Skader formuesskatten norske arbeidsplasser?

Av Andreas Økland

skattetilpasning
skattetilpasning

En ny forskningsrapport viser at bedriftseierens formueskatt ikke har en negativ effekt på arbeidsplasser og investeringer. Snarere tvert imot.

oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet har Skatteforsk ved NMBU og Frischsenteret utredet virkningene av formuesskatt, med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter. Formålet med utredningen har vært å «bidra til en mer empirisk og faglig fundert debatt om formuesskatten».

Den ferdige rapporten ble levert til departementet 14. september 2020. Rapporten er utarbeidet av Knut Røed (Frischsenteret), Simen Markussen
(Frischsenteret), Marie Bjørneby og Annette Alstadsæter, og er basert på artikkelen Does the Wealth Tax Kill Jobs?.

Norge er i dag et av få land som skattlegger personers nettoformue, men det er lite kunnskap om de adferdsmessige effektene av skatten. Det skyldes i stor grad manglende datagrunnlag.

Globalt er det en økende interesse for formuesskatt, både av hensyn til omfordeling og å sikre inntekter til staten. Debatten har blitt særlig aktualisert i etterkant av korona-utbruddet, både på grunn av størrelsen på de offentlige krisepakkene og den økende ulikheten som følge av pandemien.

I den nye utredningen undersøkes det hvordan sysselsetting og investeringer i små og mellomstore, nært eide foretak påvirkes av at eieren betaler formuesskatt. Analysen fokuserer på foretak med 1-100 sysselsatte årsverk og positiv omsetning hvor én person eller ett ektepar er majoritetseier, altså eier minst 50 prosent av foretaket. For å studere dette brukes norske registerdata og en rekke endringer i formuesskattereglene i perioden 2007 til 2017 som innebar både endringer i sats, bunnfradrag og skattemessig verdsettelse av ulike eiendeler.

Resultatene gir ingen støtte for å hevde at eierens formuesskatt i gjennomsnitt rammer investeringer og sysselsetting i disse foretakene. Tvert imot er hovedresultatet at økt formuesskatt for majoritetseiere i foretakene som undersøkes, i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier. Parallelt til dette viser analysen at økt formuesskatt i gjennomsnitt reduserer størrelsen på eierens uttak av utbytte og lønn fra selskapet. Analysen finner ingen effekter av formuesskatten på foretakets investeringer i fysiske driftsmidler (maskiner mv.).

Den positive effekten på sysselsetting forklares med en «omplasseringseffekt». Det vil si at formuesskatten gir insentiver til å investere i eiendeler som reduserer den skattbare nettoformuen.

Verdsettelsen som ligger til grunn for formuesskatten varierer i nivå og treffsikkerhet. Spesielt er unoterte foretak generelt verdsatt til lavere enn markedsverdi, siden verdsettelsen baserer seg på bokførte verdier. Det gjør at det vil være spesielt lønnsomt å investere i «humankapital» (ansatte), ettersom humankapitalen i unoterte foretak ikke inngår i skattemessig formue hos eier. Insentivene til slik omplassering er sterkere jo høyere formuesskattesatsen er. Redusert formuesskattesats kan dermed antas å føre til redusert sysselsetting i disse foretakene.

Blant eierne med aller svakest personlig likviditet (hvor formuesskatten overstiger 10% av eiers likvide midler, noe som gjelder om lag 10% av eierne i utvalget hvert år), finner analysen imidlertid indikasjoner på negative sysselsettingseffekter av formuesskatten. Disse eierne er blant annet kjennetegnet ved at de i gjennomsnitt har høyere formue og en større andel av formuen plassert i unoterte aksjer, sammenlignet med de øvrige majoritetseierne. Samtidig har foretaket de eier i gjennomsnitt større overskudd og mer likvide midler enn øvrige små og mellomstore, nært eide foretak.

Artikkelen Does the Wealth Tax Kill Jobs? er tilgjengelig som Iza Working Paper, og er skrevet av doktorgradsstipendiat Marie Bjørneby, Simen Markussen og Knut Røed. Alle tre er tilknyttet Skatteforsk.

Interessert i formuesskatt? Skatteforsk.no har nylig fått en egen temaside om formuesskatt der vi har samlet relevante publikasjoner, nyhetssaker og medieoppslag om forskningen vår.

Fakta

Abonner på nyheter fra Skatteforsk ved å melde deg på her.

Interessert i formuesskatt? Skjekk ut vår temaside om formuesskatt.

Publisert - Oppdatert

Del på