Kurs: Service av minirenseanlegg - grunnlag for personsertifisering

Kurs: Service av minirenseanlegg - grunnlag for personsertifisering

Service minianlegg

En forutsetning for at minirenseanlegg skal fungere tilfredsstillende over tid er god kvalitet på service og vedlikehold i anleggets driftsperiode. Kompetansen på utførende servicepersonell er derfor av avgjørende betydning. Personer som skal gjennomføre service og vedlikehold på minirenseanlegg må ha et minimum av prosessforståelse og kunnskap om hvordan ytre faktorer som fremmedvann, feil bruk av anlegget, overbelastning osv. påvirker anleggets drift.

Forurensningsforskriften setter krav til at det for minirenseanlegg inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold (service) med leverandør eller annen fagkyndig. Fra 1. januar 2024 vil dokumentasjon av serviceordning være et krav i Teknisk Godkjenning (TG) for minirenseanlegg. Systemer for gjennomføring og rapportering av serviceoppdrag vil være en viktig del av denne dokumentasjonen. 

Personsertifisering av servicepersonell skal sikre at serviceteknikere har tilfredsstillende kunnskap og kompetanse for å gjennomføre service og vedlikehold av minirenseanlegg. Dette kurset, inkludert bestått avsluttende eksamen danner deler av grunnlaget for personsertifisering av servicepersonell for minirenseanlegg. Sertifiseringen gjennomføres av Sintef Certification. 

Les deres informasjon godt.

Målgruppe

Personell som skal gjennomføre service og vedlikehold av minirenseanlegg og som trenger personsertifisering for dette. 

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne blant annet:

  • ha overordnet kjennskap til produktdokumentasjon, regelverk for byggevarer, kompetanse og kvalitetssystem
  • ha oversikt over aktuelt forurensningsregelverk, utslippstillatelser og forholdet mellom de ulike aktører/roller
  • vite om spesifikke forurensningsmengder og sammensetning
  • kjenne til ulike renseprosesser, samt prosessmessig oppbygging og funksjon av ulike typer minirenseanlegg
  • ha kjennskap til prøvetaking, prøvehåndtering og HMS ved håndtering av avløpsvann
  • kjenne til viktige momenter ved service av ulike typer minirenseanlegg – driftsparametere, målinger/analyser og observasjoner
  • kunne vurdere tilstand og drift av minirenseanlegg, samt kjenne til ytre faktorer som kan påvirke anleggenes funksjon

Foreløpig program for kurset finner du her.

Tid og sted

Tirsdag 10. mai – onsdag 11. mai 2022 er det fysisk kurssamling på Ås. Torsdag 19. mai er det digital samling. Tirsdag 24. mai er det digital hjemmeeksamen.

Det blir ikke mulig å følge samlingen 10. – 11. mai digitalt.
Myndighetene har nå åpnet samfunnet igjen etter pandemien. Skulle det komme nye innstramninger må vi ta forbehold om at kursopplegget kan bli endret eller flyttet i tid. 

Kursdokumentasjon

Alle påmeldte vil få elektronisk tilgang til kurskompendium etter påmeldingsfristen. Det er forventet at deltakerne har gått igjennom kompendiet før kursstart. 

Eksamen

Digital hjemmeeksamen holdes tirsdag 24. mai. Full deltakelse på kurset og bestått eksamen danner deler av grunnlaget for personsertifiseringen. Det er kun de som fullfører kurset og består eksamen som får kursbevis fra NMBU. 

Videresending av opplysninger

Sintef Certification har behov for navn, telefonnummer og epostadresse til de som ønsker å søke om sertifisering. I påmeldingsskjemaet må du krysse av for at du godkjenner at vi videresender disse opplysningene til Sintef Certification etter bestått eksamen.

 

Foto