Mangfold

Mangfold

Mangfold

Målet for prosjektet er utfo­­­­­rsking av mangfold i det urbane naturfagrommet.

prosjekt

Om/Mål
Mer om prosjektet

I prosjektet benyttes betegnelsen elevmangfold og/eller mangfold som et samlebegrep for «alle» elever, minoritets- så vel som majoritetselever.

Trass i formulerte visjoner, om inkludering og likeverd, reproduseres ulikhet i norsk utdanningssystem. Denne diskrepansen mellom visjoner og virkelighet danner utgangspunktet for prosjektet. Den teoretiske innrammingen trekker veksler på kritiske perspektiver innen utdanningsfeltet med søkelys på inkluderings- og ekskluderingsprosesser. Inspirasjon hentes spesielt fra postkoloniale perspektiver på «andregjøring», majoritetsprivilegier og relasjoner mellom majoritet og minoritet. Prosjektet har to hovedspor, på hver sin arena, henholdsvis lærerutdanning og videregående skole.

I hovedsporet (spor 1), elevmangfold som tema i lærerutdanning utforskes:

Hvordan lærerutdanningen bidrar til å ivareta de utvidede, endrede behovene som oppstår i et samfunn som har blitt mer mangfoldige og der ulikhet øker. To studier er publisert [se sette inn link til Cristin] I en pågående studie utforskes: Kjennetegn ved lærerstudenters fremstilling av elever, som ansees som henholdsvis innen- og utenfor de forventede normene for en idealelev? Materialet er hentet fra avsluttende (skriftlig) eksamensbesvarelser i pedagogikk og yrkespedagogikk på praktisk pedagogisk utdanning samt lektorstudiet 4 år.

I det andre hovedsporet (spor 2), det flerstemmige naturfagrommet utforskes elevmangfold, identitetsarbeid og andregjøring (othering) i møtet med skolens naturfag. Materialet er hentet fra en større etnografisk studie på en videregående skole i et urbant strøk.

I en artikkel, (til vurdering), presenteres en samtalesekvens fra et naturfagklasserom. Målet er å bidra til bevissthet om hvordan flerstemmighet og mangfoldsperspektiver på en bærekraftig framtid kan berike tilnærming til undervisning. Vi har anvendt kritisk tematisk analyse, samt begrepene dialogisk rom og andregjøring for å utforske materialet dialogen. I dialogsekvensen, som vi presenterer, trakk elevene veksler på egne livserfaringer og egen bakgrunn.

En annen påbegynt studie, i dette hovedsporet, utforskes identitetsarbeid i et naturfagrom med stort elevmangfold. Studien bygger på dagbøker skrevet av elever intervjuer og observasjoner i klasserommet.

 

Mastergradsoppgave, med tilknytting til prosjektet: Ida N. Mork (2021). Geografi, et fag for alle elever? NMBU, ILU. Med problemstillingen: Hvordan kan geografilæreren berike undervisningen ved å trekke veksler på erfaringer og hverdagskunnskap til elever med innvandrerbakgrunn