Studentombudet ved NMBU

Studentombudet/studentombodet arbeider med studentenes rettigheter ved NMBU.

All hjelp fra studentombudet er kostnadsfri og uforpliktende. Studentombudet ved NMBU behandler dine saker konfidensielt og tar også imot deg som ønsker å være anonym.

Kontakt studentombudet

Hva studentombudet kan hjelpa med

Studentombudet gir upartisk, juridisk rettledning knyttet til din studiesituasjon.

For å sikra at dine rettigheter som student tas vare på, kan studentombudet blant annet:

 • Gi informasjon og opplæring i relevant lovverk og rettigheter.
 • Gi råd om hva du kan og bør foreta deg i saka di eller ved varsling av kritikkverdige forhold.
 • Gi ei vurdering av om saka di har være korrekt og forsvarlig behandla, og eventuelt hjelpa deg med å klage.
 • Legge til rette for å løyse ei sak på lavest mulig nivå ved institusjonen, dersom saka egner seg til det.
 • Holde kurs og opplæring for studenttillitsvalgt.
 • Orientere rektor fortløpende om spesielt alvorlige eller prinsipielle saker.
 • Rapportere om ombudet sin virksomhet i halvårsrapporter som vert lagt fram for styret og Læringsmiljøutvalget.

Studentombudet kan ikke:

 • Fatte vedtak eller instruere saksbehandlere eller NMBU i den enkelte sak.
 • Opptre som partsrepresentant, som til dømes å fungere som talsperson eller advokat.
 • Foreta undersøkinger uten studenten sitt samtykke i den enkelte sak.
 • Pålegge studenter å identifisere seg.

Bistand ved varsling

Studentombudet gir bistand i saker som omhandler varsling av kritikkverdige forhold. Det være seg informasjon og råd før varsling, eller i etterkant i form av støtte og rettleiing. 

Eksempler på type varsel kan være i saker hvor du som student:

 • Har blitt utsett for diskriminering, trakassering, mobbing eller liknende.
 • Har opplevd brudd på krav til forsvarlighet, interne retningslinjer, gjeldende lovverk eller avtaleverk.
 • Har opplevd svikt i sikkerhetsrutiner, HMS og/eller feil og mangler som kan medfører fare for liv og helse.
 • Har blitt utsett for straffbare forhold.
 • Studentombudet kan også visa videre til relevante instanser eller aktører som har rett type kompetanse i din sak.

Rollen til studentombudet finner du beskrevet i dette dokumentet: