Om prosjektet

Mål - Aim

Prosjektets hovedformål er å legge til rette for utvikling av ny kunnskap om sammenhenger mellom menneskers og dyrs helse, og hvordan de påvirker hverandre. Det vil bidra til å kunne forebygge sykdom og gi god helse hos både dyr og mennesker. Begrepet én helse (One Health) uttrykker at det er helsemessig sammenheng mellom mennesker, dyr og miljø.

HUNT Én helse har sitt utgangspunkt i en parallell innsamling av avføringsprøver fra dyr og deltakere i HUNT 4 i perioden 2017-2019. Prøvene blir analysert med moderne sekvenseringsteknologi slik at man kan kartlegge mikroorganismene i prøvene og deres egenskaper. Ulike forskningsprosjekter vil få tilgang til sekvensdata og andre data fra HUNT4 og HUNT Én helse. Slik kan vi bidra til å forstå hvordan mikrobesamfunnet hos dyr spiller sammen med mikrobesamfunnet hos mennesker og med miljøet. En parallell studie av mikrobiom hos dyr og dyreeiere i så stor skala der man har mulighet å knytte dette opp mot helsestatus til dyr og personer gjør HUNT én helse unikt i verdenssammenheng. /

The main purpose of the project is to facilitate the development of new knowledge about connections and interplay between human and animal health. It will help to prevent disease and provide good health in both animals and humans. The term One Health expresses that there is a connection between human and animal health and the environment.

HUNT One Health is based on a parallel collection of stool samples from animals and participants in HUNT4 in the period 2017-2019. The samples are analyzed with modern sequencing technology so that the microorganisms in the samples and their properties can be revealed. Various research projects will have access to sequence data and other information from HUNT4 and HUNT One Health. In this way, we can better understand how the microbial communities of animals, humans and the environment interact. The parallel study of microbiomes in animals and animal owners at such a large-scale makes it possible to link the health status of animals and people and makes HUNT One Health a unique project.

Prosjektgruppe - Project group

Prosjektgruppa er ansvarlig for den daglige ledelse av prosjektet med en fra hver institusjon:/

The Project group is responsible for the management of the project with one representative from each institution:

  • Veterinærinstituttet: Øivind Øines (Prosjektleder / Project leader), Tel: 47611551,  Oivind.Oines@vetinst.no 
  • NTNU-HUNT4: Kristian Hveem: Tel: 74019242/ 47652530, Kristian.Hveem@ntnu.no 
  • NMBU Veterinærhøgskolen: Ann-Katrin Llarena, Tel: 92089171,  ann-katrin.llarena@nmbu.no (vara / deputy: Sabrina Rodriguez-Campos, Tel: 67231966, sabrina.rodriguez@nmbu.no)
     
    Tidligere medlem / Former member: Eystein Skjerve (NMBU Veterinærhøgskolen / NMBU Faculty of Veterinary Medicine)

Styringsgruppa  - Steering group

        Tidligere medlem / Former member: Merete Hofshagen (Veterinærinstituttet / Norwegian Veterinary Institute)

Status og framdrift - Status and progress

Innsamlingen av prøvemateriale (inkludert avføringsprøver) fra dyr og dyreeiere i HUNT4, ble avsluttet våren 2019. Etter prøveinnsamlingen har prosjektet arbeidet videre med å velge egnede protokoller for opparbeiding av prøvene, og med å tilrettelegge forskningsmaterialet til videre bruk. Omkring 3000 avføringsprøver fra hund, storfe, sau, hest og gris ble mottatt fra omkring 1700 dyreeiere. Av disse har 550 dyreeiere levert avføringsprøver av både seg selv og dyrene. Når det gjelder produksjonsdyr (storfe, gris og småfe) er det samlet inn ca. 1000 prøver, ellers er det mange hundeprøver og noen fra hest.
 
Prøvene fra prosjektet ble gjort klar for uttak (ekstraksjon) av DNA fra mikrobene i prøvene. Det er gjort et større arbeid for å sikre at informasjon fra prøvematerialet kan gi gode data for forskning når sekvenseringen er gjennomført. Det har vært en utfordring blant annet å finne en god nok metode for å ta ut (ekstrahere) DNA fra prøvene som er lagret på frys på filtrerpapir. DNA av ca. 2500 prøver ble ekstrahert og sendt til det firmaet som har fått kontrakten med sekvenseringen. Det er store datamengder som genereres når alt DNA fra mikrobene i avføringen skal dekodes. Anslagsvis vil prosjektet i denne omgang generere ca. 2,5 TB med data, med ca. 10 GB pr. prøve. Etter planen skal hele materialet være sekvensert ved utgangen av august 2021 og materiale da være tilgjengelig for forskere. /
 
The collection of sample material (including faecal samples) from animals and animal owners in HUNT4, was completed in the spring of 2019. After the sample collection, the project has continued to work on selecting suitable protocols for preparing the samples and arranging the research material for further use. About 3000 stool samples from dogs, cattle, sheep, horses and pigs were received from about 1700 pet owners. 550 animal owners have provided faecal samples from themselves and the animals. From production animals (cattle, pigs and sheep), approx. 1000 samples were received, and there are also many dog ​​samples and fewer from horses.
 

The samples were prepared for extraction of DNA from the microbes in the samples. A lot of work was needed to ensure that the information from the sample material can provide good data for research once the sequencing has been completed. One of the challenges was to find a good method to extract DNA from the samples stored in the freezer on filter paper. DNA from approx. 2500 samples was extracted and shipped to the company that has been granted the contract to perform the sequencing. Large amounts of data are generated when all the DNA from the microbes in the faeces is analyzed and we estimate that the project in this round will generate approx. 2.5 TB of data, with approx. 10 GB pr. sample. According to schedule all material will be sequenced by the end of August 2021 and will then be available to researchers.

Institusjoner og samarbeid med HUNT4 - Institutions and collaboration with HUNT4

Grunnlaget for hele prosjektet HUNT Én Helse er den tilnærmingen som benyttes av HUNT. Materiale som samles inn i prosjektet skal gjøres tilgjengelig for forskere og slik bidra til at aktiviteten bygges ut over tid og HUNT Én Helse kan bli en aktør i utviklingen av forskning innen Én Helse. Prosjektet vil invitere forskere bredt, men forhåpentligvis vil det bli en kjerneaktivitet omkring aksen VI - NMBU - HUNT4/NTNU. /

The HUNT One Health project follows the same approach than HUNT. Material collected in the project will be made available to researchers and thereby contribute to the activity being expanded over time and HUNT One Health can become a player in the development of research within the One Health area. The project will invite researchers broadly, but hopefully there will be a core activity around the axis VI - NMBU - HUNT4/NTNU. 

Dataadgangskomité (DAK) - Data access commitee (DAK)

Dataadgangskomiteen har ansvar for å gi tilgang til forskningsdata og material under HUNT Én Helse, på samme måte som HUNT4. DAK består av prosjektgruppa (Øines, Hveem, Llarena/Rodriguez-Campos).

The Data access committee is responsible for providing access to research data and material under HUNT One Health, in the same way as HUNT4. The DAK consists of the project group (Øines, Hveem, Llarena/Rodriguez-Campos).

Lenker - Links


Veterinærinstituttets side om prosjektet / The Norwegian Veterinary Institute's webpage about the project (in Norwegian)

Artikkel "Skal undersøke sammenhenger mellom helsen til mennesker og dyr" / Article "To investigate connections between human and animal health" (in Norwegian)

 

 

 

 

Published 1. september 2020 - 12:51 - Updated 30. juni 2021 - 12:02