Stort potensial for bedre tilvekst for en av Øst-Asias viktige oppdrettsfisk

Av Janne Karin Brodin

I doktorgraden sin har Xinxiu Yu gjort et forarbeid for et nytt effektivt avlsprogram, som vil gi bedre tilvekst og overlevelse i en av de viktigste marine oppdrettsartene i Kina, large yellow croaker.

Arten som er utbredt i de kystnære områdene i Øst-Asia har vært i oppdrett og kunstig reproduksjon i Kina siden 1985, men dårlige avlsrutiner har ført til produksjonsegenskapene etter hvert har blitt dårligere. Derfor er det på høy tid å få på plass et moderne avlsprogram for å forbedre tilvekstegenskapene til large yellow croaker (Larimichthys crocea) gjennom systematisk seleksjon. En forberedende utredning av mulighetene til det har vært målet i doktorgraden til Xinxiu Yu.

Først ble metodene for kunstig reproduksjon og hold av separate familier forbedret, noe som er nødvendig for å kunne starte et systematisk avlsprogram. For å få fisken til å gyte må den injiseres med et hormon, før modne egg kan strykes ut, slik som med laks.

Hannen gir beskjed om riktig strykingstidspunkt

Riktig tidspunkt for stryking ble bestemt ved å observere hannenes oppførsel og høre om de laget den karakteristiske lyden som indikerer at hunnen er klar, derav navnet croaker på engelsk (å lage en krake- eller vibrasjons-lyd, også opphavet til navnet på vår egen kråke).  Overlevelsesprosenten av yngel ble på denne måten forbedret med 50 prosent, noe som vil gjøre det mulig å starte et avlsprogram.

Høy arvelighet for tilvekstegenskaper
I neste del av doktorgraden undersøkte Yu egenskaper relatert til tilvekst, det vil si vekt, lengde og høyde. Hun fant høye arvbarheter for egenskapene, 30 til 40 prosent. Egenskapene har også høy genetisk korrelasjon eller sammenheng, alle over 0,75. Det viser at det er gode muligheter for å selektere for egenskapen tilvekst i arten.

Til slutt laget Yu et mer nøyaktig koblingskart, ett for hvert kjønn, som er basert på en relativt ny metode, såkalt RAD-sekvensering (Restriction-site Associated DNA).

Koblingskartene viste at rekombinasjoner eller overkrysninger mellom kromosomene forekom 20% hyppigere hos hunfisken enn hannfisken. Yu fant også klare indikasjoner på at det kan være betydelige genetiske forskjeller mellom de to viktigste stammene som brukes i oppdrett, noe som kan være utslagsgivende å ta hensyn til når genetisk informasjon skal brukes i avlen.

Resultatene i doktorgradsarbeidet til Xinxiu Yu viser at det er et stort potensial for bedre tilvekst og overlevelse ved å etablere et avlsprogram for large yellow croaker.

Xinxiu Yu forsvarer sin doktorgrad med tittelen "Reproduksjon og genetikk hos den marine fiskearten Larimichthys crocea" ved NMBU 15. desember 2021.

Publisert - Oppdatert

Del på