Master (5-årig)
Heltid
Teknologi og produktutvikling

Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i teknologi og produktutvikling lærer du å designe tekniske løsninger som kan bidra til å endre morgendagens industri og næringsliv.

Studiestart:

Høst 2023

Antall studieplasser:

20

Opptakskrav:

Studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

Les mer om opptakskrav her.

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

  Opptak til høyere årstrinn er mulig for søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. Det stilles krav om minimum 30 sp. matematikk og statistikk som skal dekke MATH111, MATH112 og MATH113 samt statistikk i ingeniørutdanningen. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak til høyere årstrinn. Søkere med relevant fagspesifikk bakgrunn for studieretningen vil normalt kunne gjennomføre studiet på 2 år. For søkere med bare delvis relevant utdanning i forhold til ønsket studieretning vil studietiden normalt gå utover 2 år.

Arbeidsmarkedet trenger ansatte med både gode ingeniørkunnskaper og evne til å skape noe nytt.
Fakultet for realfag og teknologi

Studenter og veileder fotografert i undervisningsrom på Sørenga.
Samtykke fra studentene er innhentet.
Maskingeringslaben ved Eik Idéverksted.

Samfunnet blir stadig mer avhengig av moderne teknologi. Derfor trenger vi sivilingeniører som kan utfolde seg kreativt og utvikle nye tekniske løsninger. Med en master i teknologi og produktutvikling får du masse erfaring med innovasjon og ny teknologi – og kompetanse som gjør deg ettertraktet i alt fra gründervirksomheter til store teknologibedrifter.

Bli spesialist i det du interesserer deg mest for

Du velger selv om du vil spesialisere deg i enten produktutvikling og maskindesign, bærekraftig prosessteknologi eller energiteknologi. Underveis får du utviklet de kreative evnene dine, både gjennom å jobbe med egne produktideer og å designe nye teknologiske løsninger.

Her kan du se eksempler på studieplaner.

Jobb aktivt med miljø og bærekraft

Studiet er laget for å gi deg valgfrihet til å kombinere de emnene du er mest interessert i. Du kan også ta deler av mastergraden din på utveksling i utlandet. Hos oss er miljø og bærekraft en rød tråd gjennom hele studieprogrammet.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Teknologi og produktutvikling heter Tannhjulet. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Karrieremuligheter

Gode ingeniørkunnskaper og evne til å skape noe nytt er ettertraktet i nærmest alle deler av arbeidsmarkedet. Med en master i teknologi og produktutvikling har du med andre ord mange spennende muligheter. Du kan jobbe i alt fra små oppstartsselskaper, rådgivende ingeniørbedrifter og produksjons- og næringsmiddelindustri til multinasjonale teknologi- og prosessbedrifter. Som sivilingeniør med denne mastergraden jobber du gjerne som teknisk leder, utvikler eller designer – og skaper nye tekniske løsninger, produkter og produksjonsprosesser for forbruker- og industrimarkedet. Arbeidsområdene dine kan for eksempel være:

 • produktutvikling og maskindesign
 • reguleringsteknikk og produksjonteknikk
 • olje- og bioraffinering
 • farmasøytisk produksjon
 • utvikling av nye tekniske løsninger og prosesser som konverterer materialer og råstoff til ønskede produkter.

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
  • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

  Kunnskaper:

  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
  • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
  • Har fagkunnskap som skal kunne anvendes innenfor mange næringer, blant annet fornybare energikilder, matvareproduksjon, små og mellomstore teknologibedrifter og foretak, samt ulike former for ingeniørfaglig tjenesteyting.

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
  • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
  • Behersker selvstendig og kritisk bruk av moderne analyseverktøy og designverktøy rettet mot utvikling av nye produkter og prosesser innen det produksjonsbaserte næringslivet.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
 • Studiets grunnemner, grunnleggende ingeniøremner og visse høyere grads emner finnes også ved utenlandske universiteter. Studentene kan planlegge og gjennomføre et utenlandsopphold i løpet av 3. eller 4. studieår.
 • Følgende emner er obligatoriske:

  • innføringsemne 10 sp
  • ex.phil 10 sp
  • matematikk 30 sp
  • informatikk 10 sp
  • fysikk 20 sp
  • statistikk 10 sp
  • kjemi 10 sp
  • økonomi og samfunnsfag 10 sp
  • teknisk innovasjon 5 sp

  Videre inngår kombinasjoner av realfagsemner, ingeniørfag og programspesifikke emner på tilsammen 125 sp. Eksempler på aktuelle emner er: materiallære, mekanikk og termodynamikk, mekatronikk, elektronikk, reguleringsteknikk, innføring i teknisk design og DAK m.v.

  Det videre studiet fram mot mastergrad er bygget opp av to profiler;

  1. Maskin- og produktutvikling
  2. Prosessteknikk
  3. Typiske fordypningsemner innen profilen for Maskin og produktutvikling er maskinelementer, teknisk design, elementmetoden, produktutvikling og produktdesign, m.v.

   Typiske fordypningsemner innen profilen for Prosessteknikk er reguleringsteknikk og automasjon, varmeoverføring og energi og energi og prosessteknikk. Man kan også ta emner innen f.eks. fornybar energi, næringsmiddelteknologi og kjemi.

   I tillegg til masteroppgave på 30 sp. skal studenten velge 30 sp. med emner på 300-nivå, inkludert minst et av de to emnene TMP301 maskin- og produktutvikling eller TMPP350 energi og prosessteknikk, som er på 15 sp hver.

   Studenter med høyere utdanning fra tidligere

   Studenter som er tatt opp til høyere årstrinn begynner direkte i 4. året på programmet og vil bli tilbudt en utdanningsplan for de to siste årene. Emnene i denne utdanningsplanen vil være avhengig av den eksterne utdanningen som allerede er avlagt.

   Studenter som er tatt opp via Samordna Opptak begynner i første året og skal følge den oppsatte utdanningsplanen. Studenter med høyere utdanning fra tidligere kan søke om å få denne innpasset i studiet. Alle obligatoriske emner i utdanningsplanen må være godkjent.

   For den femårige mastergraden i teknologi kan instituttet gi fritak fra programmets krav om Examen philosophicum dersom kandidaten har fått innpasset en bachelorgrad eller en tilsvarende grad av minimum 3 års omfang.

  Her kan du se eksempler på studieplaner.

  • Masterstudiet i maskin-, prosess- og produktutvikling er et profesjonsstudium med basis i naturvitenskaplige fag, og fokus på maskinteknikk, prosessteknikk, design- og produktutvikling. Kunnskaper om innovasjon, design og utvikling av effektiv, miljøvennlig teknologi og nye produktløsninger er viktig for næringslivet og for samfunnsutviklingen som helhet. Masterkandidatene fra denne utdannelsen vil kunne bidra på en kreativ måte i å styrke konkurransekraften hos næringslivet, og spesielt i små og mellomstore bedrifter og foretak, i den åpnere internasjonale konkurransen.
  • I undervisningen kan følgende former inngå:

   1. forelesninger
   2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven som presenteres i plenum
   3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene hvor de presenterer sitt arbeid,
   4. demonstrasjoner
   5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller
   6. øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver
   7. laboratorieanalyser
   8. deltagelse på seminarer
   9. utferder og studiereiser
  • Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer, men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin oppgave av sensor.

Studieveileder(e):