Folk og dyr: Én helse

Folk og dyr: Én helse - People and animals: One health

Her finner du en del omtale av grunnleggende forhold ved mikrobiomet og dets betydning helse hos dyr og mennesker med vekt på sammenhengen mellom helse hos mennesker og dyr - i det vi kaller et Én Helse perspektiv. Videre omtales en del sentrale forskningsproblemstillinger som prosjektet vil arbeide med. /

Here you will find some background on the microbiome and its significance in animal and human health with emphasis on the connection between health in humans and animals - what we call a One Health perspective. Furthermore, a number of key research issues that the project will work on are discussed.