • Kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora.
  • Kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til næringsliv, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media.
  • Kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger.
  • Kan vurdere behovet for og eventuelt ta initiativet til innovasjon innen sitt fag.
 • NMBU legger til rette for utveksling, nasjonalt og internasjonalt.

  For å sikre ph.d.-studentene utvidet erfaringsbakgrunn og nødvendig spesialkompetanse som ikke alltid kan dekkes av stedlige veiledere, er det ønskelig at deler av doktorgradsarbeidet eller doktorgradskurs kan gjennomføres ved andre norske eller utenlandske akademiske institusjoner, der dette kan innpasses i planene og finansiering er sikret.

  Slike studie- og/eller forskningsopphold skal beskrives og begrunnes i den enkelte ph.d.-students utdanningsplan.

 • Ph.d.-programmet i biovitenskap er knyttet til Fakultet for biovitenskap, NMBU. Programmet har grunnlag i den overordnede beskrivelsen av ph.d.-utdanningen ved NMBU, og er regulert av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

  SKRIFTLIG INFORMASJON OM STUDIET

  Informasjon om regler, skjemaer for søknader og gjennomføring av ph.d.-studiet, samt utfyllende regler og rutiner for ph.d.-studiet ved fakultetet finnes, både på norsk og engelsk, via lenker på NMBUs webportal for forskerutdanning.

  OPPLÆRINGSDELEN
  Kravet til opplæringsdelen er 30 studiepoeng inkludert kurs i forskningsetikk og vitenskapsteori på minst 5 studiepoeng. Kandidaten kan i samråd med hovedveileder velge å inkludere flere studiepoeng. Som hovedregel kreves kurs i statistikk i opplæringsdelen, eller dokumentert sterke ferdigheter i statistikk ved opptak, sett i forhold til ph.d.-studentens fagområde. Innen rammen av 30 studiepoeng kan opplæringsdelen inneholde inntil 5 studiepoeng i generiske kurs som prosjektledelse, forskningsformidling eller pedagogikk.

  Opplæringsdelen består dels av doktorgradskurs/-emner på 400-nivå og dels av mastergradsemner på 300-nivå. Bacheloremner (100- eller 200-nivå) godkjennes ikke. Kurs i akademisk skriving er anbefalt, men BIOVIT gir ikke studiepoeng for denne type kurs. Reine laboratoriekurs (lab. metodekurs) godkjennes heller ikke som del av utdanningsplanen. Spesialpensum med veileder kan godkjennes, men kun på 400-nivå i temaer det ikke finnes relevante kurs på. Emner på master- eller doktorgradsnivå fra andre universiteter/høgskoler og forskerskoler i Norge eller i Europa med et definert antall ECTS poeng kan godkjennes med mindre det overlapper for mye med andre kurs studenten tar. Alle kurs i opplæringsdelen må ha en godkjent evalueringsform. For å bli godkjent, kreves det for tiden at kurs på masternivå har minst karakteren C, mens doktorgradskurs skal være Bestått (disse skal normalt kun evalueres som Bestått eller Ikke bestått).

  FORSKNINGSARBEIDET
  Forskningsarbeidet skal utgjøre et vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå (se §10). Arbeidet skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med veilederne og eventuelt eksterne samarbeidspartnere. Forskningsaktivitetene omfatter planlegging og gjennomføring av egen forskning og behandling av resultatene samt utforming av avhandlingen. Denne delen er det viktigste bidraget til å gi ph.d.-studentene forskningskompetanse. Aktiv deltakelse i fagmiljøet vil gi ph.d.-studentene innblikk i forskningsledelse, erfaring med forskningssamarbeid, anledning til å diskutere problemstillinger og forsøksopplegg, utfordre etablert kunnskap og praksis og presentere eget prosjekt.

  Det skal utarbeides en realistisk milepælplan, slik at arbeidet kan sluttføres og doktoravhandling innleveres innen utløpet av avtaleperioden. Hovedveileder er særskilt ansvarlig for å sikre en realistisk plan. Framdrift av forskningsarbeidet skal rapporteres i den årlige framdriftsrapporten.

  SEMINARER
  Alle ph.d.-studenter skal gjennomføre tre faste seminarer, jfr. ph.d. forskriften § 9.1: et startseminar før søknad om godkjenning av studieplanen innleveres, en midtveisevaluering ca. 1,5-2 år ut i ph.d.-utdanningen, og et sluttseminar ca. 6 måneder før innlevering av doktoravhandlingen. Midtveisevalueringen skal gjennomføres iht. til ph.d. forskriften § 9.2. Seminarene anses som ledd i opplæringsdelen og kvalitetssikringen av ph.d.-studiet, og skal gi studentene relevante tilbakemeldinger til hjelp i det videre arbeidet.

  FRAMDRIFTSRAPPORTERING
  Ph.d.-studentene skal levere årlige framdriftsrapporter på fastsatt skjema innen 15. januar hvert år. Avvik fra planen skal begrunnes. Kravet til framdriftsrapporter er hjemlet i ph.d. forskriften § 9.1. Ph.d.-student og veiledere er i felleskap ansvarlige for framdriften.

  VEILEDNING
  Hovedveiledere for ph.d.-studentene oppnevnes blant fakultetets førsteamanuenser og professorer (inkl. II’er-stillinger). Fast ansatte i forskerstillinger, og postdoktorer i innstegsstillinger kan også være hovedveiledere forutsatt at de har gjennomført veilederkurs. Som medveiledere kan forskere med relevant spesialkompetanse oppnevnes, også fra andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt. Fakultetet krever at alle hovedveiledere har gjennomført veilederkurs. Det er et krav at hovedveileder skal være ansatt ved fakultetet og det tilstrebes at eksterne ph.d.-kandidater knyttes til forskningsprosjekter hvor fakultetet er en aktiv samarbeidspartner. Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende.

  Ph.d.-studentene har krav på 100 timer veiledning pr. år i tre år, dvs. totalt 300 timer, fordelt på alle i veiledningsgruppen. Hovedveileder og ph.d.-student har begge ansvar for at veiledningsgruppens kompetanse blir utnyttet best mulig.

  AVHANDLING OG DISPUTAS
  Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon, behandling av litteratur og fremstillingsform. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur (ph.d.-forskriftens § 10).

  Avhandlingen skal bestå av arbeid tilsvarende tre vitenskapelige artikler, publiserbare i vitenskapelige publiseringskanaler. Artiklene skal som et minimum være på nivå med førstegangs innsending av manuskript til et tidsskrift. Doktoranden skal være førsteforfatter på et flertall av artiklene. I tillegg skal det utarbeides en sammenfattende del (kappe), der doktoranden viser en grundig faglig innsikt og evne til å syntetisere vitenskapelige resultater og diskusjoner på tvers av enkeltartiklene. Doktoranden skal forfatte denne delen alene. Fakultetet har en veiledning for utforming av kappen. Avhandlingen skal ellers utformes og innleveres i henhold til ph.d. forskriftens §§ 10 og 13.1 og den skal ledsages av medforfattererklæringer for hver vitenskapelig artikkel.

  Disputasen starter med en prøveforelesning over et oppgitt emne doktoranden har fått utdelt 10 virkedager på forhånd. Forelesningen skal vare 45 minutter og holdes på et nivå som tilsvarer en forelesning for mastergradsstudenter i faget. To eksterne opponenter gjennomfører deretter en utspørring og diskusjon med kandidaten. Bedømmelsen og bedømmelseskomiteens arbeid skal følge §§ 12, 14, og 15 i NMBUs ph.d.-forskrift.

  STØTTEFUNKSJONER OG INFRASTRUKTUR
  Fakultetet har en ansatt prodekan for forskning som leder forskningsutvalget (FU), som er fakultetets programutvalg for ph.d.-programmet.

  Fakultetet har et eget arbeidsutvalg (FU-PhD) underlagt FU som behandler forskerutdanningssaker, dvs. søknader om opptak, utdanningsplaner, forslag til bedømmelseskomitéer, samt overvåker kvaliteten og framdriften av den enkeltes ph.d.-utdanning. FU-PhD ledes av en vitenskapelig ansatt. Fakultetet har egne administrativt ansatte ph.d.-rådgivere som daglig følger opp praktiske og formelle spørsmål knyttet til forskerutdanningen og som har sekretærfunksjon for FU-PhD.

  NMBU har en egen webside for forskerutdanning hvor informasjon om ph.d.-programmene, forskrifter, rutiner og skjemaer er samlet. Fakultetet har også en egen webside for ph.d.-studiet som gir mer spesifikk informasjon knyttet til gjennomføring av ph.d.-studiet ved fakultetet, bl.a. oversikt over hele prosessen steg for steg fra søknad om opptak til fullført disputas, med aktuelle regler, skjemaer og praktiske råd.

  Fakultetet sørger for nødvendig infrastruktur for ph.d.-studentene slik som kontorplass, laboratorieplass, IT-ressurser osv.

  STUDIETS TILGJENGELIGHET
  Generell informasjon om universell utforming og tilrettelegging ved NMBU finnes her: Tilrettelegging - studier og eksamen | NMBU

  • BIOVIT er ansvarlig for forskning, utdanning, formidling og innovasjon som gir biologisk kunnskap og nyskapende løsninger for fremtidens bærekraftige mat- og bioproduksjon (BIOVITs strategiplan 2018-2023).

   BIOVIT har en bred fagprofil. Fakultetet tilbyr spesialisert og tverrfaglig forskning og undervisning innen grunnleggende og anvendt biologi, genomikk og bioteknologi, bærekraftig, klimasmart og dyrevennlig mat og landbruk, presisjonslandbruk, nye bærekraftige fôrressurser, marin bioproduksjon og akvakultur, agroøkologi og urbant landbruk.

   Våre forskningstemaer har ofte direkte og høy samfunnsrelevans. Fakultetet har et nært forskningssamarbeid med næringslivet, og våre forskningsresultater bidrar i stor grad til innovasjon.

   Kombinasjon av grunnleggende og anvendte fagmiljøer samt utstrakt samarbeid med andre fakulteter og næringsliv gjør at fakultetet er godt rustet til å bidra til løsninger på de store utfordringene knyttet til bærekraftig mat- og bioproduksjon.

  • KUNNSKAPENE OPPNÅS GJENNOM

   • Opplæringsdelen på minimum 30 faglige studiepoeng, som gir utvidet fagkompetanse både i dybde og bredde. Opplæringsdelen inkluderer minimum 5 studiepoeng i forskningsetikk.
   • Å lese og holde seg oppdatert på litteratur innen sitt fagområde.
   • Ved utføring av selve forskningsarbeidet.
   • I arbeidet med avhandlingens innledende sammenfatning, der kandidaten selvstendig skriver en introduksjon som gir teoretisk og praktisk bakgrunn for forskningsarbeidet, diskuterer og begrunner valg og bruk av metoder og setter resultatene som en helhet i et internasjonalt fagperspektiv.

   Ferdighetene oppnås gjennom

   • Å delta i planlegging og detaljutforming av eget ph.d.-prosjekt, og ev. ved planlegging av nye prosjektsøknader.
   • Veiledning og egen forskning, der ph.d.-studenten aktivt drar nytte av veiledningsgruppens kompetanse.
   • Å utvikle et eget internasjonalt faglig nettverk utover veiledningsgruppen.
   • Deltakelse på metodekurs og skrivekurs der det er relevant.
   • Arbeid med publikasjoner, innsendelse til tidsskrift og håndtering av kommentarer fra referee.
   • Arbeid med publikasjoner og avhandlingen.
   • Å delta i fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter, og gi tilbakemelding på kollegers manuskripter.
   • Å delta i seminarer der andre ph.d.-studenters og forskeres ideer og resultater diskuteres.

   Generell kompetanse oppnås gjennom

   • Å delta på et kurs i forskningsetikk av et omfang på minst 5 studiepoeng.
   • Veiledning og egen forskning.
   • Arbeid med publikasjoner og avhandlingen.
   • Prøveforelesningen, ved å sette seg inn i et oppgitt tema på kort tid, tidsplanlegging, søke/velge/vurdere/bearbeide informasjon og gi en muntlig presentasjon av dette temaet.
   • Å presentere egne forskningsresultater på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser.
   • Holde forelesninger for studenter og/eller være undervisningsassistent innenfor sitt kompetanseområde når dette er mulig.
   • Forskningsformidling ved fagdager, kronikker, populærvitenskapelig framstillinger mm.
  • Graden philosophiae doctor (ph.d.) tildeles på grunnlag av:

   a. Godkjent opplæringsdel

   b. Godkjent vitenskapelig avhandling

   c. Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne

   d. Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

   Opplæringsdelen evalueres via ulike evalueringsformer som muntlig eller skriftlig eksamen, oppgaveinnlevering eller semesteroppgave.

   Innhold i doktorgradsarbeidet og opplæringsdelen godkjennes av arbeidsutvalget for ph.d.-utdanningen som er en del av forskningsutvalget ved BIOVIT (BIOVIT-FU), og framdriften følges opp av utvalget via årlige framdriftsrapporter og obligatoriske seminarer (startseminar, midtveisevaluering og sluttseminar).

   Øvrige læringsutbyttemomenter trenger ingen egen evaluering, men det er hovedveileders ansvar å bidra til at målene nås via relevante tiltak, via faglige diskusjoner og initiativ til formidlingsarbeid innen tidsrammen for doktorgradsarbeidet.

Studieveileder(e):

Mara Dagestad

Mara Dagestad

Seniorrådgiver
Anna Mazzarella

Anna Mazzarella

Seniorrådgiver