Master (5-årig)
Heltid
Anvendt robotikk

Vil du være med på å utvikle morgendagens robotteknologi? Med en mastergrad i anvendt robotikk får du ettertraktet kompetanse i et fremtidsrettet fagfelt – i en tid der stadig mer blir automatisert og robotisert.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

25

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + SIVING.

 • Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)
REALTEK
Foto tatt ifm. rekrutteringsfilmer.
Bildene viser studenter i forskjellige miljøer.
Produksjonsselskap MANUS
Bildene er tatt i slutten av august 2022. Nye studenter ved Realtek har første prosjektdager.
Thorvald

Automatisering og robotisering blir stadig viktigere i flere deler av samfunnet, fra helsevesenet til landbruket. Med en mastergrad i anvendt robotikk får du verdifull kompetanse som gir deg muligheten til å påvirke hvordan morgendagen vil se ut – og som vil gjøre deg ettertraktet i nesten alle deler av arbeidslivet.  

 

Velg mellom robotprogrammering eller robotdesign

Mens du lærer om robotteknikk og automasjon, får du god tid til å prøve deg fram på laben. I tillegg får du reise ut og teste teorien på virkelige systemer ute i industrien. Den siste delen av studiet går med til fordypning og spesialisering innen enten robotprogrammering og maskinlæring eller robotdesign

Som robotikkstudent ved NMBU blir du del av et aktivt og anerkjent forskningsmiljø som er tilknyttet flere internasjonale forskningsprosjekter. Les mer om robotikkmiljøet på NMBU.

 

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til anvendt robotikk heter Robotnik. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

 

Se video med våre studenter

Karrieremuligheter

Kunnskap om robotikk er noe det kommer til å være stor etterspørsel etter i arbeidsmarkedet i årene som kommer. Med en mastergrad i robotikk har du en utdannelse som gir deg spennende muligheter og kan by på varierte arbeidsoppgaver innenfor nesten alle typer bedrifter og organisasjoner. Du kan for eksempel jobbe med roboter som brukes i krisesituasjoner, automatisering på fabrikker, miljøvennlige landbruksroboter og kirurgiske roboter som redder liv. Masterstudiet i anvendt robotikk er for deg som drømmer om en jobb der du kan drifte, utvikle eller forske på automasjon og robotikk.

Her kan du lese om hva noen av våre tidligere studenter jobber med. 

 • En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Kan formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.
  • Kan bidra til innovasjon og entreprenørskap.
  • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset ingeniørfaglig forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.

  Kunnskaper:

  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
  • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
  • Har fagkunnskap som skal kunne anvendes innenfor mange næringer, blant annet fornybare energikilder, matvareproduksjon, små og mellomstore teknologibedrifter og foretak, samt ulike former for ingeniørfaglig tjenesteyting.

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
  • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
  • Behersker selvstendig og kritisk bruk av moderne analyseverktøy og designverktøy rettet mot utvikling av nye produkter og prosesser innen det produksjonsbaserte næringslivet.

  Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.

 • Studieløpet er tilpasset slik at det er muligheter for å ta deler av studieløpet i utlandet. Det er anbefalt å planlegge utvekslingen til 3. eller 4. studieår, men andre tilpasninger er også mulig.
 • studiets første del inngår matematikk, fysikk, statistikk, informatikk, exphil og i tillegg en innføring i robotteknikk og automasjon med et sterkt fokus på applikasjoner og praktisk erfaring fra lab.

  Her kan du se studieplaner

  • Anvendt robotikk gir en grundig innføring i robotikk og automasjon. Studiet har sterkt fokus på de anvendte fagene. Dette er fag som er viktige for å kunne designe, bygge og implementere robotsystemer i den virkelige verden.
  • I undervisningen kan følgende former inngå:

   1. forelesninger
   2. prosjektoppgaver, f.eks. semesteroppgaven som presenteres i plenum
   3. underveis i masteroppgavearbeidet arrangeres plenumsmøter for studentene hvor de presenterer sitt arbeid
   4. demonstrasjoner
   5. gruppearbeid på temaer, metoder, datamodeller
   6. øvingsoppgaver i tidligere gitte eksamensoppgaver eller andre relevante oppgaver
   7. laboratorieanalyser
   8. deltagelse på seminarer
   9. utferder og studiereiser.
  • Noen emner har skriftlig eksamen og noen har muntlig eksamen. Andre emner har langsgående evaluering hvor flere elementer inngår i grunnlaget for karakterfastsettingen. I stor grad nyttes bokstavkarakterer, men i enkelte emner nyttes bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studenten vil bli stilt spørsmål fra sin oppgave av sensor.