For dyreeiere

Dyreeiere og deltakelse i HUNT Én Helse - Animal owners and participation in HUNT One Health

HUNT -Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er et flott eksempel på hvordan befolkningsstudier kan gi oss ny innsikt om helse hos mennesker og dyr og ikke minst hvordan sjukdommer kan forebygges. Ved å delta i HUNT Én Helse deltar du i oppbygging av kunnskaper om dette området - det som vi gjerne kaller Én Helse.  Da HUNT4 startet, fikk vi mulighet til å henge på et underprosjekt der vi kontaktet HUNT4-deltakere og spurte om de kunne bidra med prøveinnsamling av dyr som de eide eller var ansvarlige for.  Mange dyreeiere svarte positivt på  denne henvendelse og ga sitt samtykke til å delta i HUNT Én Helse. Mange av disse sendte inn avføringsprøver av husdyr (sau, storfe, gris) og kjæledyr (hund, katt) og hest. Mange hundeeiere svarte også på en større spørreundersøkelse om sitt hundehold. Når prosjektet går videre vil de som har gitt samtykke være viktige for å bygge opp kunnskapsgrunnlaget i prosjektet. /

The HUNT - Health Survey in Nord-Trøndelag is a great example of how population studies can give insight into the health of humans and animals and how diseases can be prevented. By participating in HUNT One Health, you participate in building knowledge about this area - what we like to call One Health. When HUNT4 started, we had the opportunity to be part of a sub-project where we contacted HUNT4 participants and asked if they would contribute with samples from their animals. Many animal owners responded positively to this inquiry and gave their consent to participate in HUNT One Health. Many of these submitted fecal samples of domestic animals (sheep, cattle, pigs), pets (dog, cat) and horse. Many dog owners also responded to a major survey about their dog-keeping. When the project continues, those who have given their consent will be important in building up the knowledge base for the project.

Samtykke og tilbaketrekking - Consent and withdrawal

Du ga ditt samtykke til å være med i HUNT Én helse under intervjuet du var med på under HUNT4. Du kan selvsagt når som helst trekke tilbake dette samtykket hvis du ikke ønsker å være med videre. /

You gave your consent to participate in HUNT One Health during the interview for HUNT4. You can, of course, withdraw this consent at any time if you do not wish to continue to participate.

Hva skal det brukes til? - What is it used for?

Vi har visst i mange år at det er en sammenheng mellom helse hos mennesker, helse hos dyr og ikke minst at mennesker har fordeler av å ha kontakt med dyr. Dyrekontakt er en berikelse for mange mennesker, og det gjelder både husdyr og kjæledyr. Samtidig deler vi mange mikroorganismer mellom dyr og mennesker, og noen av dem kan gi sjukdom hos mennesker (og dyr). Det er dette som gjør prosjektet spennende - nettopp å beskrive de mange positive elementene ved dyrekontakt og samtidig ha kunnskaper til å redusere overføring av smitte til mennesker fra dyr (eller vice versa).

I prosjektets første fase fikk vi samlet inn mange avføringsprøver fra dyr. Disse prøvene vil undersøkes med moderne genteknologi ved å sekvensere arvestoffet (DNA) som finnes i prøven. Den komplekse  "suppa" av arvestoff i en en slik prøve karakteriseres og en kan se på det som gjerne kalles mikrobiom eller mikrobiota hos dyr og tilsvarende hos mennesker som har kontakt med dyr. Samtidig kan en se på hvordan  helsemessige forhold defineres av sammensetning av hvert enkelt individs mikrobiom.

I samme fase samlet vi inn grunninformasjon om de dyrene som ble tatt prøve av, mens en omfattende spørreundersøkelse fra hundeiere danner grunnlaget for å koble informasjon om mikrobiomet til en epidemiologisk beskrivese av individ og grupper. /

We have known for many years that there is a connection between human health, animal health and that humans have the benefits of having contact with animals. Many people thrive through animal contact, and that applies to both domestic animals and pets. At the same time, we share many microorganisms between animals and humans, and some of them can cause disease in humans (and animals). This is what makes the project exciting - to know about the positive elements of animal contact and at the same time have the knowledge to reduce the risk of infection to humans from animals (or viceversa).

In the first phase of the project, we collected faecal samples from animals. These samples will be examined with modern genetic engineering by sequencing the genetic material (DNA) present in the sample. The complex "soup" of genetic material in such a sample can be characterized and you can look at what is often called a microbiome or microbiota in animals and correspondingly in humans who have contact with animals. At the same time, you can look at how health conditions affect the composition of each individual's microbiome. In the same phase, we collected basic information on the sampled animals. A comprehensive survey from dog owners forms the basis for linking information about the microbiome to an epidemiological description of individuals and groups.

Hvordan kan dyreeiere bruke kunnskap fra prosjektet? - How can animal owners use the knowledge generated in the project?

Over tid vil HUNT Én Helse bidra til at du som dyreeier lærer om gunstige og noen ugunstige aspekter ved dyrehold, og bedre forstår hvordan dyr og mennesker i samspill kan være med å bidra til en bedre verden for oss alle. /

Over time, HUNT One Health will help animal owners learn about beneficial and some adverse aspects of animal keeping, and better understand how the interaction of animals and humans can contribute to a better world for all of us.

 

Published 15. oktober 2020 - 15:38 - Updated 30. juni 2021 - 11:55