PRV karakterisering - Inaktivering og virulens

PRV karakterisering - Inaktivering og virulens

PRV er vidt utbredt i oppdrettslaks og er årsaken til HSMB. Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge PRVs motstandsdyktighet overfor desinfeksjon, og undersøke om det er virulensforskjeller mellom ulike PRV-stammer.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Piscine orthoreovirus (PRV) er årsaken til hjerte- og skjelettmuskel betennelse HSMI som er en vanlig virussykdom i norsk lakseoppdrett. PRV er vidt utbredt og det finnes per i dag ingen målrettetde tiltak for å redusere PRV og HSMB. Et viktig fokus fremover vil være å redusere PRV i oppdrettslaks, spesielt holde fisken fri for PRV i ferskvannsfasen. Vi har utarbeidet en metode for å rense PRV direkte fra laks. Renset PRV er et nytt og kraftig verktøy som vi i dette prosjektet vil bli brukt til å studere inaktivering av PRV og evnen til å gi HSMB for ulike PRV stammer.

Mål

Det overordnede målet er å generere kunnskap som kan brukes for å redusere mengden PRV i oppdrettsnæringen. - Kartlegge metoder for desinfeksjon av PRV - Studere virulensforskjeller mellom ulike virusstammer

Mer om prosjektet

Piscine orthoreovirus (PRV) er vidt utbredt i oppdrettslaks og er årsaken til hjerte- og skjelettmuskel betennelse (HSMB); den vanligste virussykdommen i norsk lakseoppdrett. Til tross for at både viruset og sykdommen har vært kjente i mange år, finnes det per i dag ingen spesifikke tiltak som målrettet reduserer mengden PRV og HSMB i norsk oppdrettsnæring. De siste årene har det blitt publisert data som kaster nytt lys på utbredelsen av PRV og assosiasjon til sykdom. Inntil nylig var HSMB i hovedsak ansett som ett problem i Norge. Sykdommen har tidligere vært påvist i Skottland, men HSMB utbrudd har nå blitt bekreftet i Chile og Canada, som før har vært tilsynelatende fri for HSMB. I tillegg har man i Norge funnet en PRV-liknende variant i regnbueørret som var assosiert med HSMB liknende forandringer. Sist, men ikke minst, ble det i 2015 vist at PRV er assosiert med melaniserte flekker i laksefilet, en tilstand som medfører store tap for industrien. Det er mye som tyder på at fokuset på PRV vil øke i fremtiden. 

Et essensielt verktøy i all virusforskning er virus som er renset, det vil si fritt fra annet cellulært materiale. Slikt materiale er ett svært nyttig verktøy for å besvare basale virologiske spørsmål. Den vanligste kilden til rensing av virus er materiale fra dyrkning i cellekultur. Per i dag har dessverre ingen funnet en cellelinje som kan produsere de mengdene PRV som kreves for opprensing. Vår gruppe ved NMBU-Veterinærhøgskolen har nå for første gang utarbeidet en metode for å rense PRV direkte fra infisert laks. Basert på renset virus har vi nylig gjennomført en studie som bekrefter at PRV er det etiologiske agens for HSMB (Kochs postulat). Det eksperimentelle smitteforsøket viste at PRV alene er tilstrekkelig til å fremkalle HSMB. Dette er en fundamentalt viktig bekreftelse for videre forskning på PRV og HSMB.

Renset PRV åpner for å karakterisere basale egenskaper ved PRV, for eksempel hva som skal til for å inaktivere viruset. Renset virus kan kvantifiseres i antall partikler og brukes som smittemateriale. Dette åpner for mer standardiserte eksperimentelle smitteforsøk der man kan sammenlikne PRV stammer og virulens. Utvikling og alvorlighetsgrad av sykdommer er multifaktorielt betinget og påvirkes av virus, vert og miljø. For å forstå denne kompliserte interaksjonen er det essensielt å designe forsøk som isolerer ulike enkeltfaktorer for å se hvordan de alene påvirker virusinfeksjon og sykdomsutvikling. Renset virus vil bli ett nyttig og kraftig verktøy i fremtidig PRV forskning.

Det overordnede målet er å generere kunnskap som kan brukes som grunnlag for tiltak som kan redusere mengden PRV i oppdrettsnæringen. For å oppnå dette vil vi kartlegge PRVs motstandsdyktighet overfor desinfeksjon, og om det er virulensforskjeller mellom ulike virusstammer.

 

  • Renset PRV

    Renset PRV

    Foto
    Håkon Sparre