Bachelor
Heltid
Radioaktivitet og miljø

Radioaktivitet er både nyttig og potensielt farlig for mennesker og miljø. Vil du være med å utvikle framtidens løsninger for trygg bruk og håndtering av radioaktive stoffer?

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Poenggrenser:

0,0 / 0,0

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse og spesielt opptakskrav REALFA

 • Realfagskompetanse (REALFA*): Du må ha generell studiekompetanse (GENS) + matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

  Generell informasjon om opptak ved NMBU kan du finne her: www.nmbu.no/studier/opptak

Studenter fra MINA i felt ved Syverudbekken og Årungen
Profilbilder fra Cerad , NMBU 
Simon Mark Jerome checking radioactivity in rock samples, with different screens.
Mila Kristiina Pelkonen 54328 separating actinides with extraction chromatography
Måling av radon

Norge trenger kandidater med kunnskap om radioaktivitet. Dette bachelorprogrammet vil gi deg solid kunnskap om kilder til radioaktivitet i miljøet, strålevern og atomberedskap som er nødvendig innen en rekke viktige områder i samfunnet. 

Det er et økende fokus på kjernekraft som energi kilde samtidig som Norge bygger ned gamle forskningsreaktorer. Dette krever kunnskap om opprydning av radioaktive kilder, men også mulig utvinning av radionuklider til ulike formål. Kjernekraftulykkene ved Tsjernobyl og Fukushima har vist behovet for nasjonal beredskap i Norge, og i dag er kunnskapen innen atomberedskap også rettet mot problematikk rundt krig i områder med nukleære anlegg og trusselen fra bruk av atomvåpen. I tillegg finnes det naturlig radioaktivitet i den norske berggrunnen som er en utfordring for vei- og tunnelbygging i landet vårt og som gir opphav til noen av Europas høyeste radon nivåer. 

Du lærer om atomkjernen, radioaktivitet og stråling, ulike kilder til radioaktiv forurensning, og dens effekter og konsekvenser på mennesker og miljø. Du vil også få kunnskap om viktige strålevernprinsipper og hvordan Norges atomberedskap fungerer. Videre vil du lære om bruk av radioaktivitet og vern av mennesker, miljø og naturressurser. Studiet gir deg en solid tverrfaglig naturvitenskapelig utdanning og du blir en ettertraktet naturviter på arbeidsmarkedet.

 

Du finner en oversikt over studieplanen her.

Informasjon om nyopprettede emner for dette studieprogrammet finner du her. Emnetilbudet vil dukke opp i NMBUs emnekatalog i løpet av sommerferien.

Karrieremuligheter

Arbeidsmarkedet har stort behov for kandidater med kompetanse i radioaktivitet. Bachelorutdanningen i radioaktivitet og miljø vil gi deg en ettertraktet kompetanse for å jobbe med strålevern innen industri, forvaltning og annen offentlig virksomhet. Programmet gir en bred naturfaglig bakgrunn som kan brukes for videre arbeid og læring i forvaltningen (f.eks. Direktoratet for strålevern og atomberedskap, Miljødirektoratet), som konsulent eller tekniker i private firmaer og industri, interesseorganisasjoner innen energi og miljø, eller offentlige virksomheter som f.eks. kommunesektoren eller Vegdirektoratet.

Bachelorgraden kvalifiserer til opptak til masterstudier i Nukleær- og miljøvitenskap ved NMBU, samt lignende masterstudier i inn- og utland. Velger du å gå videre med mastergraden vil det gi deg nyttig dybdekunnskap og større valgfrihet i jobbmarkedet.

 • Kunnskaper:

  • Har kunnskap om grunnleggende egenskaper til atomkjerner og kjennskap til de viktigste typer stråling samt strålevern.
  • Har kunnskap om og kan forklare hvorfor basisfag slik som matematikk, fysikk, kjemi, biologi og geologi er viktig innenfor miljøvitenskap.
  • Har kunnskap om ulike forurensningskilder til radioaktivitet og tungmetaller og hvordan spredning av disse påvirker miljøet.
  • Har kjennskap til hvordan historiske, teoretiske, tekniske og metodiske innovasjoner/nytenkning (FoU) gir nye muligheter for å minske miljøbelastningene og gi økt bærekraft i samspill med andre fagområder.

  Ferdigheter:

  • Kan bruke ulike faglige metoder for å gjennomføre undersøkelser av jord og vannsystemer, inkludert innhenting, bearbeiding og presentasjon av data.
  • Kan anvende og kombinere kunnskap fra grunnleggende fag og fagområder knyttet til studieprogrammet for å analysere problemer og gjøre miljøvitenskapelige vurderinger.
  • Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff på en korrekt og etisk måte og fremstille dette til å belyse problemer knyttet til radioaktivitet og annen forurensning i miljø.

  Kompetanse:

  • Har innsikt i sentrale problemstillinger og utfordringer innenfor fagområdet.
  • Kan formidle sine kunnskaper og resultater både muntlig og skriftlig.
  • Kan delta i diskusjoner og utveksle erfaringer innen sitt fagområde.
  • Har utviklet sine evner til innhenting av fagstoff fra ulike kilder og aktiviteter.
  • Kan reflektere over egne faglige vurderinger.
  • Kan delta i samt bidra til å arbeide i grupper med ulik faglig sammensetning og med ulik bakgrunn.
  • Kan planlegge og gjennomføre grunnleggende oppgaver innenfor fagområdet slik at både faglige og etiske krav f.eks. knyttet til sikkerhetsrutiner i forbindelse med felt- og laboratoriearbeid er oppfylt.
 • Studenter kan ta valgfrie nukleære emner ved Universitetet i Oslo (UiO), selv om kurs ved UiO ikke timeplansikres ved NMBU. Kurs og arbeidsoppgaver vil også være tilgjengelig for utveksling ved samarbeidende universiteter og institusjoner i Europa og Nord-Amerika.

  Det er tilrettelagt for at studentene skal ta et halvt års studium i utlandet eller ved annen utdanningsinstitusjon i Norge. Det er stor fleksibilitet med å tilrettelegge for utenlandsopphold. Både obligatoriske og valgfrie emner kan gjennomføres ved andre institusjoner. NMBU har avtaler med en rekke universiteter rundt om i verden.

 • Studieprogrammet er treårig og består av 140 studiepoeng felles obligatoriske emner, mens 40 studiepoeng er valgfrie mot ønsket fordypning. Studiet krever gode kunnskaper i grunnleggende fag som i hovedsak tas de første studieårene, spesielt viktig er kjemikompetansen.

  Studiet starter med innføring i miljøvitenskap hvor nukleære tema er inkludert. Videre inngår emner i kjemi, geologi, biologi, fysikk, matematikk, statistikk, GIS samt ex.phil. i de tre første semestrene. I tillegg kan studentene velge fordypning mot forurensningsproblematikk og vannkvalitet. De første nukleære fordypningsfagene gis i det andre året: nukleær industri, anlegg og aktiviteter og kurs i atomberedskap.

  I tredje år får studentene fordypning i stråling og strålevern og radioaktivitet i miljøet. I sjette semester tar studentene MINA250 Tverrfaglig konsekvensanalyse samt at det også legges til rette for et kurs i arbeidslivserfaring hos mulige fremtidige arbeidsgivere. Samtidig kan valgfrie fagønsker omfatte nukleære fag ved Universitetet i Oslo eller spesialiserende fag ved andre fakulteter ved NMBU avhengig av hvilken profil studentene ønsker seg i bachelorgraden.

  Du finner en oversikt over studieplanen her.

  • I mange år har det vært en nedgang i kvalifisert arbeidskraft inne nukleære fag, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Norge er omgitt av land som har kjernekraft, og som planlegger å utvikle ny kjernekraft for å sikre stabilitet i energiforsyningene sine. I tillegg er naturlig radioaktivitet i norsk berggrunn ett problem for norsk vei- og tunnelbygging.

   Nedleggingen av forsøksreaktorene på Kjeller og i Halden synliggjør også behovet for kunnskap om behandling, lagring og sluttdeponering av radioaktivt avfall og trygg nedbygging av atomanlegg. Norge har også en betydelig aktivitet innenfor radiofarmasi (forskning, utvikling og produksjon).

   Vi må derfor ha fagmiljøer som har kunnskap om, og kan vurdere og håndtere hendelser med spredning av radioaktive stoffer som kan ramme Norge.

  • Ved siden av forelesninger (teori), er praktisk felt- og laboratorieundervisning sentralt i studiet. Registrering/kartlegging, innsamling, behandling og analyse av prøver etterfølges av tolkning og avveining av data som igjen kan resultere i vurdering av tiltak. Denne arbeidsmetoden er relevant for en senere jobbsituasjon og gjenspeiles i det enkelte emnet og i studiet som helhet. Det tilstrebes god balanse mellom selvstendig arbeid og arbeid i gruppe med presentasjon av resultater både muntlig og skriftlig. Flere av studieprogrammets 200-emner inkluderer forskning.
  • Evalueringsformene er varierte, og består av skriftlig eksamen eller prøver, semesteroppgaver, øvingsoppgaver på lab eller i felt, samt muntlig presentasjon eller eksamen. Flere emner bruker lab-journaler eller rapporter fra feltarbeid eller utferder, både individuelt og gruppevis. Flere av emnene vektlegger individuelle tilbakemeldinger på skriftlig arbeid, som et hjelpemiddel til å oppnå høyere utbytte av undervisningen.
  • De fleste nukleære kursene vil holdes på engelsk hvis det er behov. Kursene vil være tilgjengelig for studenter fra andre institusjoner som ønsker en fordypning i våre fag.

Studieveileder(e):

Marte Lise Lægreid

Marte Lise Lægreid

Rådgiver