Kurs: Planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløpsløsninger 7,5 studiepoeng

Kurs: Planlegging og prosjektering av mindre vann- og avløpsløsninger 7,5 studiepoeng

Planlegging og prosjekering - avløp

Målet for kurset er å gi nøytrale fagkyndige og prosjekterende aktører tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å kunne gjøre de nødvendige undersøkelser, vurderinger, dimensjoneringer og dokumentasjon som grunnlag for søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse for mindre avløpsanlegg.

Kurset gjennomføres med to kurssamlinger av tre dager. Kurset vil i sin helhet samkjøres med kurset Forvaltning av mindre vann- og avløpsanlegg. Dette både av faglige, praktiske, og sosiale hensyn. Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som grunnlag for studiepoeng.

Kurset er en videreføring, oppfrisking og forbedring av det tidligere kompetansegivende kurset Mindre avløpsanlegg (<50 pe) – regelverk, planlegging og oppfølging, arrangert av NMBU og NIBIO.

Innholdet i kurset vil tematisk være noe overlappende med det tidligere kurset, men vil være vesentlig omarbeidet og oppdatert, samt gi mer fordypning enn det tidligere kurset. Spesielt gjelder dette på temaene utredning og dokumentasjon som grunnlag for søknad og det juridiske grunnlaget. 

Overlapping

Reglene er slik at man ikke kan få studiepoeng flere ganger for det samme stoffet. Kursdeltakere som tidligere har gjennomført kurset Mindre avløpsanlegg (<50 pe) – regelverk, planlegging og oppfølging eller Forvaltning av mindre vann- og avløpsanlegg, og oppnådd studiepoeng på NMBU, vil derfor kun få 2,5 studiepoeng for dette kurset her nå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Mangler du det, kan du søke om å få godkjent din Realkompetanse. 
Les mer som realkompetansevurdering her.

Målgruppe

Nøytrale fagkyndige og prosjekterende som skal gjøre vurderinger og undersøkelser som grunnlag for valg av avløpsløsning og utarbeidelse av dokumentasjonsgrunnlag for søknader om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak.

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er professor Arve Heistad fra Fakultet for realfag og teknologi ved NMBU. I tillegg vil seniorrådgiver Guro Hensel fra Norsk institutt for bioøkonomi og rådgiver Gjertrud Eid fra Norsk Vann være sentrale forelesere.

Læringsmål

Gjennom kurset skal deltakerne:

 • Gjennomgå det mest sentrale regelverket og få forståelse for juridiske rammebetingelser som påvirker valg av løsning og beslutninger
 • Forstå de ulike roller
 • Forstå regelverket med tanke på søknader og få forståelse av forskjeller mellom plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften
 • Kunne utarbeide dokumentasjon for innsending av søknader og begrunne valgt løsning
 • Se helheten og kunne vurdere muligheter og begrensninger i et område og se dette i sammenheng med vanntilstand, forurensningsfare, brukerinteresser, helse og naturmiljø
 • Få inngående kunnskap om de ulike typer mindre avløpsanlegg for å kunne planlegge, prosjektere og dokumentere den optimale avløpsløsningen
 • Kunne beskrive nødvendig behov for drift og vedlikehold av ulike anleggsløsninger
 • Få kunnskap om ulike resipienttyper og brukerinteresser som må vurderes
 • Kunne gjennomføre de nødvendige undersøkelse som må gjennomføres som grunnlag for valg av enhver type avløpsløsning
 • Få grunnkunnskap om egenkontroll og avvikshåndtering

Nettleksjoner

I forkant av hver kurssamling skal kursdeltakerne gjennomføre et gitt antall nettleksjoner som forberedelse til kurssamlingene. Forventet tidsbruk ca 15 timer før hver kurssamling. Alle kursdeltakere må gjennomføre nettleksjonene, og innhold i nettleksjonene er en del av pensum til eksamen.

Nettleksjonene vil være tilgjengelige i Canvas, som er den digitale læringsplattformen som benyttes på NMBU. De første nettleksjonene vil gjøres tilgjengelig i uke 12.

Kursdokumentasjon / pensum

Alle kursdeltakerne vil få informasjon om den aktuelle kursdokumentasjonen, og må selv laste ned de aktuelle dokumenter. Det må regnes med noen kostnader til kjøp av enkelte rapporter (anslått kr. 400-800,-). Følgende er pensum i kurset:

 • Nettleksjoner
 • Norsk Vann rapport 257/2020, Etablering og drift av mindre avløpsanlegg
 • Norsk Vann rapport 262/2021, Undersøkelser som grunnlag for valg av renseløsning
 • Norsk Vann rapport 245/2020, Tilstandsvurdering av infiltrasjonssystemer
 • Norsk Vann rapport om vann og avløp i kommunal arealplanlegging (kommer)
 • Veiledning om dimensjonering av mindre avløpsanlegg (kommer)
 • Temabaserte kurskompendier utviklet til kurset
 • Aktuelle VA/Miljø-blader/Vannstandard

Det kan bli justeringer i pensumlisten frem mot kursstart.

Eksamen

Prosjektoppgave i etterkant av siste kurssamling. Innleveringsfrist for prosjektoppgaven er 18. oktober 2023, kl 12.00. For å kunne gå opp til eksamen kreves det minimum 80% oppmøte på kurssamlingene. 
Det gis ikke noe kursbevis til deltakere som ikke oppnår bestått eksamen.

Avløp

Foto
.