Praktisk-pedagogisk utdanning

Registrering av søknad

Søknad registreres i Søknadsweb. 

Dersom du har spørsmål til registrering av søknad i Søknadsweb, vennligst kontakt opptakskontoret på opptak@nmbu.no

Viktige datoer

  • Søknadsweb åpner for registrering 1. februar
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Frist for opplasting av følgeskjema og dokumentasjon:15.april
  • Frist for opplasting av dokumentasjon på utdanning tatt inneværende semester1. juli
  • Svar på søknad:  20. juli

 Dokumentasjon og følgeskjema

Relevant dokumentasjon (vitnemål og ev. attester) og utfylt følgeskjema skal lastes opp på Søknadsweb. Se informasjon om hvordan du laster opp dokumenter her.

Søkere som avslutter sin utdanning inneværende semester må laste opp foreløpig dokumentasjon og følgeskjema innen 15. april og laste opp dokumentasjon på det resterende innen 1. juli.

Utdanning må dokumenteres med vitnemål/karakterutskrift. Fullført grad må dokumenteres med vitnemål. Dokumentasjon på studiepoeng avlagt ved NMBU skal ikke lastes opp. Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest eller tjenestebevis som viser start- og ev. sluttdato, samt informasjon om stillingens omfang og innhold. Arbeidskontrakter/-avtaler er ikke gyldig dokumentasjon på yrkespraksis. 

Opptakskrav

Praktisk-pedagogisk utdanning bygger ifølge Rammeplan og forskrift for Praktisk-pedagogisk utdanning på én av følgende typer utdanningsbakgrunn:

For PPU innen realfag:

  • Fullført mastergrad og undervisningskompetanse i minst et realfag

For PPU innen yrkesfag naturbruk:

  • Fullført mastergrad eller bachelorgrad eller
  • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, to års yrkesteoretisk utdanning og minimum fire års yrkespraksis eller
  • Realkompetanse

Realkompetanse

Søkere som mangler formell kompetanse knyttet til opptakskravene for PPU for yrkesfag for trinn 8–13, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes  formell og uformell kompetanse som høyere utdanning, kurs, lønnet og ulønnet arbeid, organsisasjonsarbeid etc.

Det er kun mulig å søke realkompetansevurdering for manglende formell kompetanse i ett av opptakskravene. Kravet om to/fire års yrkespraksis er i alle tilfeller ufravikelig.

Realkompetansesøkere kan ikke poengberegnes og rangeres, og vil derfor bli skjønnsmessig vurdert. Godkjent realkompetanse for et studium gir ikke automatisk studieplass. Ved flere søkere enn antall studieplasser, blir søkerne rangert i forhold til poeng ved en skjønnsmessig vurdering.

Krav til dokumentasjon av språkkunnskaper

Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere kunnskaper i engelsk og norsk. Du kan lese om krav til dokumentasjon av språkkunnskaper her.

Du kan lese mer om opptakskrav til Praktisk-pedagogisk utdanning her.

Krav til politiattest

Etter lov om universiteter og høyskoler kreves politiattest ved opptak til studier der studenter i forbindelse med obligatoriske praksisstudier/klinisk undervisning kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre.

Krav om politiattest er hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler.

Hvordan søke om politiattest

Du må søke om politiattest hos politiet. Dette kan du først gjøre etter at du har fått tilbud om studieplass ved PPU.

Hvordan sende inn politiattesten til NMBU

Politiattesten skal leveres digitalt til NMBU ved hjelp av nettskjema.

Lever din politiattest her.

Dersom du har merknad på politiattesten, må du levere den til universitetet så raskt som mulig og senest 3 uker etter mottatt tilbud.

Dersom du ikke har merknad på politiattesten, må du levere den så raskt som mulig og senest innen studiestart.

Svar på søknad

Søkere som er ferdig kvalifisert innen 15. april og har sendt inn all relevant dokumentasjon innen 15. april, får svar innen 25. mai

Søkere som avslutter utdanning denne våren får svar innen 20. juli

Published 16. januar 2015 - 12:14 - Updated 22. oktober 2020 - 9:23