Grisefine lunger - en målrettet og samlet innsats for bekjempelse av luftveissykdom hos gris i Norge.

Grisefine lunger - en målrettet og samlet innsats for bekjempelse av luftveissykdom hos gris i Norge.

Forskningsprosjektet «Grisefine lunger» er startet for å få enda friskere gris. Har du en gris som hoster, ta kontakt.

Vi har fått mer kunnskap om utbredelsen av smittsomme luftveisagens hos griser i Norge

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Luftveissykdom er en av de mest forekommende sykdommene hos gris globalt, og forårsaker nedsatt dyrevelferd, helse og produksjon. Norsk svineproduksjon er i en internasjonal særstilling når det gjelder lav forekomst av smittestoff hos gris. Svinepopulasjonen i Norge er fri for en rekke agens som kan forårsake luftveissykdom hos gris, men som er utbredt i mange land verden over, deriblant Mycoplasma hyopneumoniae. De siste årene er det likevel blitt rapportert en økende forekomst av alvorlige utbrudd av luftveissykdom hos gris i Norge, som igjen forårsaker økt morbiditet og mortalitet. Dette medfører redusert dyrevelferd og betydelige tap for svineprodusentene. Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) var mistenkt å stå bak de fleste sykdomsutbrudd blant norske griser men også andre agens eller kombinasjoner av agens kan ha vært av betydning for sjukdomsutviklingen i disse utbruddene. Før prsjektet ble startet hadde det ikke blitt gjennomført systematiske studier av patogene agens involvert i alvorlige luftveislidelser hos gris. Det var behov for å kartlegge luftveissykdom hos griser i Norge grunnet komplekse årsaksforhold, og internasjonale ulikheter i populasjonsstruktur. 

Mål

Målet med dette prosjektet var å øke forståelsen av mekanismene bak luftveissykdommer ved å studere forekomsten av patogene agens. Vi søkte økt kunnskap rundt sammenheng mellom utbredelsen av agens og strukturen i den norske grisepopulasjonen, og aktuelle smitteverntiltak som praktiseres på nasjonalt og lokalt nivå. Målet med dette var å øke kontrollen med luftveissykdommer hos gris. Resultatene fra prosjektet ville føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen kan øke produksjonsresultatene.

Mer om prosjektet

Prosjektet skulle øke forståelsen av smittsom luftveissykdom i den norske populasjonen, gjennom en kasus/kontroll feltstudie av sykdomsutbrudd, og en genomstudie.

I samarbeid med praktiserende veterinærer i felt ble det gjort omfattende prøvetagning ved utbrudd av akutt luftveissjukdom i slaktegris- og kombinertbesetninger fra høsten 2017 til høsten 2018. Som ledd i dybdestudien av agens som forårsaker luftveissjukdom i den norske grisepopulasjonen har prosjektet igangsatt innsamling og genomanalyser av Actinobacillus pleuropneumoniae fra rutinediagnostikk hos Veterinærinstituttet. Bakterieisolater fra rutinediagnostisk arkiv stammer helt tilbake til 2003.

Resultatene bekrefter at APP serovar 8 forårsaker alvorlige utbrudd av luftveissykdom hos slaktegriser og er dominerende serovar av APP i Norge. Strukturen til den norske grisepopulasjonen har bidratt til stor likhet blant APP8-isolater, og en klar geografisk gruppering. Internasjonale smittevernhensyn har ført til et tydelig skille mellom norske, danske og engelske APP8 isolater. Kunnskap om smitteveier for APP trengs for å evaluere effekt av smittevern på forekomst av utbrudd med APP. Vår forståelse av smittsom luftveissykdom har økt, og kan bidra til å bedre grisens helse.

Prosjektet var et nasjonalt samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, Animalia Helsetjenesten for Svin, Nortura, KLF og Norsvin.
Andre sentrale samarbeidspartnere var Statens Serum Institut i København og Imperial College i London som er ledende innen molekylærbiologisk diagnostikk og forksning på Actinobacillus pleuropneumoniae i Europa.

 • Resultatene fra prosjektet vil føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen kan øke produksjonsresultatene.

  Resultatene fra prosjektet vil føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen kan øke produksjonsresultatene.

  Foto
  NMBU
 • Prosjektgruppen i arbeid med å sette sammen pakker til prøvetaking. Nå som pakkene er klare skal de distribueres til veterinærer landet rundt.

  Prosjektgruppen i arbeid med å sette sammen pakker til prøvetaking. Nå som pakkene er klare skal de distribueres til veterinærer landet rundt.

  Foto
  Camilla Kielland, NMBU