Hund og En helse

Bakgrunn for datainnsamling

Det finnes nærmere en halv million hunder i Norge (St.meld. nr. 12, 2002-2003), som lever i tett kontakt med sine eiere og omgivelser. I tillegg til å være viktige familiemedlem, har hunden flere viktige samfunnsoppgaver. God hundehelse er derfor av stor verd for det individuelle dyret, og for mennesket som eier hunden. Videre er sammenheng mellom hundens og menneskets helse viktig å studere i ett  «Én Helse» perspektiv; hunden kan påvirke menneskets psykosomatiske helse positivt, men også være mulig smittekilde, samt at kunnskap om hunders helse og sykdomsutvikling er komparativt viktig for studier av menneskets sykdom og helse.

En viktig indikator eller innflytelsesfaktor for hundens helse er tarmmikrobiotaen. Tarmmikrobiota består av virus, bakterier, protozoa, og eukaryote sopp som lever i hundens tarm. Denne er normalt sett dominert av bakterier, og disse er også i størst grad undersøkt. Rollen tarmmikrobiotaen spiller i utvikling eller forebygging av sykdommer hos hund er i liten grad kjent. Tarmmikrobiomet bør undersøkes i lys av hunders og menneskers demografiske data (rase, kjønn, alder etc.), sykdomsstatus, næringsinntak, og medisinbruk. For eksempel kan kunnskap om tarmmikrobiota ved ulike sykdommer kan gi informasjon om sykdomsmekanismer, som igjen kan brukes prognostisk og mulig forebygging av sykdom. Slik kunnskap kan også koples til data fra dyreeier for å undersøke sammenhengen mellom dyrs- og menneskers helse og hvordan miljøfaktorer påvirker sykdomsutvikling, som for eksempel sukkersyke og overvekt. Videre er forekomsten av resistente og/eller zoonotiske bakterier hos hund og hvorvidt disse overføres mellom mennesker og hund i Norge lite kjent, og datasett fra eiere og hunder sammen kan gi oss en pekepinn på hvor utbredt dette er.

Data tilgjengelig

HUNT Én Helse har samlet inn ca 1800 avføringsprøver av hunder bosatt i Nord-Trøndelag og tilhører eiere som også har levert inn avføringsprøve av seg selv. Tarmmikrobiotaen i disse prøvene er bestemt ved hjelp av shot-gun sekvensering, som gir ett bilde av den taksonomiske sammensetningen i tarmen, og hva slags potensiale for funksjon de har; for eksempel virulensgener og resistensgener. Av disse 1800 har rundt 900 hunder også tilgjengelig metadata i form av et ferdig utfylt spørreskjema som omhandler hundens alder, rase, diett, aktivitet, bruksområde og helsestatus. Informasjon om tilsvarene for eiere er tilgjengelig via HUNT 4.

Pågående studier

Res-Pet: Zoonotiske aspekter ved infeksjoner hos kjæledyr forårsaket av multiresistente bakterier (Zoonotic aspects of infections caused by multi-resistant bacteria in pets)

POACH: Providencia alcalifaciens i tarmmikrobiotaen hos hund; bruk av HUNT Én Helse hundepopulasjonen (Providencia alcalifaciens in canine gut microbiota; use of HUNT One Health canine population)

NORLEPRES: Norsk husdyr og kjæledyr som reservoar for zoonotiske Leptospira spp. (Norwegian livestock and pets as reservoir for zoonotic Leptospira spp.)

Published 1. september 2020 - 15:30 - Updated 2. February 2022 - 9:57