Nettbasert kurs: Fiskehelse og fiskevelferd

Laks som hopper ut av vannet

Kurset er helt nettbasert og gir faglig oppdatering på temaer knyttet til fiskehelse og fiskevelferd. Nytt kurs åpnes ca 1. september 2024 og avsluttes med eksamen i juni 2025. Gjennomført kurs og bestått eksamen gir 10 studiepoeng.

Påmeldingsfrist

Løpende

Studiepoeng

10

Pris

Ordinær: kr 10 900,-
Ansatte i Mattilsynet:
kr 8 000,-

Tid og sted

Nettbasert. Eksamen juni 2025.

Emnets innhold

Akvamedisin og akvakultur er en bransje med rask utvikling i omfang og teknologi og opplever med det et øket behov for oppdatert kunnskap innen fiskevelferd og fiskehelse. Kompetansebehovet strekker seg også ofte utover det den ordinære veterinær/fiskehelsebiolog-utdanningen gir.

Kurset skal gi en faglig oppdatering av tematikk relatert til fiskevelferd og fiskehelse.

Innholdet fokuserer på fiskevelferd relatert til lovverk, hva er god velferd for fisken og hvordan kan velferd vurderes og måles i de forskjellige trinnene i produksjonsprosessen, ved sykdomsbehandling og ved utvikling av ny teknologi. Kurset gir videre gjennomgang av lover og regelverk og krav relatert til dyrehelse og oppdrett, inkludert ved bruk av forsøksfisk. Overvåking og kontrollordninger fra Mattilsynet, samt prinsipper for internkontroll, gjennomgås med relasjon til forebyggelse og bekjempelse.

Kurset inkluderer også en gjennomgang av de viktigste infeksiøse (lakselus, virusinfeksjoner, bakterieinfeksjoner) og ikke-infeksiøse tapsfaktorene, samt problematikk rundt gyrodactylus, kunnskap om riktig ernæring av frisk/syk fisk og miljøgifter i ferdig produkt.

Målgruppe og anbefalte forkunnskaper

Veterinærer, fiskehelsebiologer og andre med lignende kompetanse innen biologiske fag. Du jobber eller planlegger å jobbe med fiskehelse og fiskevelferd enten i Mattilsynet, i fiskehelsetjeneste eller i oppdrettsnæringen.

Læringsutbytte/-mål

Kunnskap og forståelse

  • Erverve oppdaterte kunnskaper innen akvamedisin relatert til de viktigste sykdommene hos fisk i oppdrett, hvordan man forebygger og behandler.
  • Få en god forståelse for prinsipper for smittebegrensning, herunder offentlig regelverk knyttet til rapporteringspliktige sykdommer.
  • Oppdaterte kunnskaper om kritiske faktorer for god velferd i alle trinn av produksjonssyklus inkl. bruk av nye metoder/teknologi og definisjon av velferdsindikatorer hos fisk.
  • God kunnskap om og forståelse av lov- og regelverk som omhandler overvåking, sykdomskontroll og – bekjempelse og velferd hos oppdrettsfisk.
  • Forståelse av at god helse gjennom sykdomskontroll og riktig ernæring er en viktig indikator for velferd.

Ferdigheter

Utføre gode feltobservasjoner og kunne foreta rasjonelle valg ved diagnostisering, behandling, bekjempelse og forebygging av sykdommer i oppdrett, samt iverksette tiltak som sikrer god fiskehelse og -velferd, med bruk av oppdatert kunnskap og moderne «verktøy».

Holdninger og etikk

Bevisstgjøring gjennom bedre kunnskap som bidrar til god fiskevelferd. Deltagerne får kjennskap til risikofaktorer for sykdommer og svekket helse, og ulike tiltak for forebygging og behandling.

Oppstart - viktig!

Du er selv ansvarlig for din egen progresjon gjennom kurset og fram til eksamen. Vi tar sikte på å åpne kurset for de som er påmeldt og har betalt kursavgift ca. 1. september 2024. Du kan melde deg på helt fram til 1. desember 2024, og starte når du måtte ønske i den perioden.  Starter du seint, blir det mer å gjøre på vinteren.

Læringsopplegg

  • Kurset er 100 % digitalt og presenteres gjennom læringsplattformen Canvas.
  • Kurset er inndelt i moduler av noe variable størrelser avhengig av tematikk. Hver modul består hovedsakelig av innspilte presentasjoner og teoretisk selvstudium.
  • En modul består av en praktisk oppgave relatert til feltbesøk i akvakulturindustrien/fiskehelsetjenester eller lignende som inkluderer direkte relasjon til fisk. Oppgaven initieres av studenten selv og det er anledning til å velge tema, avhengig av hva man har tilgjengelig av arbeidssted eller nærområde. Innleveringsoppgaven skal være på 2-4 sider og den må være godkjent for å avlegge eksamen. Oppgaven må leveres senest 3 uker før eksamen. Fristen blir ca. i midten av mai 2025

Eksamen

Eksamen er frivillig, men må tas for få studiepoeng. Oppgaven nevnt over må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen er nettbasert. Eksamen blir i begynnelsen av juni 2025.

Dersom du ikke ønsker/har behov for studiepoeng kan du få kursbevis etter å ha bestått en avsluttende flervalgstest. Man trenger ikke gjøre den praktiske oppgaven hvis man ikke ønsker å få tildelt studiepoeng.

Kursavgift

Ordinær kursavgift er kr 10 900,-

For ansatte i Mattilsynet er kursavgiften kr 8 000,-

Kurset er utviklet i samarbeid med Mattilsynet og næringen.

Kontaktpersoner: