Grisefine lunger - en målrettet og samlet innsats for bekjempelse av luftveissykdom hos gris i Norge.

Grisefine lunger - en målrettet og samlet innsats for bekjempelse av luftveissykdom hos gris i Norge.

Forskningsprosjektet «Grisefine lunger» er startet for å få enda friskere gris. Har du en gris som hoster, ta kontakt.

Vi trenger mer kunnskap om forekomsten av smittestoffene og relevante risikofaktorer for nå målet om å komme frem til korrekte forebyggende tiltak, optimalisere behandlingsregimene og få bedre kontroll over utbredelsen av luftveissykdommer hos gris

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Luftveissykdom er en av de mest forekommende sykdommene hos gris globalt, og forårsaker nedsatt dyrevelferd, helse og produksjon. Norsk svineproduksjon er i en internasjonal særstilling når det gjelder lav forekomst av smittestoff hos gris. Svinepopulasjonen i Norge er fri for en rekke agens som kan forårsake luftveissykdom hos gris, men som er utbredt i mange land verden over, deriblant M. hyopneumoniae.

De siste årene er det likevel blitt rapportert en økende forekomst av alvorlige utbrudd av luftveissykdom hos gris i Norge, som igjen forårsaker økt morbiditet og mortalitet. Dette medfører redusert dyrevelferd og betydelige tap for svineprodusentene.

Flere av de utbruddene har vært forbundet med Actinobacillus pleuropneumoniae (APP), men også andre agens eller kombinasjoner av agens kan ha vært av betydning for sjukdomsutviklingen i disse utbruddene. Inntil nå har det ikke blitt gjennomført systematiske studier av patogene agens involvert i alvorlige luftveislidelser hos gris.

Høsten 2018 er det påvist antistoffer mot Porcint Respiratorisk Coronavirus i svinebesetninger i Rogaland, et agens som vi tidligere har vært dokumentert frie for. Betydningen av denne introduksjonen er uviss, også hva det vil få å si for prosjektet. Følg saken gjennom Mattilsynets nettsider.

Mål

Målet med dette prosjektet er å øke forståelsen av mekanismene bak luftveissykdommer ved å studere forekomsten av patogene agens og relevante risikofaktorer. Ved økt kunnskap rundt dette, er målet å komme frem til korrekte forebyggende tiltak, optimalisere behandlingsregimene og få bedre kontroll over utbredelsen av luftveissykdommer hos gris. Resultatene fra prosjektet vil føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen kan øke produksjonsresultatene.

Mer om prosjektet

I samarbeid med praktiserende veterinærer i felt gjøres omfattende prøvetagning ved utbrudd av akutt luftveissjukdom i slaktegris- og kombinertbesetninger fra høsten 2017. Standardiserte prøvepakker distribueres til sentrale lokalisasjoner rundt om i landet i forkant av innsamlingen. Ved å birdra til prosjektet vil produsentene også få svar på hva som forårsaker sykdom i sin besetning.

Innsamling av data ble foretatt fra og med høsten 2017, til og med våren 2020. 

Som ledd i dybdestudien av agens som forårsaker luftveissjukdom i den norske grisepopulasjonen har prosjektet igangsatt innsamling og genomanalyser av Actinobacillus pleuropneumoniae fra rutinediagnostikk hos Veterinærinstituttet. Bakterieisolater fra rutinediagnostisk arkiv stammer helt tilbake til 2003.

Prosjektet er et nasjonalt samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, Animalia Helsetjenesten for Svin, Nortura, KLF og Norsvin.

Andre sentrale samarbeidspartnere er Statens Serum Institut i København og Imperial College i London som er ledende innen molekylærbiologisk diagnostikk og forksning på Actinobacillus pleuropneumoniae i Europa.

 • Resultatene fra prosjektet vil føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen kan øke produksjonsresultatene.

  Resultatene fra prosjektet vil føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen kan øke produksjonsresultatene.

  Foto
  NMBU
 • Prosjektgruppen i arbeid med å sette sammen pakker til prøvetaking. Nå som pakkene er klare skal de distribueres til veterinærer landet rundt.

  Prosjektgruppen i arbeid med å sette sammen pakker til prøvetaking. Nå som pakkene er klare skal de distribueres til veterinærer landet rundt.

  Foto
  Camilla Kielland, NMBU