Kurs: Service av minirenseanlegg - grunnlag for personsertifisering

Pågående service av et minirenseanlegg

En forutsetning for at minirenseanlegg skal fungere tilfredsstillende over tid er god kvalitet på service og vedlikehold i anleggets driftsperiode. Kompetansen på utførende servicepersonell er derfor av avgjørende betydning. Personer som skal gjennomføre service og vedlikehold på minirenseanlegg må ha et minimum av prosessforståelse og kunnskap om hvordan ytre faktorer som fremmedvann, feil bruk av anlegget, overbelastning osv. påvirker anleggets drift.

Neste kurs starter sannsynligvis vinteren 2025.

Forurensningsforskriften setter krav til at det for minirenseanlegg inngås skriftlig avtale om drift og vedlikehold (service) med leverandør eller annen fagkyndig. Fra 1. januar 2024 vil dokumentasjon av serviceordning være et krav i Teknisk Godkjenning (TG) for minirenseanlegg. Systemer for gjennomføring og rapportering av serviceoppdrag vil være en viktig del av denne dokumentasjonen. 

Personsertifisering av servicepersonell skal sikre at serviceteknikere har tilfredsstillende kunnskap og kompetanse for å gjennomføre service og vedlikehold av minirenseanlegg. Dette kurset, inkludert bestått avsluttende eksamen danner deler av grunnlaget for personsertifisering av servicepersonell for minirenseanlegg. Sertifiseringen gjennomføres av Sintef Certification. 
Det påløper sertifiseringskostnader som faktureres fra Sintef Certification.

Les Sintefs informasjon om sertifiseringen godt - klikk her.

Målgruppe

Personell som skal gjennomføre service og vedlikehold av minirenseanlegg og som trenger personsertifisering for dette. 

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne blant annet:

  • ha overordnet kjennskap til produktdokumentasjon, regelverk for byggevarer, kompetanse og kvalitetssystem
  • ha oversikt over aktuelt forurensningsregelverk, utslippstillatelser og forholdet mellom de ulike aktører/roller
  • vite om spesifikke forurensningsmengder og sammensetning
  • kjenne til ulike renseprosesser, samt prosessmessig oppbygging og funksjon av ulike typer minirenseanlegg
  • ha kjennskap til prøvetaking, prøvehåndtering og HMS ved håndtering av avløpsvann
  • kjenne til viktige momenter ved service av ulike typer minirenseanlegg – driftsparametere, målinger/analyser og observasjoner
  • kunne vurdere tilstand og drift av minirenseanlegg, samt kjenne til ytre faktorer som kan påvirke anleggenes funksjon

Om kurset

Kurset starter med en todagers fysisk kurssamling. Deretter blir det en halv dag digital repitisjonsdag. Kurset avsluttes med en digital hjemmeeksamen.

Kursansvarlig

Kursansvarlig er professor Arve Heistad ved Fakultet for realfag og teknologi ved NMBU. I tillegg vil du møte flere andre forelesere.

Eksamen

Full deltakelse på kurset og bestått eksamen danner deler av grunnlaget for personsertifiseringen. Det er kun de som fullfører kurset og består eksamen som får kursbevis fra NMBU. 

Kursavgiften dekker

Kursavgiften inkluderer undervisning, eksamen, digitalt kurskompendium og lunsj på kurssamlingen.
Utgifter til reise og opphold dekkes av kursdeltaker. Sertifiseringsutgifter til Sintef Certification kommer i tillegg, det faktureres fra dem i forbindelse med sertifiseringen.

Kontaktpersoner:

Logoene til NMBU, NIBIO og Norsk Vann