Praktisk-pedagogisk utdanning

Viktige datoer

 • Søknadsweb åpner 10. februar
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Opplastingsfrist for følgeskjema og dokumentasjon: 15. april
 • Opplastingsfrist for utdanning tatt dette semesteret: 1. juli
 • Svar på søknad:  31. mai. 

Dokumentasjon og følgeskjema

 • Følgeskjema finner du til høyre på siden 
 • Vitnemål og karakterutskrifter må lastes opp i Søknadsweb. Dersom utdanningen din ligger tilgjengelig under "Eksterne resultater" i Søknadsweb, trenger du ikke laste opp dette. 
 • Søker du PPU Naturbruk må du laste opp dokumentasjon på yrkespraksis, som arbeidsattest eller tjenestebevis som viser start- og ev. sluttdato samt informasjon om stillingens omfang og innhold. Arbeidskontrakter/-avtaler er ikke gyldig dokumentasjon på yrkespraksis. 
 • Søkere som avslutter sin utdanning inneværende semester må laste opp foreløpig dokumentasjon og følgeskjema innen 20. april og laste opp dokumentasjon på det resterende innen 1. juli.
 • Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere kunnskaper i engelsk og norsk. Du kan lese om krav til dokumentasjon av språkkunnskaper her.

Opptakskrav

For PPU realfag:

 • Fullført mastergrad og undervisningskompetanse i minst et realfag

For PPU yrkesfag:

 • Fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis, eller 
 • Fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis, eller 
 • Realkompetanse 

Realkompetanse

Søkere som mangler formell kompetanse knyttet til opptakskravene for PPU for yrkesfag for trinn 8–13, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes  formell og uformell kompetanse som høyere utdanning, kurs, lønnet og ulønnet arbeid, organsisasjonsarbeid etc. Det er kun mulig å søke realkompetansevurdering for manglende formell kompetanse i ett av (de faglige) opptakskravene. Realkompetansesøkere med bachelorgrad må ha to års yrkespraksis. Andre realkompetansesøkere må ha fire års yrkespraksis. Realkompetansesøkere blir skjønnsmessig vurdert og rangert. 

 Du kan lese mer om opptakskrav til Praktisk-pedagogisk utdanning her.

Krav til politiattest

Etter lov om universiteter og høyskoler kreves politiattest ved opptak til studier der studenter i forbindelse med obligatoriske praksisstudier/klinisk undervisning kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre. Krav om politiattest er hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Du må søke om politiattest hos politiet. Dette kan du først gjøre etter at du har fått tilbud om studieplass ved PPU. 

Politiattesten skal leveres digitalt til NMBU. Dersom du har merknad på politiattesten, må du levere den til universitetet så raskt som mulig og senest 3 uker etter mottatt tilbud. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, må du levere den så raskt som mulig og senest innen studiestart.

Svar på søknad

Du får svar på søknaden 8. august.

Har du spørsmål om søknadsprosessen, ta kontakt med opptakskontoret på opptak@nmbu.no

Published 16. januar 2015 - 12:14 - Updated 16. november 2022 - 9:56