Om prosjektet

Mål

Prosjektets hovedformål er å legge til rette for utvikling av ny kunnskap om sammenhenger mellom menneskers og dyrs helse, og hvordan de påvirker hverandre. Det vil bidra til å kunne forebygge sykdom og gi god helse hos både dyr og mennesker. Begrepet én helse (One Health) uttrykker at det er helsemessig sammenheng mellom mennesker, dyr og miljø.

HUNT Én helse har sitt utgangspunkt i en parallell innsamling av avføringsprøver fra dyr og deltakere i HUNT 4 i perioden 2017-2019. Prøvene blir analysert med moderne sekvenseringsteknologi slik at man kan kartlegge mikroorganismene i prøvene og deres egenskaper. Ulike forskningsprosjekter vil få tilgang til sekvensdata og andre data fra HUNT4 og HUNT Én helse. Slik kan vi bidra til å forstå hvordan mikrobesamfunnet hos dyr spiller sammen med mikrobesamfunnet hos mennesker og med miljøet. En parallell studie av mikrobiom hos dyr og dyreeiere i så stor skala der man har mulighet å knytte dette opp mot helsestatus til dyr og personer gjør HUNT én helse unikt i verdenssammenheng.

Prosjektgruppe og styringsgruppe

Prosjektgruppa er ansvarlig for den daglige ledelse av prosjektet med en fra hver institusjon:

  • Veterinærinstituttet: Øivind Øines (Prosjektleder), Tel: 47611551,  Oivind.Oines@vetinst.no 
  • NTNU/ HUNT4: Kristian Hveem: Tel: 74019242/ 47652530, Kristian.Hveem@ntnu.no 
  • NMBU Veterinærhøgskolen: Eystein Skjerve, Tel: 67232250/ 41320284,  Eystein.Skjerve@nmbu.no  

 Styringsgruppa består fra 11.2.21 består av

Status of framdrift

Innsamlingen av prøvemateriale (inkludert avføringsprøver) fra dyr og dyreeiere i HUNT4, ble avsluttet våren 2019. Etter prøveinnsamlingen har prosjektet arbeidet videre med å velge egnede protokoller for opparbeiding av prøvene, og med å tilrettelegge forskningsmaterialet til videre bruk. Omkring 3000 avføringsprøver fra hund, storfe, sau, hest og gris ble mottatt fra omkring 1700 dyreeiere. Av disse har 550 dyreeiere levert avføringsprøver av både seg selv og dyrene. Når det gjelder produksjonsdyr (storfe, gris og småfe) er det samlet inn totalt ca. 1000 prøver, ellers er det mange hundeprøver og noen fra hest.

Prøvene fra prosjektet er nå i ferd med å gjøres klar for uttak (ekstraksjon) av DNA fra mikrobene i prøvene. Det er gjort et større arbeid for å sikre at informasjon fra prøvematerialet kan gi gode data for forskning når sekvenseringen er gjennomført. Det har vært en utfordring blant annet å finne en god nok metode for å ta ut (ekstrahere) DNA fra prøvene som er lagret på frys på filtrerpapir. Det som nå gjenstår er selve ekstraksjonen av ca. 2500 prøver og sending til det firmaet som har fått kontrakten med sekvenseringen. Det er store datamengder som genereres når alt DNA fra mikrobene i avføringen skal dekodes. Anslagsvis vil prosjektet i denne omgang generere ca. 2.5 (TB) med data, med ca. 10 GB pr. prøve. Etter planen skal hele materialet være sekvensert ved utgangen av 2020 og materiale da være tilgjengelig for forskere.

Pågående prosjekter

Prosjektet er i startgropa, og våren 2021 vil materialet fra sekvensering av mikrobiomet i avføringsprøvene og data som beskriver dyra prøvene er tatt fra bli gjort tilgjengelig for forskere.

Institusjoner og samarbeid med HUNT4

Grunnlaget for hele prosjektet HUNT Én Helse er den tilnærmingen som benyttes av HUNT. Materiale som samles inn i prosjektet skal gjøres tilgjengelig for forskere og slik bidra til at aktiviteten bygges ut over tid og HUNT Én Helse kan bli en aktør i utviklingen av forskning innen Én Helse. Prosjektet vil invitere forskere bredt, men forhåpentligvis vil det bli en kjerneaktivitet omkring aksen VI - NMBU - HUNT4/NTNU.

Dataadgangskomité (DAK)

Dataadgangskomiteen har ansvar for å gi tilgang til forskningsdata under HUNT Én Helse, på samme måte som HUNT4. DAK består nå av prosjektgruppa (Øines, Hveem, Skjerve).

Lenker


Veterinærinstituttets side om prosjektet

Artikkel "Skal undersøke sammenhenger mellom helsen til mennesker og dyr"

 

 

 

 

Published 1. september 2020 - 12:51 - Updated 22. February 2021 - 14:07