Om statsstøtteregelverket

Av Solveig Fossum-Raunehaug

Reglene om offentlig støtte (statsstøtteregelverket) skal hindre at offentlige midler blir brukt til å godese enkelte foretak eller næringer fremfor andre. Statsstøtte anses derfor å omfatte alle økonomiske fordeler som gir en positiv effekt som ikke kunne vært oppnådd på vanlig markedsmessige vilkår.

[TOC]

På denne siden finner du mer informasjon om statsstøtteregelverket og hva du må gjøre for å etterleve dette.

Notat om statsstøtteregelverket

Her finner du notatet.

NMBUs rutiner og retningslinjer og rutiner for etterlevelse av statsstøtteregelverket

Her finner du retningslinjene.

Her finner du rutinene.

Spørsmål og svar knyttet til statsstøtteregelverket

Dersom et leiested driver med mindre enn 20% økonomiske aktivitet, trenger man ikke å ta stilling til statsstøtteregelverket?

Dersom en underenhet oppfyller vilkårene etter 20 %-regelen, er det bare finansieringen av den økonomiske aktiviteten ved underenheten som faller utenfor statsstøtteregelverket. Underenheten må fortsatt føre separate regnskap (dvs. et eget regnskap for ikke-økonomisk aktivitet, og et eget regnskap for økonomisk aktivitet), og sikre at den ikke gir økonomiske fordeler til andre.

Forskjellen på å være omfattet av 20 %-regelen eller ikke, er følgende:

 • Er underenheten omfattet av 20 %-regelen, kan underenhetens økonomiske aktivitet finansieres med statlige midler.
 • Er underenhet ikke omfattet av 20 %-regelen, og får et budsjettmessig underskudd/ tap ved å utføre økonomisk aktivitet, kan dette budsjettmessige underskuddet/ tapet IKKE dekkes av statlige midler.

Underenheten må da gjøre følgende:

 • Øke prisen slik at alle kostnader blir dekket og at enheten ikke får et budsjettmessig underskudd/ tap.
 • Beholde prisen, men finansiere det budsjettmessige underskuddet/ tapet gjennom inntekter fra annen økonomisk aktivitet (dvs. man kan ikke dekke underskuddet med statlige midler).

Sette inn eksempler:

Kan man ifølge statsstøtteregelverket prise seg likt markedet, selv om kostnadene tilsier en høyere pris?  

Det vises til svaret på spørsmålet ovenfor. Et første spørsmål som må bli avklart er om underenheten er omfattet av 20 %-regelen eller ikke.

Hvis underenheten er omfattet av 20 %-regelen, kan underenheten prise seg likt markedet, selv om kostnadene tilsier en høyere pris. Kostnadene kan i disse tilfellene finansieres av statlige midler.

Hvis underenheten ikke er omfattet av 20 %-regelen, er utgangspunktet at underenheten ikke kan prise seg likt markedet, selv om kostnadene tilsier en høyere pris. For at underenheten likevel skal kan prise seg likt markedet, selv om kostnadene tilsier en høyere pris, må det budsjettmessige underskuddet/tapet dekkes på en av de følgende måtene som beskrevet over.

Må et leiested ha fullkostpris pluss fortjeneste i bidragsprosjekter?

Svarene under gjelder både leiesteder som driver med mer enn 20% økonomisk aktivitet og mindre enn 20% økonomisk aktivitet:

 • Nei, leiestedet må ikke fakturere bidragsprosjekter med fullkostpris. Men leiestedet må få dekket sine kostnader, noe som medfører at fakultetet må egenfinansiere det eventuelt resterende (differansen).
 • Leiestedet kan også velge å fakturere bidragsprosjekter med fullkostpris. Fakultetet kan så egenfinansiere hele eller deler av prosjektets kostnader.

I hvilken grad kan vi gi økonomisk støtte til eksempel utstyr ved leiesteder som driver mer enn 20% økonomisk aktivitet?

 • NMBU kan gi økonomisk støtte til leiesteder som driver mer enn 20% økonomisk aktivitet dersom den totale støtten ikke overstiger 200 000 EURO over rullerende tre år. Dette går innenfor bagatellmessig støtte.

Hvordan påvirker statsstøtteregelverket etter- og videreutdanning?

 • Etter- og videreutdanninger kan tilbys både som økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet. Etter- og videreutdanning uten studiepoeng er som hovedregel å anse som økonomisk aktivitet, mens etter- og videreutdanning med studiepoeng er ikke-økonomisk aktivitet.

Dersom man baserer pris for bruk av utstyr og lokaler på leiestedsmodellen og alle kostnader hensyntas (dvs. avskrivninger på bygg og utstyr, teknikerstøtte, internhusleie og administrasjon), handler man da i tråd med statsstøtteregelverket?

 • Ja, man handler i tråd med statsstøtteregelverket, så lenge det ikke gis noen fordel til mottaker.
 • BOA-reglementet og leiestedsmodellen har imidlertid krav til at det noen tilfeller tas fortjeneste. Et slik krav stiller ikke statsstøtteregelverket, mens statsstøtteregelverket krever at kjøper ikke får en fordel og at kostnadene ved kjøpet ikke finansieres av statlige midler, jf. det som er skrevet under tidligere svar overfor.

Hvem definerer en underenhet og/ eller et leiested?

 • Fakultetet

Workshop 11. nov 2020 - Lær mer om statsstøtteregelverket

Hensikt

NMBU har gjennomført et prosjekt i samarbeid med Ernst and Young knyttet til statstøtteregelverket og samspillet med universitetets aktiviteter. Prosjektet er i avsluttende fase, og det ble invitert til en workshop hvor deltakerne fikk lære mer om hva statsstøtteregelverket (offentlig støtte) betyr for NMBU, hvorfor må vi forholde oss til dette og hva må vi gjøre for å etterleve dette?

Målgruppe

Dekaner, avdelingsledere/ direktører, medlemmer av NMBUs INFRA-utvalg, juristene, fakultetenes økonomimedarbeidere, administrasjonssjefene, ansvarlige for NMBUs leiesteder (ved fakultetene og ved SHF og SKP), forskningsrådgivere ved fakultetene og andre som er interessert i problemstillingen.

Program

Oversikt over temaene

 • Hva er statsstøtteregelverket (offentlig støtte)? Bakgrunnen for regelverket, og hvorfor må universitetene (her NMBU) forholde seg til dette?
 • På hvilke områder må universitetet forholde seg til statsstøtteregelverket (offentlig støtte)? Utleie av NMBUs leiesteder/forskningsinfrastrukturplattformer, salg av tjenester, ytleie av kontorplasser/ labplasser, overføring/ salg av IPR. Når kan det få betydning for universitet? Om finansiering av økonomisk aktivitet, indirekte støtte og kryssubsidiering.
 • Hva er forholdet mellom statsstøtteregelverket (offentlig støtte), leiestedsmodellen og BOA-regelverket? Inkl. om ikke-økonomisk aktivitet vs økonomisk aktivitet
 • Hvordan sikre at universitetet ikke ulovlig gir statsstøtte? «20 %-regelen», separate regnskaper, markedsaktørprinsippet, andre sentrale temaer

Publisert - Oppdatert

Del på