Master (5-årig)
Heltid
Teknologi og produktutvikling

Er du klar for å bidra til ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Da er master i teknologi- og produktutvikling det første skrittet på vei mot en spennende karriere. 

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Opptakskrav:

Studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Les mer om opptakskrav her.

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

  Hvis du har treårig relevant utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du søke opptak til høyere årstrinn. Det stilles krav om minst 25 studiepoeng matematikk og minst 5 studiepoeng statistikk, som skal dekke kravet til matematikk og statistikk i sivilingeniørutdanningen ved NMBU. Du må minst ha karakter C for å bli tatt opp til høyere årstrinn. Hvis du har relevant fagspesifikk bakgrunn, vil du normalt kunne gjennomføre studiet på to år. Hvis du bare har delvis relevant bakgrunn, vil du normalt bruke mer enn to år på å fullføre studiene.

Arbeidsmarkedet trenger ansatte med både gode ingeniørkunnskaper og evne til å skape noe nytt.
Fakultet for realfag og teknologi

Studenter og veileder fotografert i undervisningsrom på Sørenga.
Samtykke fra studentene er innhentet.
Maskingeringslaben ved Eik Idéverksted.

Behovet for bærekraftige og avanserte teknologiske løsninger er større enn noensinne. Når du studerer teknologi- og produktutvikling, får du kunnskapen du trenger for å møte utfordringene industri og næringsliv står ovenfor. Her er hva du kan forvente:

Praktisk erfaring: Du vil få muligheten til å arbeide med praktiske prosjekter og eksperimentere med ny teknologi opp mot industrien. Dette gir deg verdifull erfaring og et konkurransefortrinn når du går ut i arbeidslivet.

Innovasjon i hjertet av studiet: Når du studerer teknologi- og produktutvikling, vil du utvikle en dyp forståelse for cutting-edge teknologi. Du vil lære hvordan du kan bruke denne kunnskapen til å skape nye produkter og tjenester som er både bærekraftige og konkurransedyktige.

Ferdigheter for et bærekraftig samfunn: Du vil bli utstyrt med verktøyene og perspektivene som trengs for å integrere bærekraft i eksisterende virksomhet og nye finne nye, miljøvennlige løsninger. Din innsats kan gjøre en forskjell for din egen og kommende generasjoner.

Et godt studentmiljø: NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Teknologi og produktutvikling heter Tannhjulet. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Utveksling til California eller Wien?

Hos oss kan du velge å ta deler av studiet som utvekslingsstudent i utlandet, for eksempel ved
•    University of California, Berkeley, USA
•    Technical University of Munich (TUM), Tyskland
•    Danmark Tekniske Universitet, DTU

Karrieremuligheter

Med en master i teknologi- og produktutvikling får du kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidslivet. Flere av våre kandidater får lederstillinger, og mange sikrer seg jobb allerede før de ferdige med masteroppgaven sin. Ulike stillinger kan for eksempel være:   

•    Teknisk leder og annen ledelse i offentlige og private virksomheter
•    Produksjonsleder i produksjonsbedrifter
•    Prosjektleder eller rådgiver i energisektoren og ulike konsulentfirmaer
•    Utvikler eller designer i teknologibedrifter
•    Prosjektingeniør i konsulentfirmaer og i industrien

Eller vil du bli din egen sjef? Studiet gjør deg godt rustet til å starte din egen bedrift!

  Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

  • ">www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

   En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

    

   Generell kompetanse:

   • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.

   • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.

   • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

    

   Kunnskaper:

   • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.

   • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.

   • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.

   • Har fagkunnskap som skal kunne anvendes innenfor mange næringer, blant annet fornybare energikilder, matvareproduksjon, små og mellomstore teknologibedrifter og foretak, samt ulike former for ingeniørfaglig tjenesteyting.

    

   Ferdigheter:

   • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.

   • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.

   • Behersker selvstendig og kritisk bruk av moderne analyseverktøy og designverktøy rettet mot utvikling av nye produkter og prosesser innen det produksjonsbaserte næringslivet.

   • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.

  • Studieløpet er tilpasset slik at det er muligheter for å ta deler av studieløpet i utlandet. Det er anbefalt å planlegge utvekslingen til 3. eller 4. studieår, men andre tilpasninger er også mulig.

   Trykk på lenken under for å lese mer om utveksling:

   https://www.nmbu.no/studenter/utveksling

  • Teknologi og produktutvikling er et fulltidsstudium over 5 år som gir 300 studiepoeng.

   Studieprogrammet har følgende oppbygging:

   • Grunnpakke for sivilingeniørstudier
   • Programspesifikke emner
   • Spesialiseringsemner
   • Valgfrie emner
   • Masteroppgave

   Her kan du se eksempler på studieplaner.

   • Masterstudiet i tekologi- og produktutvikling er et profesjonsstudium med basis i naturvitenskaplige fag, og fokus på maskinteknikk, prosessteknikk, design- og produktutvikling. Kunnskaper om innovasjon, design og utvikling av effektiv, miljøvennlig teknologi og nye produktløsninger er viktig for næringslivet og for samfunnsutviklingen som helhet. Masterkandidatene fra denne utdannelsen vil kunne bidra på en kreativ måte i å styrke konkurransekraften hos næringslivet, og spesielt i små og mellomstore bedrifter og foretak, i den åpnere internasjonale konkurransen.
   • Undervisningen er variert, men den vanligste formen er forelesninger og øvingstimer. I noen emner er det obligatoriske aktiviteter som f.eks. gruppearbeid, øvelser på lab med påfølgende rapporter, prosjektoppgaver, utflukter og deltakelse på seminarer.

   • Mange emner har en avsluttende eksamen som bestemmer hele karakteren i emnet. Eksamen kan være både skriftlig og muntlig. Andre emner har samlet vurdering der det inngår flere elementer, som f.eks. deleksamen, innleveringsoppgave, rapport eller semesteroppgave, og hvor du får en karakter på hver av dem. Når det er mappevurdering blir ikke hver enkelt oppgave vurdert hver for seg, men får en felles karakter på slutten, når mappen leveres. Som regel bruker vi bokstavkarakterer, men i enkelte emner får du bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Oppgaven forsvares muntlig.

  Studieveileder(e):

  Rune Grønnevik

  Rune Grønnevik

  Seniorrådgiver
  Karianne Risvik Johnsen

  Karianne Risvik Johnsen

  Rådgiver

  Mekarim Azhar Khalil

  Førstekonsulent
  Nora Sunde

  Nora Sunde

  Rådgiver