Rensing av slamvann med mikroalger

Av Cathrine Strømø

Analysearbeidet er en viktig del av arbeidet
Analysearbeidet er en viktig del av arbeidetFoto: Anette Åkerström

Anette Åkerström har i doktorgraden sin forsket på alternative måter for å fjerne næringstoffer i avløpsvann fra husholdninger ved hjelp av mikroalger.

Ved rensing av avløpsvann fra husholdninger er fjerning av næringsstoffer som fosfor (P) og nitrogen (N) en sentral del av renseprosessen. Det er meget energikrevende og står for 60-80 % av det totale energiforbruk i et renseanlegg. I doktorgraden (PhD) sin har Anette Åkerström forsket på alternative måter å fjerne næringsstoffer på.

Tittelen på avhandlingen: «Virkning av lys, temperatur og CO2 på vekst og fjerning av næringsstoffer i slamvann ved dyrking av Chlorella sp

Tid og sted for prøveforelesning og disputas: Fredag 11. desember 2015, kl. 12:15 i auditoriet på SKP,  (Senter for klimaregulert planteforskning), Syverudvn. 6, Ås

Emne for prøveforelesningen: "Cultured microalgae for aqua feed: Present progress and major challenges still to address”

Grønnalger

Avløpsvann fra husholdninger renses fysisk, kjemisk og i noen tilfeller biologisk i gigantiske renseanlegg Rensing foregår i mange trinn hvor slam overføres til såkalte biogassanlegg  der det foregår en anaerob nedbryting og hvor det produseres metangass iblandet CO2. Anettte Åkerström dyrket grønnalgen Chlorella i slamvann fra biogassanlegget, en mikroalge som bruker CO2 til fotosyntesen på samme måte som planter og har på den måten evne til å ‘rense ut’ CO2 fra blandingsgassen.  Ved å integrere produksjon av mikroalger i renseanlegg er det mulig å kombinere fjerning av næringsstoffer med produksjon av bioenergi og CO2-fangst. På denne måten blir også metangassen renere og mere egnet for bruk som bl.a. brensel i busser.

I veksthus

Resultatene viste at det var mulig å fjerne alt fosforet (P) og betydelige mengder av nitrogenet (N) i slamvannet. Åkerström vurderte også muligheten å  kombinere  algedyrking i veksthus med renseanlegg, og undersøkte om det da var nødvendig med fullstendig temperaturkontroll under naturlige lysforhold, for å spare energi. Resultatene fra doktorgradsforskningen til Anette Åkerstrøm viste at mikroalger har et stort potensiale for fjerning av næringsstoffer i slamvann og for produksjon av biomasse med lite bruk av energi. Det er nå prosjekter i gang for å ta disse resultatene i bruk.

Anette Åkerström (39) er fra Kumla i Sverige, og er i dag ansatt som rådgiver i Ullensaker kommune. Hun har en mastergrad i marinbiologi fra Universitetet i Oslo fra 2007 og begynte som doktorgradsstipendiat på Institutt for plantevitenskap (NMBU) i 2010, med økonomisk støtte fra Biowater technology AS, Norges Forskningsråd og Institutt for plantevitenskap, NMBU.

Hovedveileder har vært prof. Hans R. Gislerød (NMBU) og med dr. Leiv M. Mortensen (NMBU), dr. Bjørn Rusten (Aquateam Cowi), prof. Tore Krogstad (NMBU ) og dr. Hans Utkilen (Norsk folkehelseinstitutt) som medveiledere.

Bedømmelseskomité: Forsker Dr. Eva Albers, Charmers University of Technology, Sverige, Professor Dr. Kjell Inge Reitan, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Dr. YeonKyeong Lee, IPV, NMBU

Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbyningen: 2015:107 ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1342-9

Publisert - Oppdatert

Del på