Nytt prosjekt om klimasmart skogbruk i Norge

Av Cathrine Glosli

Foto: Stefano Puliti

Et nytt, stort prosjekt koordinert av NMBU, tar sikte på å legge til rette for et klimasmart skogbruk i Norge.

Det skal utvikles verktøy som forbedrer skogens motstandsevne mot klimaendringer og som bidrar til reduserte klimagassutslipp ved å erstatte fossilbaserte produkter med skogprodukter, og som samtidig gir en økt og bærekraftig avkastning for skogeieren.

Norske skoger binder 45-50% av landets årlige klimagassutslipp, men både norske og europeiske skoger viser tegn til lavere karbonbindingsrater som følge av mer eldre skog.

En aldrende skog er ikke bare forbundet med lavere vekst, men også med høyere risiko for betydelige karbonutslipp og økonomiske tap på grunn av naturlige forstyrrelser forårsaket av for eksempel av rotråte, insekter, vind og brann. I de boreale skogene øker klimaendringene både den naturlige forstyrrelsesfrekvensen og alvorlighetsgraden av dem.

Et nytt samarbeidsprosjekt skal utvikle forslag og strategier for hvordan norske skoger best kan forvaltes for å tilpasse seg klimaendringene.

Rom for forbedringer

Forskernes hypotese er at dagens skogforvaltning kan forbedres slik at vi reduserer risikoen for naturlige forstyrrelser og samtidig øker veksten.

– Dette vil igjen kunne gi samfunnsmessige fordeler gjennom en bedre tilpasning til  klimaendringene, i tillegg til forbedret økonomisk avkastning for skogeieren, sier prosjektleder og professor Tron Eid.

– Vi skal bruke klimasmart skogbruk som tilnærming for å øke klimagevinsten fra skog og skogsektoren på en måte som skaper synergier på tvers av sektorer og behov.

Risiko må tas med i betraktning

Prosjektet skal utvikle klimasmarte skogbehandlingsstrategier for økt karbonbinding og lagring, samtidig som det skal legge til rette for synergier med andre skogøkosystemtjenester og bioøkonomien. Det vil også utvikle et rammeverk for forekomstene av de naturlige forstyrrelsene som klimaendringene vil forårsake gjennom å kartlegge de viktigste forstyrrelsesfaktorene i Norge og sannsynlighetene for dem.

– For å forstå hvordan vi kan tilpasse den norske skogen til klimaendringene, og ikke minst lage gode strategier og tiltak for å takle dem, må vi ha kunnskap om risikoen for forstyrrelser, sier Eid.

Forskerne vil også vurdere karbonlagring, og fordeler av å erstatte fossilbaserte produkter med relevante skogbaserte produkter, og undersøke det markeds- og ressursbaserte potensialet for et mer klimavennlig utvalg av skogbruksprodukter.

Fakta

Om prosjektet:

Finansiering: BIONÆR, Norges forskningsråd gjennom Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Prosjektperiode: 2020-2024

Budsjett: 20,5 MILL NOK

Prosjektkoordinator: NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Partnere: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Natural Resources Institute Finland (LUKE), Wageningen University & Research (Nederland)

Publisert - Oppdatert

Del på