AQUAeD - On-site monitoring of aquaculture impact on the environment by open-source nanopore eDNA analysis

AQUAeD - On-site monitoring of aquaculture impact on the environment by open-source nanopore eDNA analysis

Prosjektet har som mål å kunne implementere en helt ny og enklere standard for å måle miljøtilstand basert på DNA.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

For å sikre en bærekraftig akvakulturnæring er det viktig å kunne overvåke påvirkning på miljøet. I dette prosjektet skal partnerne utvikle kostnads- og tidseffektive verktøy for miljøovervåkning. 

Mål

Målet med prosjektet er å utvikle et overvåkningssystem basert på DNA-analyser som muliggjør å gjøre alle analysene ute på oppdrettsanleggene.

Mer om prosjektet

For å kunne utvikle en bærekraftig akvakulturnæring, så trengs det bedre og mer effektive verktøy for å overvåke hvordan næringa påvirker miljøet. I dag gjøres dette ved at bunndyr telles manuelt. Identifiseringsarbeidet er imidlertid kompetansekrevende og tar relativt lang tid å gjennomføre. 

AQUAeD har som mål å erstatte de manuelle miljøovervåkningsanalysene med digitale løsninger basert på bakterie-DNA, samt flytte analysene ut på anleggene for å oppnå hurtige og sikre resultatet. I prosjektet skal i første omgang resultater fra tradisjonelle analyser sammenlignes med de nye DNA-baserte metodene. Deretter vil det bli etablert en database med DNA-data som kan brukes til å beskrive miljøtilstand direkte uten å utføre de tidkrevende og unøyaktige tradisjonelle analysene. Siden DNA-analysene er så enkle å utføre vil hele analysen bli utført ute på anleggene med ved bruk av skybaser løsninger for dataanalyse. For å sikre at teknologien og kunnskapen skal komme hele næringa til gode vil det bli søkt om å etablere en ny standard for DNA-basert miljøovervåkning ved prosjektslutt. 

Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU, Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva, STIM og Aquakompetanse AS.