– Situasjonen er uakseptabel

Av Karen Moe Møllerop

Mobbing
MobbingFoto: pixabay.com

Universitets- og høyskolerådet har kartlagt mobbing og seksuell trakassering i norsk universitets- og høyskolesektor. To NMBU-ansatte svarer at de har vært utsatt for voldtekt det siste året. 16 respondenter ved NMBU svarer at de har vært utsatt for seksuell trakassering. Rektor Sjur Baardsen reagerer sterkt på funnene.

– Jeg vil først og fremst beklage på vegne av NMBU til alle det gjelder at de har blitt utsatt for dette. Situasjonen er fullstendig uakseptabel, både for NMBU og for sektorens del, og den gjør meg både trist og frustrert. NMBU tar rapporten svært alvorlig og vil arbeide systematisk på kort og lang sikt for å sikre et godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte og studenter, sier Baardsen.

To av de 1005 respondentene ved NMBU som har deltatt i kartleggingen, oppgir at de har opplevd at noen har skaffet seg seksuell omgang med dem ved bruk av vold, tvang eller press. Totalt svarer 18 respondenter i sektoren ja på dette spørsmålet.

– Dette er alvorlige lovbrudd, og jeg er svært opprørt over at dette har funnet sted ved NMBU. Jeg vil oppfordre dem som har blitt rammet til å kontakte politiet. Samtidig vil jeg oppfordre dem til å oppsøke støtte i NMBUs apparat, for eksempel bedriftshelsetjenesten, hovedverneombud, lokalt verneombud, nærmeste leder eller noen andre de stoler på. Uansett skal de det gjelder slippe å stå alene i situasjonen, sier Baardsen

Totalt har 35 respondenter ved alle de deltagende institusjonene i UH-sektortoren svart «vet ikke/ usikker» på samme spørsmål, noe som indikerer at de har blitt utsatt for en hendelse som de ikke vet om passer til beskrivelsen i spørreskjemaet. Vi vet ikke hvilke institusjoner disse er tilknyttet.

Seksuell trakassering
11 prosent (112 respondenter) oppgir at de har blitt mobbet eller trakassert i løpet av de siste 12 månedene. 1,6 prosent av respondentene ved NMBU oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering. Av disse har 19 prosent opplevd seksuell trakassering månedlig eller oftere det siste året.

- Ved NMBU har vi nulltoleranse mot mobbing og trakassering. At så mange føler seg trakassert, forteller meg at vi må være enda tydeligere på hvilken standard vi skal ha for kommunikasjon og omgangsformer på vår arbeidsplass, sier Baardsen.

Respondentene oppgir at den vanligste formen for seksuell trakassering er verbal trakassering, muntlig eller skriftlig. Trakasseringen utøves oftest av en sideordnet kollega, og menn står for brorparten av seksuell trakassering. Undersøkelsen viser at alder er vanligste grunnlag for mobbing eller trakassering blant respondentene ved NMBU.

- Vi har tydelige rutiner og verdier ved NMBU. Men det hjelper ikke så lenge vi ikke klarer å gjøre dem til praksis. Vi må tørre å si fra hvis en kollega opplever trakassering eller mobbing, understreker Baardsen.
Ledelsen vil nå samle relevante aktører for å finne ut hva som bør skje videre.
- Jeg vil umiddelbart ta tak i situasjonen. Det første jeg vil gjøre er å samle og involvere personalavdelingen, hovedverneombud, tillitsvalgte og ledergruppen. Sammen skal vi komme fram til en helt konkret handlingsplan med målrettede tiltak, konkluderer Baardsen. 

- NMBU er en god og trygg arbeidsplass i det store og hele. Men både vår organisasjon og akademia for øvrig er preget av sterke hierarkier og formelle og uformelle maktstrukturer. Denne undersøkelsen er en tydelig påminnelse om hvilke negative utslag disse strukturene kan få. Det å skape et godt arbeidsmiljø er ikke bare noe vi lager prosesser på og skriver dokumenter om. Det er også verdivalg vi gjør som enkeltindivider hver eneste dag, sier Baardsen.

I denne lenken finner du resultatene for NMBU fra kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren

I denne lenken finner du de nasjonale resultatene fra kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren

Fakta

Varsle når noe er galt

- Ingen ved NMBU skal oppleve mobbing, trakassering og overgrep på arbeidsplassen
- Det er viktig og ønskelig å melde fra selv om hendelsen ligger tilbake i tid.
- Du kan bruke de formelle kanalene eller kontakte verneombud, bedriftshelsetjenesten, fagforening, lederen din eller annen person du har tillit til for å få støtte.
- Her finner du rutiner og skjema for intern varsling.

Støttesenter for kriminalutsatte - politiet
For personer over 18 år som har vært utsatt for kriminelle handlinger, som for eksempel voldskriminalitet, seksuelle overgrep eller krenkelser av personlig frihet.
Senteret bistår med informasjon og veiledning, vitnestøtte, psykologisk støtte og støtte gjennom hele prosessen fra politianmeldelse til saken er avgjort.

Kontakt:

Støttesenter for kriminalutsatte: 800 40 008 (nasjonalt nummer)
Dette nummeret er betjent man–fre kl.08.30-15.30. Her blir du satt i kontakt med det lokale støttesenteret
E-post stottesenter.ost@politiet.no

Les mer om Støttesenter for kriminalutsatte i denne lenken

Om undersøkelsen
- Undersøkelsen stiller spørsmål om fire tema: Mobbing og trakassering, seksuell trakassering, seksuelle overgrep, kjennskap til og erfaring med varslingssystem
- Undersøkelsen ble sendt ut til 42778 ansatte ved 26 deltagende UH-institusjoner.
- Totalt ble undersøkelsen besvart av 17984 respondenter, noe som gir en responsrate på 42 %
- Undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. mai og 11. juni 2019.
- Ved NMBU ble det sendt ut 1767 intervjuforespørsler og registrert svar fra 1005 ansatte. Dette tilsvarer en svarprosent på 57 %.

Publisert - Oppdatert

Del på