Tidligere karakterskalaer og grader

Karakterskalaer til høst 2003

Norges landbrukshøgskole (NHL)
Emner er evaluert med tallkarakterer og bestått/ikke bestått.
Tallkarakterene går fra 1.0 til 6.0, der 1.0 er beste karakter og 4.0 laveste beståtte karakter. Studenter som får lavere karakter enn 4.0 har ikke bestått eksamen.
Karakterintervallene var 0,5 fram til vår 1999, deretter er intervallene 0,1.

Norges veterinærhøgskole (NVH)
Emner blir evaluert med tallkarakterer og bestått/ikke bestått.
Tallkarakterene går fra 6.0 til 12.0, der 12.0 er beste karakter og 6.0 laveste beståtte karakter. Studenter som får lavere karakter enn 6.0 har ikke bestått eksamen.

Karakterskala som er i bruk f.o.m. høst 2003: Karakterbetegnelser og vurderingskriterier

Candidata/candidatus magisterii (cand.mag.) 

Cand. Mag.-graden ble oppnådd på grunnlag av et studium på til sammen 210 studiepoeng (70 vekttall). I de 210 studiepoengene skulle inngå kurs i vitenskapsteori og etikk med minst 6 studiepoeng (2 vekttall). Cand.mag.- graden skulle omfatte en emnegruppe på 60 studiepoeng (20 vekttall) innenfor ett fag. Cand. mag.-graden innenfor enkelte studieretninger hadde spesifikke krav til f.eks. faglig bredde og dybde.

Cand. mag.-graden ble opphevet ved NLH (nå NMBU) med virkning fra og med 01 juli 2005. Cand.mag.-graden tilsvarer dagens bachelorgrad (3 års utdanning). 

Candidata/candidatus agriculturae (cand.agric.) 

Cand.agric.-graden ble oppnådd på grunnlag av et studium på til sammen 300 studiepoeng (100 vekttall), en 1. avdeling på 210 studiepoeng (70 vekttall) og en 2. avdeling på 90 studiepoeng (30 vekttall). Hovedfagstudiet skulle omfatte en hovedfagsoppgave som svarte til 30 studiepoeng (10 vekttall). Graden skulle oppfylle de krav til faglig bredde og dybde som Universitetsstyret bestemte.  

Cand. agric.-graden ble opphevet ved NLH (nå NMBU) med virkning fra og med 1. juli 2007.  Cand.agric.-graden tilsvarer dagens mastergrad (5 års utdanning). 

Første studieår 

Det første studieåret ble det undervist i grunnleggende teoretiske fag som matematikk, kjemi, informatikk og foretaksøkonomi. Kandidatene kunne velge å følge undervisning ved ett av regionale høyskoler eller Universitet i Tromsø som NLH (nå NMBU) hadde inngått samarbeidsavtale med. I dette tilfellet ble det første studieåret kalt et forberedende studieår. Kandidatene kunne også få godkjent en fagskole og praksis. Forberedende studieår eller godkjent fagskole og praksis ga uttelling på 60 studiepoeng (20 vekttall). 

Candidata/candidatus scientiarum (cand.scient.) 

Cand. scient.-graden ble bygget på godkjent cand. mag.-grad innen matematisk- og naturvitenskapelige emner eller tilsvarende utdanning godkjent av studieutvalget. Hovedfagsstudier kunne tas innen nærmere oppgitte fagområder, og bestod av en godkjent skriftlig hovedfagsoppgave med et omfang tilsvarende 60 studiepoeng (20 vekttall), og eksamen i ett eller flere emner og/eller spesialpensum på hovedfagsnivå som tilsvarte minst 30 studiepoeng (10 vekttall). Utdanningen var på til sammen 300 studiepoeng (100 vekttall). 

Cand. scient.-graden ble opphevet ved NLH (nå NMBU) med virkning fra og med 1. juli 2007. Cand.scient.-graden tilsvarer dagens mastergrad (5 års utdanning). 

Sivilingeniørgraden  

Sivilingeniørgraden ble oppnådd på grunnlag av et studium på til sammen 300 studiepoeng (100 vekttall). I studiet skulle det inngå minst 75 studiepoeng (25 vekttall) i grunnleggende matematisk/naturvitenskaplige emner. I studiet skulle det inngå emner i økonomi/samfunnsfag/biologi og emnekombinasjoner som dannet grunnlag for et teknisk orientert hovedområde. Hovedfagstudiet skulle omfatte en hovedoppgave tilsvarende 30 studiepoeng (10 vekttall). Graden skulle videre oppfylle de krav til faglig bredde og dybde som Høgskolestyret bestemte. 

Sivilingeniørgraden ble opphevet ved NLH (nå NMBU) med virkning fra og med 1. juli 2007. Sivilingeniørgraden tilsvarer dagens 5-årige master i Teknologi (Sivilingeniør). 

Master of Science-grad

Master of Science-graden i perioden 1986 – 1999 ble oppnådd på grunnlag av et hovedfagstudium med til sammen 90 studiepoeng (30 vekttall) i de emnene som Høyskolestyret bestemte. Hovedfagstudiet skulle omfatte en forskningsoppgave tilsvarende 30 studiepoeng (10 vekttall). Hovedfagstudiet ble bygget på 1. avdeling ved NLH (nå NMBU), Bachelor of Science, cand. mag.-graden eller annen utdanning som Høyskolestyret hadde godkjent som likeverdig. I 2000 ble krav til antall studiepoeng (vekttall) for å oppnå Master of Science-grad endret fra 90 studiepoeng (30 vekttall) til 120 studiepoeng (40 vekttall). 

Master of Science-graden ble først tildelt studenter som fullførte et studieprogram «Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture». Programmet ble gjennomført i samarbeid med forskningsinstitusjoner i utviklingsland. De fleste studentene som ble tatt opp var fra forskningsinstitusjoner eller offentlig sektor i utviklingsland og 4 studenter fra Norge hvert år. Programmet varte to år: det første året var et teoriår og det andre året utførte studentene feltarbeid, samlet data, og utarbeidet deretter en hovedoppgave. Feltarbeid og datainnsamlingen til hovedoppgave ble utført i et utviklingsland og skulle bygge på de emnene som ble gitt i det første studieåret. All undervisning foregikk på engelsk. Fra 2002 ble 3. semestrene gjennomført ved Makerere University i Uganda eller Tribhuvan University i Nepal. Semesteret innehold feltkurs og feltarbeid/ datainnsamling. Studieprogrammet ble tilbudt fra 1986 og siste studenter ble tatt opp i 2006. 

Denne graden ble også tildelt studenter som fulførte studieprogram «Development Studies» fra 2002. Det var et toårlig program med 90 studiepoeng (30 vekttall) undervisning og 30 studiepoeng (10 vekttall) til feltarbeid og hovedoppgave. Programmet skulle gi en god samfunnsforståelse, innsikt i utviklingsteori og endringsprosesser og dypere kunnskap om spesifikke tekniske, biologiske, agronomiske og økonomiske muligheter for innovasjon, økt verdiskapning og miljøbevaring. Undervisning foregikk primært på engelsk. Studieprogrammet tilbys også i dag, men har gått gjennom endringer, bl.a. studieprogrammets navn ble endret til «International Development Studies» i 2010 og deretter til «Global Development Studies» i 2021. 

Lærerutdanning

Fra 1989 hadde NLH (nå NMBU) to lærerstudier:

  • Hovedkurset i pedagogikk (for lærere i allmennfag)
  • Faglærerkurset (for yrkesfaglærere)

Studiene hadde varighet på et halvt år og en arbeidsmengde tilsvarende 30 studiepoeng i dagens ordning. I studiene inngikk følgende fag: undervisningslære med metodikk, semesteroppgave og undervisningsøvinger.

Hovedkurs i pedagogikk og faglærerkurset ble opphevet på 1990-tallet og erstattet med et ettårig studium i praktisk-pedagogikk utdanning (PPU). PPU inneholder følgende fag: praksis, pedagogikk, fag-/yrkesdidaktikk med arbeidsmengde på til sammen 60 studiepoeng.

 

Published 20. desember 2021 - 20:04 - Updated 28. February 2022 - 11:15