Digitalt introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng

Digitalt introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner - dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg, 5 studiepoeng

Liten gutt og valp

Er du interessert i hvordan dyr innvirker på læring, mestring, helse og livskvalitet? “Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner” vil gi deg som ønsker å jobbe med mennesker nye ideer og verktøy.

Kurset gis digitalt, med én obligatorsk samling i sanntid den 21. mars 2022.  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Dyrebar Omsorg (AntrozoologiSenteret) har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak. Kurset er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr aktivt i samhandling med mennesker. Foreleserne på kurset har bred faglig kunnskap og praktisk erfaring innenfor dette fagfeltet. 

Målgruppe 

Kurset retter seg primært mot deltakere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, bioloig eller psykologi, men er åpent for alle interesserte og man kan delta på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Kurset er nettbasert og krever god tilgang til internett. 

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakere bl.a. kunne:

  • beskrive og forklare de viktigste begrepene i dyreassistert samhandling med vekt på forebyggende, stimulerende og rehabiliterende tiltak overfor ulike grupper mennesker
  • vurdere brukergrupper og fagområder der dyreassistert intervensjon kan benyttes
  • forstå betydningen av å sette brukernes interesser i fokus 
  • opparbeide evne til å vurdere tilgjengelig litteratur innen feltet
  • forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i samhandling med mennesker

Opplegg og arbeidsmåter

Du vil få tilgang til læringsplattformen, Canvas, en god stund før den digitale samlingen i sanntid. Her vil det ligge presentasjoner, videoer, litteratur etc. Det anbefales at stoffet som ligger tilgjengelig i Canvas gjennomgås i forkant av den digitale samlingen. Les gjerne pensumboka også. Den obligatoriske digitale samlingen vil være den 21. mars 2022. Deltakerne skal deretter levere semesteroppgave. Det vil være mulighet for individuell veiledning. 

Den digitale samlingen i sanntid er obligatorisk dvs. deltakerne på kurset må delta på denne hvis kurset skal bli godkjent. Det er også obligatorisk å gå gjennom alle modulene på læringsplattformen, samt å få godkjent på alle modultestene. 

Enkelte forelesninger kan komme til å bli på engelsk. Vi gjør oppmerksom på at pensumboken finnes både på engelsk og norsk, og at undervisning hovedsakelig vil foregå på norsk.

Pensum

Fullstendig pensumliste vil bli lagt ut på Canvas ved oppstart av kurset. Hvis ønskelig så kan kursdeltakerne skaffe seg boka: 
Fine (redaktør) 2019. Håndbok i dyreassisterte intervensjoner. Faglig grunnlag og retningslinjer. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245025347.
https://www.fagbokforlaget.no/H%C3%A5ndbok-i-dyreassisterte-intervensjoner/I9788245025347

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er forsker Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg (AntrozoologiSenteret).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden. 

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 3 000 ord. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 15. mai 2022. Semesteroppgaven vurderes til «bestått» eller «ikke bestått». 

Deltakere som velger å ikke levere semesteroppgaven, men gjennomfører kurset forøvrig vil få utstedt et kursbevis. NB! For å få kursbevis må man ha deltatt på den obligatoriske digitale samlinga i sanntid, samt gjennomgått alle modulene i Canvas og fått godkjent på modultestene.