Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)

Kurs i fiskehelse (10 studiepoeng)

Fisk

Kurset er nettbasert og gir faglig oppdatering på temaer knyttet til fiskehelse. Gjennomført kurs med tilhørende oppgaver og bestått eksamen gir 10 studiepoeng. Kurset kan tas i eget tempo.

Emnets innhold

Akvamedisin og akvakultur er en bransje med rask utvikling i omfang og teknologi og opplever med det et øket behov for oppdatert kunnskap innen fiskevelferd og fiskehelse. Kompetansebehovet strekker seg også ofte utover det den ordinære veterinær/fiskehelsebiolog-utdanningen gir. Kurset skal gi en faglig oppdatering av tematikk relatert til fiskevelferd og fiskehelse. Innholdet fokuserer på fiskevelferd relatert til lovverk, bruk av forsøksfisk, smertepersepsjon, sedasjon og generelt velferd i produksjonsprosessen og videre gjennomgang av lover og regelverk og krav relatert til oppdrett. Overvåking og kontrollordninger fra Mattilsynet, samt prinsipper for internkontroll, gjennomgås med relasjon til forebyggelse og bekjempelse. Kurset inkluderer også en gjennomgang av de viktigste infeksiøse (lakselus, virusinfeksjoner, bakterieinfeksjoner) og ikke-infeksiøse tapsfaktorene, samt problematikk rundt gyrodactylus, kunnskap om riktig ernæring av frisk/syk fisk og miljøgifter i ferdig produkt. Avslutningsvis relateres fiskevelferd til nye produksjonsmetoder.

Læringsutbytte/mål

Kunnskap og forståelse

Erverve oppdaterte kunnskaper innen akvamedisin relatert til de viktigste sykdommene hos fisk i oppdrett, hvordan man forebygger, diagnostiserer og behandler. Få en god forståelse for prinsipper for smittebegrensning, herunder offentlig regelverk knyttet til rapporteringspliktige sykdommer. Oppdaterte kunnskaper om kritiske faktorer for god velferd i alle trinn av produksjonssyklus inkl. bruk av nye metoder/teknologi og definisjon av velferdsindikatorer hos fisk. God kunnskap om og forståelse av lov- og regelverk som omhandler overvåking, sykdomskontroll og – bekjempelse og velferd hos oppdrettsfisk. Forståelse av at god helse gjennom sykdomskontroll og riktig ernæring er en viktig indikator for velferd.

Ferdigheter

Utføre gode feltobservasjoner og kunne foreta rasjonelle valg ved diagnostisering, behandling, bekjempelse og forebygging av sykdommer i oppdrett, samt iverksette tiltak som sikrer god fiskehelse og -velferd, med bruk av oppdatert kunnskap og moderne «verktøy».

Holdninger og etikk

Bevisstgjøring gjennom bedre kunnskap som bidrar til god fiskevelferd. Deltagerne får kjennskap til risikofaktorer for sykdommer og svekket helse, og ulike tiltak for forebygging og behandling.

Målgruppe og anbefalte forkunnskaper

Veterinærer, fiskehelsebiologer og andre med lignende kompetanse innen biologiske fag på, som jobber eller planlegger å jobbe med fiskehelse og fiskevelferd enten i Mattilsynet, i fiskehelsetjeneste eller i oppdrettsnæringen.

Læringsopplegg

  • Kurset er 100 % digitalt 
  • Kurset er inndelt i moduler av noe variable størrelser avhengig av tematikk. Hver modul består hovedsakelig av innspilte presentasjoner og teoretisk selvstudium.
  • En modul består av en praktisk oppgave relatert til feltbesøk i akvakulturindustrien/fiskehelsetjenester.
  • Oppgaven initieres av studenten selv og det er anledning til å velge tema, avhengig av hva man har tilgjenelig av arbeidssted eller nærområde. Vi tilbyr også alternativt en teoretisk oppgave for dem som ikke har mulighet til/tilgang på feltbesøk på grunn av koronasituasjonen.
  • Oppgaven må leveres senest 3 uker før eksamen.
  • Innleveringsoppgaven skal være på 2-4 sider og den må være godkjent for å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamen er frivillig, men må tas for få studiepoeng.

Eksamen er nettbasert.
Eksamen arrangeres to ganger pr år, juni og desember. 

Dersom du ikke ønsker/har behov for studiepoeng kan du få kursbevis etter å ha bestått en avsluttende multiple choice-test. Man trenger ikke gjøre den praktiske oppgaven hvis man ikke ønsker å få tildelt studiepoeng.

 Kurset er utviklet i samarbeid med Mattilsynet og næringen.