Digitalt introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner

Kvinne med hund

Dyreassistert terapi, pedagogikk, aktivitet og grønn omsorg

Påmeldingsfrist

8. januar 2024

Avmelding

Obligatorisk webinar

26. februar 2024

Studiepoeng

5

Pris

8 500,-

Canvasrom og webinar

Deltakere vil få tilgang til læringsplattformen Canvas ca. 10. februar 2024. Der ligger forelesningsvideoer, presentasjoner som pdf, pensumliste, eksempeloppgaver, mm. For å få godkjent kurset eller få levere eksamen, så må man delta på det obligatoriske webinaret 26. februar 2024 kl. 8:30-15:30. Det forutsettes at deltakeren deltar på hele webinaret. Det vil ikke bli gjort opptak av webinaret.

Nærmere om tid og sted

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Dyrebar Omsorg har bred kompetanse på feltet dyreassisterte intervensjoner. Dyreassisterte intervensjoner er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak. Kurset er utviklet med tanke på personer som ønsker å bruke dyr aktivt i samhandling med mennesker. Foreleserne på kurset har bred faglig kunnskap og praktisk erfaring innenfor dette fagfeltet. 

Målgruppe 

Kurset retter seg primært mot deltakere med bakgrunn fra pedagogikk, helsefag, sosialfag, medisin, veterinærmedisin, biologi eller psykologi, men er åpent for alle interesserte og man kan delta på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Kurset er nettbasert og krever god tilgang til internett. 

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakere bl.a. kunne:

  • beskrive og forklare de viktigste begrepene i dyreassistert samhandling med vekt på forebyggende, stimulerende og rehabiliterende tiltak overfor ulike grupper mennesker
  • vurdere brukergrupper og fagområder der dyreassistert intervensjon kan benyttes
  • forstå betydningen av å sette brukernes interesser i fokus 
  • opparbeide evne til å vurdere tilgjengelig litteratur innen feltet
  • forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i samhandling med mennesker

Opplegg og arbeidsmåter

Du vil få tilgang til læringsplattformen, Canvas, en god stund før den digitale samlingen i sanntid. Her vil det ligge presentasjoner, videoer, litteratur etc. Det anbefales at stoffet som ligger tilgjengelig i Canvas gjennomgås i forkant av den digitale samlingen. Les gjerne pensumboka også. Den obligatoriske digitale samlingen vil være den 26. februar 2024. Deltakerne skal deretter levere semesteroppgave. Det vil være mulighet for individuell veiledning. 

Den digitale samlingen i sanntid er obligatorisk dvs. deltakerne på kurset må delta på denne hvis kurset skal bli godkjent. Det er også obligatorisk å gå gjennom alle modulene på læringsplattformen, samt å få godkjent på alle modultestene. 

Enkelte forelesninger kan komme til å bli på engelsk. Vi gjør oppmerksom på at pensumboken finnes både på engelsk og norsk, og at undervisning hovedsakelig vil foregå på norsk.

Pensum

Fullstendig pensumliste vil bli lagt ut på Canvas ved oppstart av kurset. Hvis ønskelig så kan kursdeltakerne skaffe seg boka: 
Fine (redaktør) 2019. Håndbok i dyreassisterte intervensjoner. Faglig grunnlag og retningslinjer. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245025347.
https://www.fagbokforlaget.no/H%C3%A5ndbok-i-dyreassisterte-intervensjoner/I9788245025347

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er førsteamanuensis Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelsevitenskap ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU og daglig leder Line Sandstedt ved Dyrebar Omsorg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller du kan søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Skjema om realkompetansevurdering må lastes opp samtidig med at du sender søknaden. 

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på 3 000 ord. Innleveringsfrist for semesteroppgaven er 15. april 2024. Semesteroppgaven vurderes til «bestått» eller «ikke bestått». 

Deltakere som velger å ikke levere semesteroppgaven, men gjennomfører kurset forøvrig vil få utstedt et kursbevis. NB! For å få kursbevis må man ha deltatt på den obligatoriske digitale samlinga i sanntid, samt gjennomgått alle modulene i Canvas og fått godkjent på modultestene. 

Avmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristen belastes med en avgift på kr 3000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres. Vi følger "først til mølla"-prinsippet ved påmelding.

Kontaktpersoner: