Master (5-årig)
Heltid
Byggeteknikk og arkitektur

Vil du designe bygg som er tilpasset morgendagens klima- og miljøutfordringer? Med en master i byggeteknikk og arkitektur lærer du å utvikle funksjonelle konstruksjoner som kan bidra til å skape bedre byer og omgivelser i fremtiden.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

35

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + SIVING

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

  Hvis du har treårig relevant utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du søke opptak til høyere årstrinn. Det stilles krav om minst 25 studiepoeng matematikk og minst 5 studiepoeng statistikk, som skal dekke kravet til matematikk og statistikk i sivilingeniørutdanningen ved NMBU. Du må minst ha karakter C for å bli tatt opp til høyere årstrinn. Hvis du har relevant fagspesifikk bakgrunn, vil du normalt kunne gjennomføre studiet på to år. Hvis du bare har delvis relevant bakgrunn, vil du normalt bruke mer enn to år på å fullføre studiene.

Studenter fra byggeteknikk og arkitektur ved NMBU bygger inngangsparti
REALTEK
Foto tatt ifm. rekrutteringsfilmer.
Bildene viser studenter i forskjellige miljøer.
Produksjonsselskap MANUS
REALTEK
Foto tatt ifm. rekrutteringsfilmer.
Bildene viser studenter i forskjellige miljøer.
Produksjonsselskap MANUS
REALTEK
Foto tatt ifm. rekrutteringsfilmer.
Bildene viser studenter i forskjellige miljøer.
Produksjonsselskap MANUS
På NMBU blir du del av et aktivt og engasjert fagmiljø. Vi legger vekt på praksisrettet undervisning, problemløsing og miljøperspektivet.

På byggeteknikk og arkitektur får du bryne deg på praksisrettet undervisning og problemløsing der miljø er et viktig tema. Underveis i studiet får du brukt både kreativitet og logikk til å designe bygninger og forme moderne hus til by og bygd. Dette gir deg kompetanse som er helt nødvendig for å løse fremtidens miljøutfordringer.

Velg selv hva du vil spesialisere deg i

De første årene lærer du alt du trenger innen i bygningsanalyse og -historie, prosjekteringsmetodikk, matematikk, statistikk, fysikk og informatikk. I tillegg får du en innføring i de profesjonsfagene du etter hvert kan velge å spesialisere deg i: Enten bygningskonstruksjon eller arkitektur og bærekraft.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Byggeteknikk og arkitektur heter Fagverket. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Karrieremuligheter

Med en mastergrad i byggeteknikk og arkitektur får du verdifull kunnskap om miljøvennlig og bærekraftig arkitektur, som er en ettertraktet kompetanse i dagens jobbmarked – og som bare kommer til å bli viktigere i fremtiden. Byggeteknikk og arkitektur kan blant annet gi deg jobb som:

 • sivilingeniør for konstruksjon, bygningsfysikk, energi eller miljøpåvirkning av nye bygg
 • prosjektleder på et arkitektkontor (du blir ikke arkitekt)
 • prosjektleder eller byggeleder i entreprenørselskap
 • prosjektleder i eiendomsutvikling og -forvaltning
 • rådgiver eller planlegger i en kommune eller fylkeskommune
 • forsker innenfor innovativ bygningsteknologi på en forskningsinstitusjon

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
  • Utvikle kreative og bærekraftige løsninger i arkitektvirksomheter.
  • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
  • Kan implementere bærekraftige og innovative miljøløsninger i design og konstruksjon.
  • Har en faglig bredde som fremmer samfunnsnyttige, miljøriktige og helhetlige løsninger.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

  Kunnskaper:

  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
  • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
  • Har inngående forståelse av begrep og metoder i kreative designprosesser.

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
  • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
  • Kan utarbeide livsløpsanalyser, vurdere miljøvirkninger og beregne energibehov innen rammer som kreves i lover og forskrifter.
  • Er sentral fagperson for virksomheter som bidrar til videreutvikling og opprettholdelse av våre bygde omgivelser. Det gjelder både forvaltning, nyskaping og bevaring.
  • Forstår sammenhengen mellom bygningsteknikk/-konstruksjon, bygningsfunksjon, bærekraft og arkitektur.
  • Har ferdighet i visualisering av byggverket ved bruk av 2D og 3D grafisk framstilling av bygningsobjekter.
  • Behersker programvare for konstruktiv dimensjonering etter Norsk Standard eller Euronorm og annen relevant programvare for bruk i byggeprosessens ulike faser.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
 • Studieløpet er tilpasset slik at det er muligheter for å ta deler av studieløpet i utlandet. Det er anbefalt å planlegge utvekslingen til 3. eller 4. studieår, men andre tilpasninger er også mulig.


  Trykk på lenken under for å lese mer om utveksling:

  https://www.nmbu.no/studenter/utveksling

 • Byggeteknikk og arkitektur er et fulltidsstudium over 5 år som gir 300 studiepoeng.


  Studieprogrammet har følgende oppbygging:

  • Grunnpakke for sivilingeniørstudier
  • Programspesifikke emner
  • Spesialiseringsemner
  • Valgfrie emner
  • Masteroppgave

  Her kan du se studieplaner.

  • Studieretningen Byggeteknikk og arkitektur legger stor vekt på å fremme forståelse og kompetanse i skjæringsområdet mellom de tradisjonelle sivilingeniør- og sivilarkitektutdanningene. Bærekraft-tenking som mål og metode er en vesentlig del av undervisningsprofilen.
  • Undervisningen er variert, men den vanligste formen er forelesninger og øvingstimer. I noen emner er det obligatoriske aktiviteter som f.eks. gruppearbeid, øvelser på lab med påfølgende rapporter, prosjektoppgaver, utflukter og deltakelse på seminarer.

  • Mange emner har en avsluttende eksamen som bestemmer hele karakteren i emnet. Eksamen kan være både skriftlig og muntlig. Andre emner har samlet vurdering der det inngår flere elementer, som f.eks. deleksamen, innleveringsoppgave, rapport eller semesteroppgave, og hvor du får en karakter på hver av dem. Når det er mappevurdering blir ikke hver enkelt oppgave vurdert hver for seg, men får en felles karakter på slutten, når mappen leveres. Som regel bruker vi bokstavkarakterer, men i enkelte emner får du bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Oppgaven forsvares muntlig.

Studieveileder(e):

Rune Grønnevik

Rune Grønnevik

Seniorrådgiver
Karianne Risvik Johnsen

Karianne Risvik Johnsen

Rådgiver

Mekarim Azhar Khalil

Førstekonsulent
Nora Sunde

Nora Sunde

Rådgiver