Om oss

Deltakere i prosjektet

Leder for arbeidspakke 1

Rolle
Leder for arbeidspakke 1
Epost til person
Kort omtale

Judit Sandquist er forsker ved SINTEF Energi, avdeling for termisk energi. I BioNEXT er hun leder for arbeidspakke 1.

Sandquists ekspertise er biodrivstoff og hydrotermisk flytendegjøring - HTL.

Leder for arbeidspakke 2.

Rolle
Leder for arbeidspakke 2.
Kort omtale

Erik Trømborg er leder for arbeidspakke 2 i BioNEXT. Han deltar også i arbeidspakke 1.

Trømborg er ekspert på skog og sektormodellering av bioenergi. Han er også prosjektleder for NMBUs Flexelterm-prosjekt.

Leder for arbeidspakke 3.

Rolle
Leder for arbeidspakke 3.
Kort omtale

Atle Midttun er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Midttuns ekspertise er energi og miljø, kraftmarkeder, elektrisitet.

I BioNEXT er han leder for arbeidspakke 3.

Prosjektleder og leder for arbeidspakke 4

Rolle
Prosjektleder og leder for arbeidspakke 4
Epost til person
Kort omtale

Torjus Folsland Bolkesjø er prosjektleder for BioNEXT. Han vil også lede arbeidspakke 4.

Bolkesjøs ekspertise omfatter markedsanalyse og modellering av skogsektoren, bioenergi- og energimarkedene.

Stipendiat i BioNEXT-prosjektet

Rolle
Stipendiat i BioNEXT-prosjektet
Kort omtale

Mariann Birkedal er tilsatt som stipendiat i BioNEXT-prosjektet. Hun har mastergrad i fornybare energi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Birkedal kommer fra en stilling som produksjonsplanlegger i E-CO.

Birkedal vil analysere bioenergiens rolle i framtidens energisystem og hvordan bioenergi kan bidra til å redusere utslipp av skadelige klimagasser. Sammen med industripartnere og forskerkollegaer i prosjektet vil hun utarbeide framtidsscenarioer for utviklingen av bioenergiteknologier, markedsprodukter, industristrukturer og politikkutforming.

BioNEXT - Bioenergiens rolle i fremtidens energisystemer

Forskningsprosjektet BioNEXT analyserer premissene hva som skal til for at Norges fremtidige bioenergiproduksjon skal bli lønnsom og effektiv.

prosjekt

Om/Mål
Bakgrunn

Verden står overfor et grønt skifte. Dersom vi skal klare å begrense temperaturøkningen til to grader, må vi ifølge FN redusere de globale utslippene med 40-70 prosent innen 2050. Bioenergi omfatter et stort mangfold av teknologier for å generere varme, elektrisitet og drivstoff til transport. Til oppvarming og produksjon av elektrisitet kan bioenergi sikre både energisikkerhet og fleksibilitet i kraftsystemer. For tungtransport og luftfart er biodrivstoff ett av få alternativer til fossilt brensel. International Energy Agency (IEA) forventer at biomasse vil bli den største fornybare energikilden i det nordiske energisystemet innen 2050. Skog og annet tresatt areal utgjør omtrent 44 prosent av Norges landareal. De siste 90 årene har volumet på trevirke i norske skoger blitt tredoblet. Markedet for skog- og treprodukter har endret seg, med delvis stagnasjon i tradisjonelle markeder som avispapir. Skog- og trenæringen har sannsynligvis et betydelig potensiale for å øke både omsetning og verdiskaping. Dette uutnyttede er en forutsetning for at næringen med stor tyngde vil kunne bidra i gjennomføringen av det grønne skiftet. BioNEXT har som mål å gi forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å revitalisere norsk skog- og trenæring og bidra til lønnsom og effektiv bioenergiproduksjon.

Mål

BioNEXT skal adressere bioenergiens muligheter og utfordringer fra tre ulike perspektiver: Økonomi/marked, teknologi og virkemidler/reguleringer. Prosjektet skal undersøke hva slags type bioenergiløsninger som tjener det framtidige energisystemet og klimaet best. I tillegg skal det analysere hvordan norsk skogsektor og -industri kan revitaliseres og etablere ny, konkurransedyktig produksjon. Til slutt skal resultatene fra disse analysene føre fram til retningslinjer for politikkutforming som bidrar til en lønnsom, robust og bærekraftig verdikjede på lang sikt.

Mer om prosjektet

Biodrivstoff er en av få fornybare alternativer til fossilt drivstoff til bruk i tungtransport og luftfart. I motsetning til solenergi og vindkraft kan kraft og varme fra bioenergi tilpasses forbruk.  Derfor tror forskerne i BioNEXT at Europa på sikt vil etterspørre biomasse til energi i Europa.
– I denne omstillingsfasen mangler vi imidlertid kunnskap for å ta langsiktige og riktige strategiske valg. Denne kunnskapen skal BioNEXT-prosjektet bidra med, sier NMBU-professor og prosjektleder Torjus Folsland Bolkesjø.