For forskere

Innledning - Introduction

Det komplekse samfunnet av bakterier, parasitter, virus og sopp i tarm, hud, blod, spytt etc. er viktig for å sikre en god helse i menneske og dyr, og ved å investere i mer forskning rundt dette, vil man kunne forstå dette kompliserte samspillet bedre. HUNT Én Helse er en begynnelse, og planen er å bygge ut dette til et forskningssystem der vi kan tilby materiale til forskning både på dyrehelse, folkehelse og særlig når det gjelder det komplekse samspillet mellom mennesker, dyr og miljø.  De innsamlede avføringsprøvene er en begynnelse, og andre biologiske prøver vil bli samlet inn i oppfølgende prosjekter. /

The complex community of bacteria, parasites, viruses and fungi in the gut, skin, blood, saliva, etc. is important to ensure good health in humans and animals, and by investing in more research around this, we will be able to understand this complicated interaction better. HUNT One Health is a start, and the plan is to expand this into a research system that can offer material for research on animal health, public health and especially on the complex interaction between humans, animals and the environment. The collected stool samples are a starting point, and other biological samples will be collected in follow-up projects.

Tilgang til data og prøver - Access to data and samples

Ved lansering av forskningsplattformen til HUNT én helse vil sekvensdata tilgjengelig i Hunt Cloud, og det tilhørende biologiske forskningsmaterialet bli kunne bli gjort tilgjengelig for forskere, etter godkjent søknad til prosjektets DAK (dataadgangskomité). 

Både Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen har flyttet fra Adamstua i Oslo til Ås i begynnelsen av 2021. Det skal bygges opp en nasjonal veterinærmedisinsk biobank på Ås, administrert av Veterinærinstituttet og forskningsmaterialet fra HUNT én helse prosjektet skal inngå i denne biobanken. Det kan også være mulig å få tilgang til DNA-materiale som er generert fra prøvene. /

With the launch of the research platform for HUNT One Health, sequence data will become available in Hunt Cloud and the associated biological research material will be made available to researchers, following an approved application to the project's DAK (data access committee). Both the Veterinary Institute and the Veterinary College have moved from Adamstua in Oslo to Ås in the beginning of 2021. Under the management of the Veterinary Institute, a national veterinary biobank will be built up in Ås that will include the research material from HUNT One Health. It will also be possible to access the DNA extracted from the samples.

Søk om tilgang til forskningsdata - Request access to research data

HUNT én helse vil benytte en egen søknadsplattform for prosjekter som kun angår dyr, og søknader blir behandlet av HUNT én helses egen dataadgangskomité (DAK).  Som for HUNT4 er utgangspunktet at forskere vil få tilgang på forskningsmateriale gitt at formålet for en studie er i henhold til HUNT Én Helse og at det søkes om tilgang via de prosedyrer som prosjektet har fastlagt. Når det gjelder tilgang til data og prøver fra mennesker må dette rettes til HUNT, som har en egen søknadsportal.

Du kan søke om tilgang til forskningsdata via dette skjemaet. Fyll ut de data som etterspørres, og DAK vil følge opp. Forskningsplattformen lanseres i 2021, og da vil en finne informasjon om hvilke data og prøver forskere kan søke tilgang til.  Det vil også komme en orientering om kostnader for tilgang til materialet. /

HUNT One Health will use its own application platform for projects that concern animals and applications will be processed by HUNT One Health's data access committee (DAK). As for HUNT4, the starting point is that researchers will have access to research material given that the purpose of a study is in accordance with HUNT One Health and that access is applied for via the procedures established by the project. The access to data and samples from humans must be requested through HUNT which has its own application portal.

You can apply for access to research data via this form. Fill in the data that is requested, and the DAK will follow up. The research platform will be launched in 2021, then you will find information about what data and samples researchers can apply for access to. There will also be information on the cost of access to the material.

Sekvenseringsdata - Sequencing data

Sekvenseringsinformasjonen som genereres vil gi oss en unik mulighet for å få en innsikt i hvilke mikrober som er tilstede i disse prøvene, om noen av disse kan forårsake dårligere helse, og man vil kunne gjøre undersøkelser om funksjonelle egenskaper til organismene, for eksempel ved å undersøke tilstedeværelse av gener som koder for antibiotikaresistens.

Ved såkalt shotgun-sekvensering blir hele det genetiske materialet i materialet hakket opp i små biter og lagt ut i en tilfeldig rekkefølge. Det skjer flere ganger slik at forskerne har de samme områdene av arvematerialet, men biter av ulik lengde. Informasjonen blir så lagt inn i kraftige datamaskiner som setter bitene i riktig rekkefølge ved å se på overlappende sekvenser av materialet. Slik kan vi finne mønster for hvilke mikrober som dominerer i hver prøve, men også mer detaljerte informasjon som blant annet skal kunne si litt om hvorvidt en dyreeier er påvirket av mikrobiomet fra sine dyr – eller omvendt. Da kan vi bruke informasjonen fra mikrobiomet til en rekke spennende forskningsformål. /

The information generated by sequencing will give us a unique opportunity to gain insight into which microbes are present in the samples, whether any of these may impact health, and we will be able to study functional properties of the organisms, for example by checking for genes encoding antibiotic resistance.

In shotgun sequencing, the entire genetic material present in the material is chopped into small pieces and laid out in a random order. This happens several times so that the same areas of the genetic material are covered by pieces of different lengths. The information is then entered into powerful computers that put the pieces in the correct order by looking at overlapping sequences. In this way, we can find out which microbes dominate in each sample, but also more detailed information that should for example be able to predict whether an animal owner is affected by the microbiome of his animals - or vice versa. Thus, we can use the microbiome data for a number of exciting research purposes. 

Hund - Dog

Det er materialet fra hund, med et stort antall prøver og en betydelig mengde innsamlet informasjon om helse, fôring, og miljø fra dyreeiere som umiddelbart kan gi forskere interessant materiale.

I tillegg til det biologiske prøvematerialet som vil finnes i biobanken og de lagrede sekvensene er det også samlet inn data fra hundeeiere for å se på sammenhengene mellom sammensetningen av mikrobesamfunnet og hundens helse, alder, kjønn, fôring, aktivitet og bruksområde. Denne databasen og andre etter hvert vil bli lagret ved NMBU Veterinærhøgskolen. /

A large number of dog samples and a significant amount of information collected from the respective owners about the dogs' health, feeding, and the environment is immediately available and can provide researchers with interesting material.

In addition to the biological sample material that will be stored in the biobank and the sequence data, information has also been collected from dog owners to look at connections between the composition of the microbial community and the dog's health, age, sex, feeding, activity and area of use. This database and others will be stored at NMBU Veterinary College.

Andre dyr - Other animals

I tillegg ble det samlet inn prøver fra storfe, gris, småfe og hest, men for disse dyrene er det begrenest med data tilgjkengelig for hver prøve. Videre bruk av dette materialet vil kreve oppfølgende studier og også kobling til andre registre. /

In addition samples were collected from cattle, pigs, sheep and horses but for these species there is only a limited amount of data available for each sample. Further use of this material will require follow-up studies.

Published 15. oktober 2020 - 15:32 - Updated 30. juni 2021 - 11:53