Godkjenning

Uansett om du reiser på en av våre utvekslingsavtaler eller på egenhånd, må du få godkjent delstudiene i utlandet for at de skal kunne innpasses i en grad ved NMBU. Vi skiller mellom forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning. 

Lånekassen trenger forhåndsgodkjenning for å kunne innvilge støtte til delstudier i utlandet.

Utveksling gjennom NMBU

Man må søke om utveksling, samt være nominert til et universitet før man søker om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet. 

Utveksling utenom NMBUs sine avtaler

Hvis du søker utenfor NMBU sine utvekslingsavtaler anbefales det å ta på forhånd for å bekrefte om universitetet er akkreditert. Det må planlegges å delta på undervisning i utlandet og ta eksamen i forbindelse med utvekslingsoppholdet.
Hvis du søker utenfor NMBU sine utvekslingsavtaler må oppholdet ditt registreres i systemet (FS) før du søker om forhåndsgodkjenning. Dette gjør du ved å sende kopi av opptaksbrev til utveksling@nmbu.no

Søknad om forhåndsgodkjenning

Du søker om forhåndsgodkjenning til ditt fakultet. Det varierer hvor mye dokumentasjon det er nødvendig å legge ved når du søker om forhåndsgodkjenning, spør derfor på informasjonssentrene/studieveileder på fakultetet ditt om hva de trenger.

Eksempler på dokumentasjon som kan kreves: 

  • studieplan med fagbeskrivelse og oversikt over undervisnings- og eksamensform
  • pensumlister og generell informasjon om universitetet du ønsker å studere ved

Manglende dokumentasjon kan føre til lengre behandlingstid.

En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved NMBU når du kommer hjem igjen.

Hovedregler for godkjenning

  • Det er en forutsetning at studiene ikke overlapper med tidligere fag/emner.
  • Eksamener avlagt ved offentlig godkjente læresteder i utlandet godkjennes etter tid-for-tid-prinsippet, dvs. at ett års fulltids studier på universitetsnivå i utlandet skal tilsvare ett års studier ved NMBU (60 studiepoeng). Vær oppmerksom på at Lånekassen kun kan gi støtte til fulltidsstudier.
    Merk også at det med fulltidsstudier menes normert studietid ("full credit load"). Normert studietid for ett semester regnes ut ved at å beregne hvor mange studiepoeng (credits, units, créditos el.l.) som skal til for å oppnå en grad, for så å dele på antall semestre graden er normert til. Ved en del utenlandske universiteter regnes man som fulltidsstudent selv om man ikke tar full studiepoengsbelastning. Hvis du tar færre studiepoeng enn de normerte vil du som regel få tilsvarende færre studiepoeng godkjent ved NMBU .
  • Drar du på utveksling til USA, Latin-Amerika, eller en rekke land i Asia og Afrika blir kurs på førsteårsnivå normalt ikke godkjent. Nasjonale regler for å oppnå generell studiekompetanse gjør at det første året av høyere utdanning fra disse landene i utgangspunktet ikke blir godkjent som høyere utdanning i Norge.

Husk å si i fra til din studieveileder hvis du ender opp med å ta andre fag enn det du har fått forhåndsgodkjenning for! Du må da søke på nytt om forhåndsgodkjenning for nyvalgte fag.

Endelig godkjenning: etter endt opphold

Endelig godkjenning søker du om når du kommer tilbake fra utenlandsoppholdet. Godkjenningen er også nødvendig for å få konvertert deler av studielånet til stipend. Husk at offisell karakterutskrift fra vertsuniversitetet må lastes opp i søknaden.

Skjemaer - søk om utveksling og godkjenning

Published 26. januar 2007 - 12:00 - Updated 26. januar 2022 - 14:43