MykoGris: Opptak og virkning av mykotoksiner hos gris

MykoGris: Opptak og virkning av mykotoksiner hos gris

MykoGris-prosjektet ved NMBU tar sikte på å etablere kunnskap om effekter av muggsoppgiften deoxynivalenol (DON) på helse, velferd og produktivitet hos norske griser. I tillegg er effektiviteten av aktuelle kontrollstrategier i fokus for prosjektet.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Grisen er en art som i særskilt grad er følsom for mykotoksiner av typen trichotecener. I norsk kornproduksjon har det over tid vært en økning i utsmittingen av matkorn med sopp i slekten Fusarium. Økningen i forekomsten av denne soppen har gitt en økning av nivåene av mykotoksiner i norsk korn, særlig forekomsten og konsentrasjonen av trichotecener, selv om nivåene varierer mye fra år til år. Forekomst av mykotoksin-kontaminert fôr er også en økende bekymring blant norske griseprodusenter, som rapporterer negative effekter og helseproblemer som redusert fôropptak, økende aggresjon hos grisene, nedsatt melkeproduksjon hos lakterende purker og økt mortalitet blant grisunger. Trichotecener, og særskilt Deoksynivalenol (DON) er vist å ha negativ effekt på grisens fôropptak og tilvekst når det nås et visst nivå i fôret. Effekten er doseavhengig, men varierende. Til tross for Norges lave anbefalte maksimumskonsentrasjoner av DON i fôr til griser, har rapporter om mykotoksin-relaterte problemer økt i antall. På grunn av trichoteceners kjemiske egenskaper er tradisjonelle detoksifiseringsmidler basert på adsorberende stoffer lite effektive. Tilsetninger basert på vommikroben BBSH 797 er blant de få typer fôrtilsetninger som har vist en viss effekt også in vivo, og slike tilsetninger brukes allerede en del i Norge. Norske griseprodusenter, fôrindustri og myndigheter har behov for oppdatert kunnskap om forekomst og betydning av mykotoksiner og sopp i griseproduksjonen. Det samlete prosjektet ønsker å belyse mykotoksiners påvirkning på norsk grisehelse, velferd og produktivitet, og derigjennom skaffe tilveie kunnskap for å forbedre de intervenerende tiltakene mot disse naturlig forekommende toksinene.

Prosjektet omfatter eksperimentelle fôringsforsøk, både på smågris og på drektige og lakterende purker.

Mer om prosjektet

Blodprøvetaking av purke
Photo
NMBU

Dette prosjektet er en del av et større prosjekt som ledes av Veterinærinstituttet og har tittelen «Mycotoxins and toxigenic fungi in Norwegian pig farming; consequences and possible intervention strategies».

Mål og problemstillinger:

  • Undersøke forholdet mellom ulike fôrnivåer av DON fra naturlig kontaminert korn og sykdomstegn, fôropptak og tilvekst; hos smågris fra 10 til 40 kg.
  • Undersøke effekten av moderat forhøyete nivåer av DON fra naturlig kontaminert korn på fôropptak, vektutvikling og produksjon i puerperiet og laktasjonsfasen; hos høytytende purker i moderne griseproduksjon.
  • Bestemme opptak og biotransformasjon av DON hos griser i ulike aldre, karakterisering av DON-metabolitter, deres distribusjon og overføring av DON og metabolitter til nyfødte og diende grisunger.
  • Hvordan er de kliniske effektene ved inntak av naturlig DON-kontaminert fôr hos griser relatert til faktisk opptak og metabolisme av DON fra fôret ?  
  • Hvordan er effekten av DON på brunst og reproduksjon hos purker, etter avvenning av smågrisene ?
  • Hva slags effekt har en fôrtilsats basert på den trichotecen-nedbrytende mikroben BBSH 797 på opptaket og metabolismen av DON, så vel som på kliniske utslag hos gris ?